Universiteit Leiden

nl en

Werken in een lab

Werken in een laboratoriumomgeving is anders dan werken in een kantoor. U leest hier meer over de regels die gelden wanneer u werkt in of rondom een laboratorium.

U vindt de informatie over werken in een laboratorium onder uw facultaire tab.

Als u in een lab aan de slag gaat, zijn er een aantal zaken in de voorbereiding van belang waarbij u even stil dient te staan. Onder 'Rondom het lab' vindt u alle voorbereidende zaken en achtergrondinformatie bij het laboratoriumwerk, zoals het maken van een risico-analyse en het stilstaan bij het aanvragen van een vergunning of de selectie van het juiste type veiligheidsmiddel. 'Veilig werken met...'  gaat juist over de risico's en te treffen specifieke maatregelen daarbij.

Risico-inschatting bij onderzoek

Praktische aanwijzingen over het zelf inschatten van risico’s voordat het onderzoek van start gaat.

RhL010

Veiligheidsmiddelen

Veiligheidsmiddelen algemeen RhL020
  Handschoeninformatie voor gebruikers RhL020a
  Handschoenbeleid Glove Policy
  Handschoenen bestellen RhL020b
  Handschoeneninformatie voor leidinggevenden en begeleiders RhL020c

Classificering van ruimten

Over geclassificeerde ruimten en de bijbehorende regels en vergunningen voor de inrichting van de labs en de uitvoering van het werk. RhL021

Ventilatie en afzuiging

Over verschillende typen ventilatie, hun werking en de juiste keuze. RhL022

De zuurkast

Over de werking en juist gebruik van de zuurkast. RhL023

RSI en fysieke belasting in het lab

Over het voorkomen van RSI/KANS bij repeterende labwerkzaamheden. RhL030

Arbo bij inkopen

Regelgeving over arbeidsmiddelen die van invloed is op de aanschaf. Weeg veilig gebruik en onderhoud af tegen de kosten. RhL040

Onderzoeksmateriaal versturen en vervoeren

Over regels en (import)vergunningen bij vervoer van chemicaliën en biologisch onderzoeksmateriaal, zowel intern als of verzenden naar/ontvangen van elders. RhL050

Keuring, onderhoud en reparatie

Dit informatieblad is nog niet beschikbaar, neem contact op met de AMD voor informatie.  

Verhuizing en technische wijzigingen

Wijzigingen aan of in de ruimte kunnen de veiligheid positief of negatief beïnvloeden. Voorafgaand aan de wijziging moet dit beoordeeld worden via de MoC procedure. RhL070

Werk door derden in het lab

Over wat je moet doen als er opeens werklui of andere buitenstaanders in je (geclassificeerde) lab staan en aan het werk willen. Kan dat zomaar en is dat veilig? RhL080

Afvalwijzer

Hierin heeft Facility Management de werkwijze m.b.t. verschillende huishoudelijke en chemisch/biologische afvalstromen in de faculteit beschreven.

RhL090

Afvalwijzer

Hierin heeft Facility Management de werkwijze m.b.t. verschillende huishoudelijke en chemisch/biologische afvalstromen in de faculteit beschreven.

RhL090

Werken met GROS

Korte aanwijzingen voor het werken met het Gevaarlijke Stoffen Registratie- en OpsporingsSysteem. RhL100

Zwanger aan het werk

Over aanvullende maatregelen bij zwangerschap en blijven werken in het laboratorium. Met checklist en achtergrondinformatie over de risico's. Rechten en plichten van zwangere en leidinggevende. Zie pagina 'Zwanger aan het werk'

De diverse risico's die aanwezig zijn bij het doen van onderzoek in het lab of op locatie en de maatregelen die daarbij getroffen moeten zijn, worden beschreven in de onderstaande Arbo-informatiebladen.

Chemicaliën

Chemicaliën

Bevat achtergrondinfo over gevarensymbolen, H&P zinnen, MSDS, grenswaarden en algemene regels voor het gebruik van chemicaliën. VOM011

CMR stoffen

Speciale voorzorgen voor het werken met Carcinogene, Mutagene en Reproductietoxische (CMR) stoffen. VOM012

Opslag van gevaarlijke stoffen

De regels uit de Arbowet en PGS-15 uitgelegd voor gebruikers en vertaald naar de labsituatie. VOM014

HF en andere fluorides

HF kan zeer ernstige letsels veroorzaken. Een veilige werkwijze voor de omgang met waterstoffluoride (HF) wordt beschreven en de inhoud van de anti-HF-kit. VOM015

Nanomaterialen

Beschrijft de W&N procedure voor de omgang met nanomateriale en de methode om tot een risicoinschatting van de schadelijkheid van nanomaterialen te komen. VOM050
Gassen en cryogene stoffen

Gassen

Informatie over het veilig werken met gassen en de opslag van gascilinders en lecture bottles. VOM021

Cryogene stoffen

Over de risico's en maatregelen bij het werken met cryogenen. Zie ook de website van de cryogene afdeling. VOM025
Biologisch materiaal

Biologisch materiaal

Algemene achtergrondinformatie bij het werken met biologisch materiaal en uitleg over de diverse typen. Zie ook de universitaire pagina over biologisch materiaal.  

Organisatie rondom GGO-werk

Beschrijft de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen in de ggo-organisatie VOM033

Desinfectie

Over de effectiviteit en geschiktheid van de verschillende desinfectiemethoden  
Straling, lasers en magneten

Radioactieve straling

Regels, risico's en maatregelen bij het werken met radioactieve isotopen en stralingsapparatuur. Over Röntgen- en gammastraling.  

Lasers

Regels, risico's en maatregelen bij het werken met lasers. De laserveiligheidsorganisatie staat met alle universitaire regels beschreven in het Handbook Laser Safety. VOM090

Magneten

Regels, risico's en maatregelen bij het werken met magneten.  

Overige soorten straling

Over UV-straling, IR-straling, magnetronstraling, radiogolven e.d. Zie ook de brochure Elektromagnetische velden in arbeidssituaties.  

Veldwerk

Regels, risico's en maatregelen bij het werken in het veld door biologen of milieukundigen.  

Elektriciteit

Regels, risico's en maatregelen bij het werken met en onderhoud van elektrische apparatuur.  

Geluidsbronnen

Over schadelijk en hinderlijk geluid op het werk en maatregelen om uw gehoor te beschermen. VOM080
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.