Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Overheidstoezicht op Brzo-bedrijven; een onderzoek naar de kwaliteit

Datum
woensdag 30 maart 2022
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.mr.dr. E.R. Muller
  • Prof.dr.ir. G.L.L.M.E. Reniers (TU Delft)

Samenvatting:

Er zijn in Nederland ca. 400 bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen omgaan (Brzo-bedrijven). Zij vormen een groot risico voor schade aan de mens, het milieu, roerend en onroerend goed. Sinds 1945 zijn er in Nederland 172 doden en 1719 gewonden te betreuren.

De overheid heeft een verantwoordelijkheid om de Brzo-bedrijven tot naleving van de wet- en regelgeving te brengen. Belangrijke instrumenten die de overheid daarbij kan inzetten zijn wetgeving, toezicht en handhaving.  

Teneinde vast te stellen hoe het thans gesteld is met de kwaliteit van de invulling door de overheid van deze taak is hiernaar een onderzoek uitgevoerd. Er is gekozen voor een kwalitatieve casestudy bij vijf overheidstoezichthouders. Als onderzoeksmethoden zijn documentenanalyse en semigestructureerde interviews ingezet. Er is een conceptueel model opgesteld.

Het onderzoek leidt tot de conclusie dat het Brzo-toezicht kwantitatief op orde is, maar suboptimaal is ten aanzien van de kwaliteit. Dit is gebaseerd op de volgende constateringen:

• De effectiviteit van het toezicht laat zich door een gebrek aan inzicht in de bijdrage aan de feitelijke naleving en rapportages met slechts outputgegevens niet goed vaststellen. Daarnaast zijn er aanzienlijke verschillen in het slagvaardig optreden en is er een gebrek aan onafhankelijkheid.
• De efficiëntie van het toezicht is op orde ten aanzien van de goede samenwerking tussen de toezichthoudende diensten en een over het algemeen adequate personele bezetting. De efficiëntie van het toezicht wordt benadeeld door een gebrek aan borging van de kwaliteit van het eigen handelen.
• Het Brzo-toezicht wordt over het algemeen uitgevoerd door competente inspecteurs.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.