Universiteit Leiden

nl en

447ste dies natalis

Dies natalis 2022: Vernieuwen en verbinden

Datum
dinsdag 8 februari 2022
Tijd
Bezoekadres
Pieterskerk
Pieterskerkhof 1A
Leiden

De viering van de 447ste dies natalis van de Universiteit Leiden staat op 8 februari in het teken van vernieuwen en verbinden: de koers van onze nieuwe universitaire strategie die we op deze dag lanceren.

Als universiteit staan we midden in een steeds complexere samenleving die sterker dan voorheen een beroep op de wetenschap doet voor het oplossen van ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld rondom klimaatverandering en gezondheid. Daarmee worden we uitgedaagd tot vernieuwing en tot het vormen van stevige verbindingen binnen en tussen wetenschapsgebieden en met de samenleving. Zo creëren we ook interessante kansen voor onderwijs en onderzoek die de deur kunnen openen voor de ontwikkeling van veelbelovende toepassingen met grote maatschappelijke impact.”

Twee diesoraties

De twee diesoratoren dit jaar sluiten hier op inspirerende wijze op aan. Zij laten ons in hun redes prachtig zien hoe (ongebonden) wetenschappelijk onderzoek en de combinatie van inzichten uit verschillende wetenschapsgebieden, kunnen bijdragen aan maatschappelijke impact. Matthias Barz (hoogleraar Biofarmacie) heeft een achtergrond in de scheikunde en onderzoekt hoe nanotechnologie kan helpen bij de ontwikkeling van nieuwe medische behandelingen. Daarvoor worden brede multidisciplinaire expertise en nieuwe onderzoekstoepassingen ingezet. Meta Roestenberg (hoogleraar Vaccinologie) doet onderzoek naar de ontwikkeling van vaccins voor armoedegerelateerde infectieziekten. Zij betrekt daarbij een keur aan expertisegebieden en gebruikt methoden die een brug slaan tussen fundamenteel en klinisch onderzoek.

Verlening eredoctoraat

Vernieuwing en verbinding komen ook in het onderzoek van Rosemary Joyce (hoogleraar Antropologie en sociale archeologie, Universiteit van Californië - Berkeley) concreet tot uiting door de combinatie van wetenschapsgebieden en de connectie die zij maakt tussen haar bevindingen en ontwikkelingen in de samenleving. De faculteiten Sociale Wetenschappen en Archeologie reiken haar gezamenlijk een eredoctoraat uit voor haar onderzoek naar cultuur en erfgoed in Midden-Amerika en Mexico. Vanwege reisbeperkingen kan Rosemary Joyce haar eredoctoraat helaas niet persoonlijk ontvangen uit handen van Maarten Jansen, emeritus hoogleraar Archeologie en Etnohistorie van Midden Amerika (Faculteit Archeologie) en Marja Spierenburg, hoogleraar Anthropology of Sustainability and Livelihood (Faculteit Sociale Wetenschappen). Voor de uitreiking maken we daarom contact met Berkeley via een  live videoverbinding.

Uitreiking Universiteitspenning

Het College van Bestuur kent de Universiteitspenning toe aan de heer dr. Bart van Zijll Langhout. Hij werkte ruim 30 jaar bij Janssen, waarvan de laatste jaren als lead van de Janssen Campus Nederland. In zijn rol als voorzitter van de Stichting Leiden Bio Science Park leverde hij een actieve en fundamentele bijdrage aan de ontwikkeling van het grootste innovation district van Nederland op het gebied van Life Sciences & Health. Deze bijdrage is van zichtbaar belang voor onderzoek, onderwijs, en maatschappelijke impact. Van Zijll Langhout ontvangt de penning uit handen van vicevoorzitter Martijn Ridderbos.

 • Openingswoord door rector magnificus prof.dr.ir. Hester Bijl
 • Diesoratie door prof.dr. Matthias Barz, hoogleraar Biofarmacie
 • Diesoratie door prof.dr. Meta Roestenberg, hoogleraar Humane modellen voor vaccinontwikkeling
 • Muzikaal intermezzo door leden van het Practicum Musicae Orkest, o.l.v. Aafko Boonstra
 • Uitreiking eredoctoraat aan prof. Rosemary Joyce
 • De voorzitter van het College van Bestuur, prof.mr. Annetje Ottow, presenteert Vernieuwen en Verbinden 2022-2027, het nieuwe strategisch plan van de Universiteit Leiden
 • Uitreiking Universiteitspenning aan Bart van Zijll Langhout, door de vicevoorzitter van het College van Bestuur Martijn Ridderbos
 • Diesrede door rector magnificus prof.dr.ir. Hester Bijl
 • Wilhelmus
 • Einde
 • Hester Bijl Rector magnificus

  Hester Bijl is rector magnificus van de Universiteit Leiden. Zij is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek van de universiteit. De hooglerarenbenoemingen en wetenschappelijke integriteit maken tevens onderdeel uit van de onderzoeksportefeuille. Hester Bijl is tevens het aanspreekpunt voor LERU, EUniWell en de ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park.

 • Meta Roestenberg Hoogleraar Humane modellen voor vaccinontwikkeling

  Prof.dr. Meta Roestenberg studeerde geneeskunde aan de Universiteit Maastricht, waar zij in 2004 cum laude afstudeerde. Gedurende haar opleiding werkte zij als arts in Afrika, Zuid-Oost Azië en India. Ze sloot haar promotie in 2013 cum laude af aan de afdeling Medische Microbiologie van het Radboud Universitair Medisch Centrum, waar zij een humaan model voor malaria immuniteit ontwikkelde. Inmiddels is zij een internationaal bekend wetenschapper die meerdere malen werd onderscheiden om haar onderzoek naar armoedegerelateerde infectieziekten
  zoals malaria, schistosomiasis en mijnworm. In 2021 werd zij benoemd tot hoogleraar humane infectiemodellen voor vaccin ontwikkeling.

 • Matthias Barz Hoogleraar Biofarmacie

  Prof.dr. Matthias Barz heeft een achtergrond in polymeerchemie en organische chemie. Hij studeerde scheikunde aan de Johannes Gutenberg-Universiteit Mainz (Duitsland) en Seoul National University (Zuid-Korea) en promoveerde in de polymeerchemie aan de Johannes Gutenberg-Universiteit Mainz in 2009, waarna hij in laboratoria in Spanje en de Verenigde Staten werkte. In 2013 startte hij zijn eigen lab in Mainz en begon hij aan zijn habilitatie (een wetenschappelijke promotie die na de eerste promotie volgt), die hij eind 2016 afrondde. In het voorjaar van 2020 trad hij toe tot de Universiteit Leiden als hoogleraar Biotherapeutics delivery binnen LACDR. Momenteel verhuist hij zijn onderzoeksgroep van Mainz naar Leiden.

 • Jan Kolen Decaan / Hoogleraar Landschapsarcheologie en Cultureel Erfgoed

  Jan Kolen studeerde archeologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij vervolgde zijn carrière als projectleider bij RAAP Archeologisch Adviesbureau, dat destijds nog aan de Universiteit van Amsterdam verbonden was. Ook werkte hij tussen 1993 en 1995 voor de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Tussen 1998 en 2000 was hij werkzaam bij het Archeologisch Diensten Centrum, later ook nog als bestuurslid. Vanaf 2000 werkte hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij promoveerde in 2005 cum laude op het proefschrift  ‘Biography of the Landscape’. In 2013 werd hij hoogleraar te Leiden, waar hij de leerstoel landschapsarcheologie en cultureel erfgoed bezet. Tevens is hij directeur van het 'Centre for Global Heritage and Development', waarin de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam samenwerken. Kolen is decaan van de Faculteit Archeologie.

 • Paul Wouters Decaan / Hoogleraar Scientometrie

  Prof. dr. Paul Wouters is Decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen en Professor in Scientometrie. Hij is gespecialiseerd in de ontwikkeling van evaluatiesystemen en de manier waarop deze systemen aanzetten tot de ontwikkeling van kennis. Ook richt hij zich op wetenschapsgeschiedenis en in het bijzonder op de rol van informatiesystemen hierin.

  Wouters heeft een Master in Biochemie (Vrije Universiteit, Amsterdam, 1977) en een PhD in Science and Technology Studies (Universiteit van Amsterdam, 1999). Van 2001 tot 2005 was Wouters coördinator van de Nederlandse STS Graduate School WTMC in samenwerking met Annemiek Nelis. In 2006 werd hij benoemd tot gasthoogleraar Cybermetrics aan de University of Wolverhampton. In 2007 werd hij directeur van de Erasmus Virtual Knowledge Studio en bijzonder hoogleraar van het Instituut Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

  In september 2010 werd Wouters door de Universiteit Leiden aangesteld als Directeur van het Centre for Sicence and Technology (CWTS) en Professor in Scientometrics. Per 1 januari 2019 is hij aangesteld als decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

 • Maarten Jansen Emeritus hoogleraar Archeologie en Etnohistorie van Midden Amerika

  Prof.dr. Maarten Jansen is hoogleraar in Meso-Amerikaanse archeologie. Hij geniet internationale bekendheid op het gebied van precolumbiaanse Meso-Amerikaanse studies. Zijn expertise ligt met name op het gebied van de cultuur, historie en manuscripten van de Mixteekse beschaving in Oaxaca.

  Hij was van 1977 tot zijn emeritaat in 2018 verbonden aan de Universiteit Leiden, waar hij naast verschillende onderwijs functies, ook bestuurlijke taken vervulde. Zo was hij Onderwijsdirecteur (2000-2003), Decaan (2003-2006) en hoofd van de afdeling ‘Archaeological Heritage and Society’ (2014-2017)  bij de Facuteit Archeologie.

 • Marja Spierenburg Hoogleraar Anthropology of Sustainability and Livelihood

  Prof.dr. Marja Spierenburg is hoogleraar Anthropology of Sustainable Development and Livelihoods aan de Universiteit Leiden en Research Fellow aan de Stellenbosch University South Africa. Na ha studies Psychologie  en Sociale psychologie promoveerde zij in 2003 in de Antropologie met het proefschrift ‘Strangers, Spirits and Land Reforms, Conflicts about Land in Dande, northern Zimbabwe’ (Universiteit van Amsterdam).  Haar onderzoek richt zich op de rol die de privésector speelt in natuurbescherming en landhervorming in Zuidelijk en Oost Afrika en hoe deze zijn weerslag vindt op de beschikbaarheid van grond en de overlevingsstrategiën van lokale gemeenschappen. Spierenburg is o.a. lid van de UNESCO internationale adviesraad voor Biosphere Reserves.

 • Rosemary Joyce Hoogleraar Antropologie Universiteit van Californië - Berkeley

  Prof. Rosemary Joyce is hoogleraar Antropologie aan de Universiteit van Berkeley (VS). Zij ontwikkelde baanbrekende inzichten op haet raakvlak van de archeologie en culturele antropologie over de oude samenlevingen van Midden-Amerika en Mexico en onderscheidde zich in het onderzoek van brede maatschappelijke thema’s vanuit archeologisch en antropologisch perspectief, zoals de invloed van genderrelaties in de archeologie en de wijze waarop mensen objecten, materiele cultuur en erfgoed gebruiken om hun positie in de samenleving te markeren en versterken. In haar huidige werk ligt het accent op cultureel erfgoed en erfgoedpraktijken, waarbij haar invalshoek uitgesproken verbindend is en zij steeds op zoek is naar nieuwe formules om gemeenschappen bij het onderzoek van hun erfgoed een prominente rol te geven.

 • Bart van Zijll Langhout Lead Janssen Campus Janssen Pharmaceutical Companies

  Dr. van Zijll Langhout studeerde Biologie en promoveerde in de Genetica, beide aan de Universiteit Leiden. Direct na zijn promotieonderzoek, over de ontwikkelingsgenetica in fruitvliegjes, trad Bart van Zijll Langhout in dienst bij Janssen. Daar werkte hij ruim 30 jaar, waarvan de laatste jaren onder meer als lead van de Janssen Campus Nederland.In zijn rol als voorzitter van de Stichting Leiden Bio Science Park leverde hij een actieve en fundamentele bijdrage aan de ontwikkeling van het grootste innovation district van Nederland op het gebied van Life Sciences & Health. Deze bijdrage is van zichtbaar belang voor onderzoek, onderwijs, en maatschappelijke impact.

 • Annetje Ottow Voorzitter College van Bestuur

  Prof.mr. Annetje Ottow is voorzitter van het College van Bestuur van de universiteit. Zij is verantwoordelijk voor de strategie, valorisatie, allianties en externe betrekkingen, internationale betrekkingen, communicatie, alumnibeleid, sociale veiligheid, diversiteit en inclusiviteit, en duurzaamheid van de universiteit. Annetje Ottow is tevens het aanspreekpunt voor de campusontwikkeling in de Leidse binnenstad.

 • Martijn Ridderbos Vice-voorzitter College van Bestuur

  Drs. Martijn Ridderbos RC is per 8 mei 2017 door de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden benoemd tot vicevoorzitter van het College van Bestuur. Zijn tweede zittingstermijn loopt van 8 mei 2021 t/m 7 mei 2025. Zijn portefeuille omvat de bedrijfsvoering van de universiteit in ruime zin. Ridderbos is gehuwd en heeft drie kinderen.

Het Practicum Musicae Orkest (PMO) is opgericht door en voor studenten die naast hun studie aan de Universiteit Leiden het Practicum Musicae-traject volgen aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Het doel van het orkest is deze dubbelstudenten en andere getalenteerde musici uit Leiden en omstreken op hoog niveau te laten samenspelen.

Het orkest staat onder leiding van dirigent Aafko Boonstra.

Voorzitter Annetje Ottow licht het nieuwe Strategisch Plan van de universiteit toe. U kunt het strategisch plan thuis ontvangen. Bestel via dit aanvraagformulier uw kosteloze exemplaar. Onze nieuwe corporate brochure Over Ons is eveneens gratis via dit formulier te bestellen. Liever geen drukwerk? Het strategisch plan en Over Ons zijn vanaf 9 februari online te lezen via de Over Ons-pagina.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.