Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Call for proposals: Leiden European City of Science 2022

14 januari 2021

Doe mee aan Leiden European City of Science 2022

Who knows

In 2022 is Leiden de European City of Science (ECS). Eén van de ambities van ECS is om gedurende het hele jaar op elke dag een activiteit te organiseren waarin de verbinding tussen wetenschap en samenleving – dat is tussen kunst, cultuur, wetenschap en burgers - centraal staat, de zogeheten 365 dagen ECS-scheurkalender. Het overkoepelende thema van ECS is Who Knows. Klik hier voor meer informatie en klik hier voor het playbook met een uitgebreide beschrijving van de opzet van Leiden City of Science 2022.

ECS biedt een uitgelezen kans om de urgentie en relevantie van de Geesteswetenschappen voor de samenleving als geheel en voor burgers van Leiden in het bijzonder over het voetlicht te brengen. Binnen onze faculteit vinden al veel activiteiten plaats waarin de verbinding en uitwisseling tussen kunst, cultuur, wetenschap en burgers centraal staan.

Voor onze faculteit is het van belang dat de Leidse geesteswetenschappers prominent aanwezig zijn in het programma van de 365 dagen ECS-scheurkalender. Om facultaire initiatieven binnen ESC te stimuleren en te ondersteunen heeft het Faculteitsbestuur daarom besloten om een impactfonds ter grootte van €20.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van matching of volledige financiering van activiteiten in het kader van ECS.

Subsidie

Medewerkers van de Faculteit  Geesteswetenschappen met een (bezoldigd) contract kunnen uit dit fonds subsidie aanvragen om hun activiteit in het kader van de ECS gedeeltelijk of volledig te financieren. Daarnaast staat het iedereen vrij om direct contact te zoeken met de organisatie van de ECS (Intendant Lucien Geelhoed) als het initiatief geen financiering vanuit de faculteit nodig heeft. Graag wordt de facultaire kerngroep ECS onder leiding van prof. dr. Robert Zwijnenberg, wel op de hoogte gebracht van het initiatief om zo het overzicht te houden van de inzet vanuit de faculteit tijdens dit belangrijke jaar en het mee te kunnen nemen in de communicatie.

Het fonds heeft een omvang van 20.000 euro in 2022. Er is geen onder- of bovengrens aan een voorstel gesteld. Indien een voorstel toegekend wordt, dient dit in het kalenderjaar 2022 besteed te worden.

Procedure 

Voor het indienen van een aanvraag voor (co)financiering dient het aanvraagformulier vóór 1 april 2021 ingestuurd te worden naar Marcel Belderbos (m.c.belderbos@hum.leidenuniv.nl).

Voor de beoordeling van voorstellen is een facultaire beoordelingscommissie ingesteld die bestaat uit: prof. dr. Kitty Zijlmans; prof. dr. Ariadne Schmidt; prof. dr. Robert Zwijnenberg; prof. dr. Marlou Schrover; prof. dr. Stephan Raaijmakers; Marcel Belderbos, Beleidsmedewerker onderzoek FGW; Christine Smittenaar, Hoofd communicatie en marketing FGW. In overleg met ECS-intendant Lucien Geelhoed, de mogelijkheden voor verdere matching vanuit de ECS-organisatie verkennen voor de binnengekomen voorstellen. De beoordelingscommissie zal ook kijken naar de mogelijkheid van samenwerking tussen indieners. De beoordelingscommissie adviseert vervolgens het Faculteitsbestuur die het definitieve besluit neemt over of een voorstel financiering ontvangt.

Verslaglegging

Bij toekenning van subsidie wordt van de aanvrager verwacht dat hij/zij binnen 2 maanden na afloop van het initiatief waar subsidie voor is aangevraagd een kort verslag van maximaal 2 A4 indient, waarin hij/zij reflecteert op:

  1. Het succes van het initiatief in het licht van de in de aanvraag geformuleerde doelstelling.
  2. De besteding van de subsidie.
  3. Eventuele vervolgstappen om de uitkomst van het initiatief te bestendigen. 

Beoordeling

Bij de beoordeling van de voorstellen spelen twee groepen  criteria een rol: de criteria gebaseerd op het belang van de faculteit en de criteria die door de intendant worden geformuleerd (Zie hiervoor pagina 10-14 van het ECS playbook). Van de indieners wordt dus verwacht dat zij in het voorstel aangeven hoe het voorstel past bij de ambities van ECS en bovendien hoe het voorstel recht doet aan de uitgangspunten en criteria van de faculteit.

De facultaire inzet voor European City of Science 2022 heeft als doelstelling de veelstemmigheid en diversiteit van de geesteswetenschappen aan de Leidse burger in de praktijk te tonen en het gesprek met die burger aan te gaan. Of wat scherper geformuleerd: het voorstel moet de urgentie en relevantie van de geesteswetenschappen voor de Leidse burger in de dagelijkse praktijk duidelijker maken. De faculteit vindt het belangrijk dat op de facultaire speerpunten voor het ECS jaar Identiteit, Migratie, Kunstmatige intelligentie, Museums and Collections en op het thema Openbare Ruimte voorstellen worden ingediend; voorstellen hoeven echter niet te worden beperkt tot deze thema’s.

Voor vragen en nadere informatie kan contact worden opgenomen met prof. dr. Robert Zwijnenberg (r.zwijnenberg@hum.leidenuniv.nl).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.