Universiteit Leiden

nl en

Personeelsactiviteit

Algemene ledenvergadering personeelsvereniging

Datum
dinsdag 26 maart 2019
Tijd
Bezoekadres
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
Zaal 147, eerste verdieping (voorheen LAK)

Het bestuur van de personeelsvereniging nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op dinsdag 26 maart. Vanaf 17.15 uur zal voor de leden (geen partners) die de ALV bezoeken voor de inwendige mens worden gezorgd. Daarom verzoeken wij u zich voor 22 maart aan te melden. De vergadering begint om 18.15 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Vaststelling van de notulen van de Algemene Leden Vergadering van 21 maart 2018
 5. Verslag van de secretaris over 2018
 6. Rekening en verantwoording van de penningmeester over 2018
 7. Verslag van de kascontrolecommissie 2018
 8. Begroting voor het jaar 2019
 9. Benoeming kascontrolecommissie
 10. Verslag van de Evenementencommissie
 11. Jaarprogramma voor 2019
 12. Vaststelling van de contributie voor het jaar 2020
 13. Verkiezing bestuursleden *
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

* Toelichting bij punt 13. In 2019 zijn aan de beurt van aftreden: De heer A. Riezenkamp en dhr. C. Verhagen. Beide zijn herkiesbaar. Mw. E. van Steeg en Mevr. S. v.d. Hek zijn niet herkiesbaar.

Statutair dienen nieuwe kandidaten voor bestuursposten zich ten minste drie dagen voor de vergadering schriftelijk bereid te verklaren het bestuurslidmaatschap te aanvaarden.

Stukken vanaf 18 maart opvraagbaar

De stukken behorende bij de agendapunten 4, 5, 6, 8, 10 en 11 zijn vanaf 18 maart a.s. opvraagbaar bij het secretariaat en liggen ter tafel bij de ALV vanaf 18.00 uur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.