Universiteit Leiden

nl en

Interne audits

De interne accountant van de universiteit onderzoekt door middel van verschillende audits of de ondersteunende bedrijfsvoeringsprocessen van de Universiteit Leiden goed en betrouwbaar functioneren. De audits maken duidelijk wat goed gaat en wat beter of effectiever kan.

Welke audits voert de interne account uit?

De interne accountant valt onder de afdeling Audit. De afdeling voert in opdracht van het College van Bestuur (CvB) audits uit op (financiële) verantwoordingsinformatie om zo de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering te kunnen beoordelen. Audit rapporteert aan het CvB over de uitkomsten. In een auditrapport staan niet alleen bevindingen maar ook adviezen voor verbetering van processen en van de interne beheersing. De rapporten zijn een belangrijk instrument voor kwaliteitsverbetering.

De audits zijn onder te verdelen in:

 • Financial audit
  Accountantscontrole naar de getrouwheid en rechtmatigheid van financiële verantwoordingsinformatie.
 • Operational audit
  Het beoordelen van en adviseren over kwaliteitsaspecten van processen van bedrijfsvoering en de daarmee samenhangende informatievoorziening.
 • Compliance audit
  Het beoordelen van en adviseren over de naleving van wet- en regelgeving.
 • IT audit
  Het beoordelen van en adviseren over de effectiviteit van de IT organisatie, processen, applicaties, systemen en infrastructuur in het waarborgen van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie.

Bij de financial audit op de jaarrekening en projectverantwoordingen werkt Audit nauw samen met de externe accountant. De externe accountant maakt gebruik van de uitkomsten van de werkzaamheden van de afdeling Audit bij het afgeven van de controleverklaring bij de jaarrekening, subsidieverantwoordingen en bekostigingsgegevens.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.