Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Deelname Barometer Culturele Diversiteit opgeschort

23 april 2021

In maart informeerde de universiteit haar medewerkers over het besluit om deel te nemen aan de Barometer Culturele Diversiteit. Dit is een van de mogelijke instrumenten die de universiteit kunnen ondersteunen in het te ontwikkelen Diversiteits- en Inclusiebeleid. Naar aanleiding van dit besluit heeft de Universiteitsraad een aantal belangrijke vragen gesteld aan het College van Bestuur. Gezien de reactie van de Universiteitsraad en de vragen die in onze universiteit leven over dit onderwerp, heeft het college besloten de voorbereiding voor de barometer op te schorten. Het college vindt breed draagvlak voor het D&I-beleid belangrijk en heeft geconstateerd dat dit er voor de barometer op dit moment niet is. 

We maken even pas op de plaats – en delen dus ook geen gegevens van onze medewerkers met het CBS – om ruimte te geven aan een dialoog over dit onderwerp in de volle breedte van onze organisatie en met de Universiteitsraad. Het college gaat graag het gesprek aan over de wijze waarop we het D&I-beleid voor onze universiteit vorm kunnen geven. 

Zowel de Universiteitsraad als het college hechten veel waarde aan diversiteit en inclusie. Met elkaar kunnen we hier belangrijke stappen in zetten. Het college wil daarom een brede expertgroep samenstellen waar de diversity officer deel van zal uitmaken. Samen met de expertgroep kijkt het college hoe we het beleid verder kunnen ontwikkelen en op welke wijze we relevante data kunnen verzamelen en inzetten ten behoeve van het D&I-beleid. 

Het college gaat ook graag in breder verband de dialoog aan over dit onderwerp. We houden je op de hoogte van de mogelijkheden om hieraan deel te nemen. Heb je vragen naar aanleiding van deze mededeling? Neem dan contact op via diversiteit@leidenuniv.nl

Reactie Universiteitsraad

“Wij zijn blij dat het college de voorbereiding voor de barometer opschort en hiermee laat zien dat zij breed draagvlak voor het diversiteits- en inclusiebeleid belangrijk vindt. Het besluit tot het samenstellen van een expertgroep geeft ons het vertrouwen dat de inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusie worden voortgezet. Wij denken graag mee.”

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.