Universiteit Leiden

nl en

Project Humanities Campus

In vijftien jaar tijd wordt het Witte Singel-Doelencomplex (WSD-complex) stap voor stap omgetoverd tot de Humanities Campus: een vernieuwde ontmoetingsplek voor docenten, onderzoekers, studenten en gasten.

Toekomstbestendig onderwijs en prettige werkplekken in een groene duurzame omgeving

De Universiteit Leiden investeert de komende jaren in de herontwikkeling van het Witte Singel en Doelen-complex waar de Faculteit Geesteswetenschappen en de aangesloten instituten gehuisvest zijn. De ambitie is een duurzame Humanities Campus te ontwikkelen, waarbij het community-gevoel, een prettige studie- en werkomgeving en moderne faciliteiten de uitgangspunten zijn. Ook is er aandacht voor de vergroening van de openbare ruimte en aansluiting op de Singelparkroute. Er komt een centraal stadsplein waar studenten, medewerkers, passanten en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. 

Momenteel wordt Cluster Zuid verbouwd. Bekijk hieronder de impressie van het toekomstige pand.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Het gebied ondergaat tot 2030 gefaseerd grote veranderingen, terwijl het onderwijs doorgaat. Bestaande onderwijsgebouwen worden  één voor één aangepakt. Soms wordt een pand verbouwd, in andere gevallen gaat het om (casco)renovatie. 

De eerste twee deelprojecten zijn afgerond. Het 
P.J. Vethgebouw, naast de Hortus botanicus, is in 2017 na een grootschalige interne verbouwing in gebruik genomen. Het tweede deelproject, de interne renovatie van het monumentale Arsenaal, is in 2020 afgerond. 

In augustus 2021 bleek dat het oorspronkelijke plan aan de Doelenzijde geen doorgang kon vinden. Daaropvolgend zijn de mogelijkheden onderzocht voor een campus voor de Faculteit Geesteswetenschappen waarbij de woningen aan de Doelengracht blijven staan en de universiteit een kleiner bouwprogramma realiseert. Inmiddels is uit een haalbaarheidsstudie gebleken dat de universiteit binnen haar beschikbare eigen grond een alternatieve Humanities Campus kan bouwen op de huidige locatie in de stad.

Cluster Zuid wordt momenteel verbouwd volgens plan. Het volgende pand dat aan de beurt is voor renovatie is Cluster Noord. Het hele project Humanities Campus moet in 2030 afgerond zijn. 

Met de nieuwe Humanities Campus, nauw verbonden met de Universiteitsbibliotheek en haar belangrijke collecties, wil de universiteit de kwaliteit van onderwijs en onderzoek garanderen voor studenten en onderzoekers. De campus moet een gebied worden waar studenten en medewerkers en ook passanten en inwoners van Leiden prettig kunnen verblijven: een aangename, groene plek met daaraan duurzame gebouwen met prettige werk- en studieplekken en een aantal openbare functies zoals een literair café en een restaurant.

Tijdens het bouwen kunnen onderwijs en onderzoek gewoon doorgaan.

Nieuwe werkomgeving

De werkomgeving voor docenten, onderzoekers en medewerkers van de ondersteunende diensten in de gebouwen van de Humanities Campus wordt ingericht op een andere manier dan eerder. Efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ruimte en van werkplekken is duurzamer, en vangt bovendien groei in aantal medewerkers op. We gaan toe naar een prettige werkomgeving met de modernste faciliteiten, veel licht, met koffiehoeken en een ‘huiskamer’ om elkaar te ontmoeten. Er komen aparte overleg- en vergaderplekken, voor iedereen te reserveren. Er zijn dus geen overlegplekken meer op de werkkamers. Daarbij komen projectkamers en werkkamers die gedeeld kunnen worden door collega’s. De ruimte voor boeken wordt niet vergeten; er zullen voldoende kasten of planken komen op de kamer en/of de gang. 

De indeling van de werkomgeving gebeurd uiteindelijk door de instituten zelf. De medewerkers van de instituten wordt in gebruikerssessies gevraagd waar zij behoefte aan hebben. 

De nieuwe efficiënte werkomgeving heeft als basis de werkpleknorm en Activiteitgericht Huisvesten (AGH). Het gedachtegoed van AGH is vanaf het begin in 2014 meegenomen in de planvorming van de Humanities Campus. 

Het in 2020 opgeleverde en gerenoveerde Arsenaal is een voorbeeld van de nieuwe werkomgeving, hoewel de medewerkers momenteel nog iets ruimer gehuisvest zijn dan de huidige werkpleknorm. 

