Universiteit Leiden

nl en

Accountantscontrole

De intern accountant van de universiteit onderzoekt of de interne organisatie van de Universiteit Leiden goed en betrouwbaar functioneert. Het gaat om de ondersteunende bedrijfsvoeringsprocessen, niet om onderwijs en onderzoek. Door verschillende audits uit te voeren, wordt helder wat goed gaat en wat beter of effectiever kan binnen de bedrijfsvoering.

Werkzaamheden

De intern account valt onder de afdeling Audit en Interne Controle. AIC voert in opdracht van het College van Bestuur (CvB) audits uit op (financiële) verantwoordingsinformatie om zo de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering te kunnen beoordelen. AIC rapporteert aan het CvB over de uitkomsten. Een auditrapport bevat naast de bevindingen ook adviezen tot verbetering in processen en in de interne beheersing. Een belangrijk instrument voor kwaliteitsverbetering.

De audits zijn onder te verdelen in:

 • Financial audit
  Accountantscontrole naar de getrouwheid en rechtmatigheid van financiële verantwoordingsinformatie.
 • Operational audit
  Het beoordelen van en adviseren over kwaliteitsaspecten van processen van bedrijfsvoering en de daarmee samenhangende informatievoorziening.
 • Compliance audit
  Het beoordelen van en adviseren over de naleving van wet- en regelgeving.
 • IT audit
  Het beoordelen van en adviseren over de effectiviteit van de IT organisatie, processen, applicaties, systemen en infrastructuur in het waarborgen van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie.

Bij de financial audit op de jaarrekening en projectverantwoordingen werkt AIC nauw samen met de externe accountant. De externe accountant maakt gebruik van de uitkomsten van de werkzaamheden van AIC bij het afgeven van de controleverklaring bij de jaarrekening, subsidieverantwoordingen en bekostigingsgegevens.

Onregelmatigheden

Als er sprake is van een vermoeden van onregelmatigheden (fraude), voert AIC of een externe partij een feitenonderzoek uit. AIC bepaalt of een inhoudelijk onderzoek door eigen medewerkers of een externe partij wordt verricht. Het CvB heeft die verantwoordelijkheid belegd bij het AIC. In de Richtlijn Afhandeling Fraude vindt u het stappenplan dat in werking treedt bij vermoedelijke fraude.

Missie AIC

De werkzaamheden vloeien voort uit de missie van AIC:

 • Het aan het CvB bieden van redelijke mate van zekerheid (“assurance”) over het goed functioneren van het besturingssysteem en het risicomanagement binnen de Universiteit Leiden en over de betrouwbaarheid van (financiële) verantwoordingsinformatie.
 • Via adviezen bijdragen leveren aan voortdurende verbetering van besturing, processen, informatievoorziening en risicobeheersing.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.