Universiteit Leiden

nl en

Personeelsactiviteit

Algemene Ledenvergadering

Datum
dinsdag 20 maart 2018
Tijd
Bezoekadres
Lipsius

Op dinsdag 20 maart 2018 is de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur van de PV nodigt alle leden uit voor deze Algemene Ledenvergadering. Aanvang van deze vergadering om 18.15 uur in Gebouw Lipsius (zaal 148 – 1e verdieping) ingang voorheen Lak theater.

Aanmelden

Vanaf 17.15 uur zal voor de leden (geen partners) die de ALV bezoeken voor de inwendige mens worden gezorgd. Wij willen dan ook graag weten of u de ALV bezoekt en verzoeken u zich voor 16 maart 2018 aan te melden via de e-mail aan het secretariaat van de Personeelsvereniging.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Vaststelling van de notulen van de Algemene Leden Vergadering van 21 maart 2017
 5. Verslag van de secretaris over 2017
 6. Rekening en verantwoording van de penningmeester over 2017
 7. Verslag van de kascontrolecommissie 2017
 8. Begroting voor het jaar 2018
 9. Benoeming kascontrolecommissie
 10. Verslag van de Evenementencommissie
 11. Jaarprogramma voor 2018
 12. Vaststelling van de contributie voor het jaar 2019
 13. Verkiezing bestuursleden *
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

* Toelichting bij punt 13

Stukken en bestuur personeelsvereniging

In 2018 zijn aan de beurt van aftreden: De heer A. Riezenkamp en Mevr. Y.Houps. Allen zijn herkiesbaar. Statutair dienen nieuwe kandidaten voor bestuursposten zich ten minste drie dagen voor de vergadering schriftelijk bereid te verklaren, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. De stukken behorende bij de agendapunten 4, 5, 6, 8, 10 en 11 zijn vanaf 12 maart a.s. opvraagbaar bij het secretariaat en liggen ter tafel bij de ALV vanaf 18.00 uur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.