De afdeling Vastgoed voert AGH en de werkpleknorm stapsgewijs in bij alle faculteiten van de Universiteit. De pilots AGH bij onder andere FSW en Rechten biedt onze faculteit de mogelijkheid om te zien welke elementen van AGH wel of niet bij onze faculteit kunnen werken. Daarom hebben we al regelmatig een rondleiding bij deze faculteiten georganiseerd en zullen we deze in het collegejaar 2022 -  2023 nogmaals aanbieden als daar behoefte aan is.

  • De alternatieve Humanities Campus wordt ingericht volgens de nieuwe werkpleknorm. Individuele werkkamers met boekenkasten en ruimte voor gesprek met studenten blijven mogelijk. Er komen één- en meerpersoonskamers met vaste of flexibele werkplekken en grote en kleine overlegplekken. Per instituut zullen de voorkeuren hierover uiteenlopen. Binnen de begrenzing van ruimte en budget zal hiermee dus rekening worden gehouden. Het streven is dat in elk geval de vaste staf een vaste werkplek heeft.
  • Aanwezigheidsonderwijs (fysiek) blijft de basis van onze opleidingen. Daarnaast willen we ook voorzieningen hebben die ondersteuning van onlineonderwijs mogelijk maken op kwalitatief hoog niveau.
  • Regelmatige aanwezigheid van de staf in onze gebouwen blijft de norm. Individuele voorkeuren en ritmes lopen sterk uiteen, maar instituten –onderwijs en onderzoek – bestaan bij de gratie van aanwezigheid van stafleden. Wel is te verwachten dat meer collega’s vaker van huis uit willen werken gesteund door het thuiswerkbeleid.
  • Er wordt zowel geïnvesteerd in werkplekken als in ontmoetingsruimtes. Ontmoeting is een kernfunctie van universiteitsgebouwen, tegelijkertijd is er de noodzaak van rustige werk- en overlegplekken. Als bekend is hoeveel m2 een instituut toebedeeld krijgt en er een ontwerp voor de nieuwe gebouwen beschikbaar is, kan in elk instituut de discussie gestart worden over de vraag hoe de beschikbare m2 het beste kunnen worden ingedeeld. De instituten zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de daadwerkelijke indeling van medewerkers op specifieke werkplekken.
  • De ontwikkeling van de alternatieve Humanities Campus vindt plaats op basis van de visie Humanities Campus en binnen de financiële kaders en bouwkundige mogelijkheden.

Stappen zetten naar een nieuwe werkomgeving

Een Denktank heeft in het voorjaar van 2022 meegedacht over hoe die nieuwe werkomgeving op de Humanities Campus vorm kan krijgen. Lees hieronder de resultaten van de Denktank. 

De indeling van de instituten op de Humanities Campus wordt door de huisvestingsadviseur en de afdeling IFZ met de MT’s van de instituten afgestemd. Decaan Mark Rutgers is of gaat bij de instituutsraden langs om toe te lichten hoe de situatie voor elk desbetreffende instituut naar verwachting er uit zal zien. 

De facultaire gemeenschap wil graag meepraten en denken over een invulling van de werkomgeving op de Humanities Campus. Daarom is in februari 2022 een Denktank met medewerkers van de Faculteit Geesteswetenschappen opgericht. 

De deelnemers zijn afkomstig van verschillende instituten; per instituut twee afgevaardigden. Voor het OBP neemt een afvaardiging vanuit IFZ en P&O deel. Zij brengen kennis over de huidige en gewenste werksituatie bij hun eigen instituut/afdeling in, spreken namens collega’s van het instituut/afdeling en koppelen informatie over de werkomgeving naar het instituut/afdeling terug. Dat levert veel input op en een goed beeld hoe medewerkers gehuisvest willen en kunnen worden. 

De Voorzitter van de Faculteitsraad, Jan Sleutels, zal als toehoorder deelnemen aan de bijeenkomsten. De Faculteitsraad wordt in ieder geval regelmatig op de hoogte gehouden van de algemene projectontwikkelingen en de resultaten uit de Denktank. En voor een bredere betrokkenheid is ook een lid van de Universiteitsraad (UR), Remco Breuker gevraagd als toehoorder aanwezig te zijn. 

Denktankleden

Edurne de Wilde

Geschiedenis

Diederik Smit

 

Geschiedenis

Jurgen Lingen

 

LUCL

 

Jenneke van der Wal

LUCL

 

Jed Wentz

 

ACPA

 

Rosalien van der Poel

ACPA

 

Bert van den Berg

LUCAS

 

Nick Tomberge

LUCAS

 

Marjana Rhebergen

IFZ

 

Tim Meijers

 

Wijsbegeerte

Rozemund Uljee

Wijsbegeerte

Caroline Waerzeggers

LIAS

Elena Paskaleva

LIAS

Else Speelman / Jeanine Kientz

P&O

Karin van der Zeeuw

OSZ

Remco Breuker

UR-lid

 

Lees hier de verslagen van de eerste, tweede en derde afsluitende bijeenkomst.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.