Universiteit Leiden

nl en

Werken in een lab

Werken in een laboratoriumomgeving is anders dan werken in een kantoor. U leest hier meer over de regels die gelden wanneer u werkt in of rondom een laboratorium.

U vindt de informatie over werken in een laboratorium onder uw facultaire tab.

Als u in een lab aan de slag gaat, zijn er een aantal zaken in de voorbereiding van belang waarbij u even stil dient te staan. Dit is wat wij het "framework" noemen. Onder "Rondom het lab" vallen alle voorbereidende zaken en achtergrondinformatie bij het laboratoriumwerk, zoals het maken van een risico-analyse en het stilstaan bij het aanvragen van een vergunning of de selectie van het juiste type veiligheidsmiddel. "Veilig werken met ..." gaat juist over de risico's en te treffen specifieke maatregelen daarbij. In onderstaande tabel ziet u welke informatie beschikbaar is.

Rondom het lab

Titel AMD informatieblad Samenvatting PDF-nummer

Risico-inschatting bij onderzoek

Praktische aanwijzingen over het zelf inschatten van risico’s voordat het onderzoek van start gaat.

Download RhL010

Taak Risico Analyse

De Taak Risico Analyse is een methode voor risicoschatting.

Download Taak Risico Analyse

Veiligheidsmiddelen

  • RhL020: Veiligheidsmiddelen algemeen
  • RhL020a: Handschoeninformatie voor gebruikers
  • RhL020b: Handschoenen bestellen
  • RhL020c: Handschoeneninformatie voor leidinggevenden en begeleiders

Download RhL020
Download RhL020a
Download RhL020b
Download RhL020c

Classificering van ruimten

Over geclassificeerde ruimten en de bijbehorende regels en vergunningen voor de inrichting van de labs en de uitvoering van het werk. Download RhL021

Ventilatie en afzuiging

Over verschillende typen ventilatie, hun werking en de juiste keuze. Download RhL022

De zuurkast de

Over de werking en juist gebruik van de zuurkast. Download RhL023

RSI en fysieke belasting in het lab

Over het voorkomen van RSI/KANS bij repeterende labwerkzaamheden. Download RhL030

Arbo bij inkopen

Regelgeving over arbeidsmiddelen die van invloed is op de aanschaf. Weeg veilig gebruik en onderhoud af tegen de kosten. Download RhL040

Onderzoeksmateriaal versturen en vervoeren

Over regels en (import)vergunningen bij vervoer van chemicaliën en biologisch onderzoeksmateriaal, zowel intern als , of verzenden naar/ontvangen van elders. Download RhL050

Keuring, onderhoud en reparatie

Dit informatieblad is nog niet beschikbaar, neem contact op met de AMD voor informatie. Nog niet beschikbaar

Verhuizing en technische wijzigingen

Wijzigingen aan of in de ruimte kunnen de veiligheid positief of negatief beïnvloeden. Voorafgaand aan de wijziging moet dit beoordeeld worden via de MoC procedure. Download RhL070

Werk door derden in het lab

Over wat je moet doen als er opeens werklui of andere buitenstaanders in je (geclassificeerde) lab staan en aan het werk willen. Kan dat zomaar en is dat veilig? Download RhL080

Afvalwijzer

Hierin heeft Facility Management de werkwijze m.b.t. verschillende huishoudelijke en chemisch/biologische afvalstromen in de faculteit beschreven.

Download RhL090

Werken met GROS

Korte aanwijzingen voor het werken met het Gevaarlijke Stoffen Registratie- en OpsporingsSysteem. Download RhL100

Zwanger aan het werk

Over aanvullende maatregelen bij zwangerschap en blijven werken in het laboratorium. Met checklist en achtergrondinformatie over de risico's. Rechten en plichten van zwangere en leidinggevende. Pagina zwanger aan het werk

Veilig omgaan met ...

De diverse risico's die aanwezig zijn bij het doen van onderzoek in het lab of op locatie en de maatregelen die daarbij getroffen moeten zijn, worden beschreven in de onderstaande Arbo-informatiebladen.

Chemicaliën

Chemicaliën

Bevat achtergrondinfo over gevarensymbolen, H&P zinnen, MSDS, grenswaarden en algemene regels voor het gebruik van chemicaliën. Download VOM011

CMR stoffen

Speciale voorzorgen voor het werken met Carcinogene, Mutagene en Reproductietoxische (CMR) stoffen. Download VOM012

Opslag van gevaarlijke stoffen

De regels uit de Arbowet en PGS-15 uitgelegd voor gebruikers en vertaald naar de labsituatie. Download VOM014

HF en andere fluorides

HF kan zeer ernstige letsels veroorzaken. Een veilige werkwijze voor de omgang met waterstoffluoride (HF) wordt beschreven en de inhoud van de anti-HF-kit. Download VOM015

Nanomaterialen

Beschrijft de W&N procedure voor de omgang met nanomateriale en de methode om tot een risicoinschatting van de schadelijkheid van nanomaterialen te komen. Download VOM050
Gassen en cryogene stoffen

Gassen

Informatie over het veilig werken met gassen en de opslag van gascilinders en lecture bottles. Download VOM021

Cryogene stoffen

Over de risico's en maatregelen bij het werken met cryogenen. Zie ook de website van de cryogene afdeling. Download VOM025
Biologisch materiaal

Biologisch materiaal

Algemene achtergrondinformatie bij het werken met biologisch materiaal en uitleg over de diverse typen. Zie ook de universitaire pagina over biologisch materiaal. volgt binnenkort

Organisatie rondom GGO-werk

Beschrijft de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen in de ggo-organisatie Download VOM033

Desinfectie

Over de effectiviteit en geschiktheid van de verschillende desinfectiemethoden Download VOM039
Straling, lasers en magneten

Radioactieve straling

Regels, risico's en maatregelen bij het werken met radioactieve isotopen en stralingsapparatuur. Over Röntgen- en gammastraling. nog niet beschikbaar

Lasers

Regels, risico's en maatregelen bij het werken met lasers. De laserveiligheidsorganisatie staat met alle universitaire regels beschreven in het Handbook Laser Safety. Download VOM090

Magneten

Regels, risico's en maatregelen bij het werken met magneten. nog niet beschikbaar

Overige soorten straling

Over UV-straling, IR-straling, magnetronstraling, radiogolven e.d. Zie ook de brochure Elektromagnetische velden in arbeidssituaties. nog niet beschikbaar
Overige onderwerpen

Veldwerk

Regels, risico's en maatregelen bij het werken in het veld door biologen of milieukundigen. volgt binnenkort

Elektriciteit

Regels, risico's en maatregelen bij het werken met en onderhoud van elektrische apparatuur volgt binnenkort

Geluidsbronnen

Over schadelijk en hinderlijk geluid op het werk en maatregelen om uw gehoor te beschermen. Download VOM080

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie