Universiteit Leiden

nl en

Empirische Methoden in Rechtswetenschappelijk Onderzoek – Kwantitatief jurisprudentieonderzoek

Datum
maandag 26 oktober 2020
Tijd
Bezoekadres
Online

In de volgende sessie Empirische Methoden in Rechtswetenschappelijk Onderzoek zal Jaap Baaij spreken over kwantitatief jurisprudentieonderzoek in de ruime zin, dat wil zeggen, kwantitatieve analyses van zowel rechterlijke uitspraken als beslissingen in buitengerechtelijke geschillenbeslechting zoals arbitrage en bemiddeling.

Nu zowel publieke als private geschillenbeslechters hun beslissingen plegen te onderbouwen met bestaande rechtsregels, normen of beginselen, meent de klassieke jurist dat kennis van deze normatieve standaarden volstaat om te kunnen voorspellen hoe toekomstige geschillen in gelijksoortige gevallen zullen (en dienen te) worden beslecht. De sceptische jurist zal daarentegen betogen dat niet alleen rechtsregels maar ook andere, niet-juridische factoren de uitkomst in geschillen kunnen beïnvloeden of zelfs bepalen. Empirische onderzoeksmethoden kunnen helderheid verschaffen om de invloed van allerlei aspecten van een dispuut kwantitatief in kaart te brengen.

Baaij zal het nut van kwantitatief jurisprudentieonderzoek illustreren aan de hand van drie projecten waarin hij deze methode heeft toegepast, namelijk in zijn analyse van (1) de wijze waarop het Europese Hof van Justitie omgaat met verschillen tussen de 24 taalversies van EU-regelgeving; (2) de wijze waarop arbiters schadevergoeding plegen vast te stellen in contractuele geschillen, en (3) de toenemende juridificering van de niet-bindende geschillenbeslechting over misstanden begaan door multinationale ondernemingen in het kader van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

De voertaal van deze sessie is het Engels. Alle onderzoekers aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Leiden zijn van harte welkom. Gelieve u uiterlijk op 22 oktober aan te melden bij Aleydis Nissen (a.m.h.nissen@law.leidenuniv.nl). Zij zal u de link toesturen die nodig is om toegang tot de sessie te krijgen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.