Universiteit Leiden

nl en

Financiën

LUF-subsidies: interne deadlines

30 april 2021

Wetenschappelijk personeel van de Universiteit Leiden kan subsidie aanvragen bij het Leiden University Fund (LUF) voor zaken als wetenschappelijke projecten of studiereizen. Momenteel staat er twee subsidiecalls open.

LUF Stimuleringssubsidie 2021

De Faculteit der Geesteswetenschappen mag maximaal twee projecten indienen voor de LUF Stimuleringssubsidie. Daarom zal een interne commissie een voorselectie maken als er meerdere aanvragen ingediend worden. Enkel de twee geselecteerde voorstellen, kunnen een uitgewerkt voorstel bij het LUF indienen.

Een pre-proposal bestaat uit maximaal 500 woorden en behelst:

 • Naam project.
 • Algemene beschrijving van het project, inclusief maatschappelijke relevantie.
 • Probleemdefinitie, doelstelling en verwachte resultaten.
 • Methodologie.
 • Planning, inclusief startdatum (die mag niet voor 1 november 2021 liggen, het project mag niet langer dan drie jaar lopen).

De deadline voor het indienen van een pre-proposal is 20 mei om 13:00. Indiening geschiet via email naar m.c.belderbos@hum.leidenuniv.nl.

 • Zowel interfacultaire onderzoeks- als onderwijsprojecten kunnen worden ingediend;
 • bij een project moeten wetenschappers vanuit ten minste twee faculteiten betrokken zijn;
 • aanvragers dienen een aanstelling te hebben bij de Universiteit Leiden;
 • een aanvrager mag bij niet meer dan één project betrokken zijn;
 • een aanvrager mag niet tegelijkertijd een aanvraag indienen voor de LUF Praesidium Libertatis Subsidie 2021.

Elke aanvraag heeft één hoofdaanvrager en dingt mee voor facultaire selectie bij de faculteit waar die aanvrager aangesteld is

 • Wetenschappelijk belang en vernieuwend karakter;
 • helderheid probleemstelling en methodologie;
 • toegevoegde waarde van het interfacultaire karakter;
 • ambitie aanvragers en kwaliteit cv’s;
 • inzichtelijke en passende begroting.
 • Aanvragen die worden ondersteund door het Faculteitsbestuur kunnen hun aanvragen tussen 1 en 5 juli (13:00) bij het LUF indienen (cwb@luf.leidenuniv.nl) (cwb@luf.leidenuniv.nl). Contactpersoon: Henk Snijders.
 • alle aanvragen worden besproken in de CWB-vergadering van maandag 20 september 2021;
 • de aanvragers van de drie als best beoordeelde projecten worden uitgenodigd voor een presentatie in de CWB-vergadering van dinsdag 5 oktober 2021;
 • in beginsel wordt één subsidie van maximaal € 150.000 toegekend;
 • bekendmaking van de toegekende subsidie vindt uiterlijk plaats in de week van 11 oktober 2021.

LUF Praesidium Libertatis Subsidie

De LUF Praesidium Libertatis Subsidie wordt jaarlijks toegekend aan een jonge getalenteerde onderzoeker die in staat wordt geacht vernieuwende en originele onderzoeksideeën (verder) te ontwikkelen. De subsidie wil ook een opstap bieden naar grotere beurzen. De subsidie omvat een geldbedrag van € 75.000, dat beschikbaar wordt gesteld vanuit de Stichting Praesidium Libertatis, ondergebracht bij het Leids Universiteits Fonds.

Wetenschappelijk personeel met een aanstelling aan de Faculteit der Geesteswetenschappen kunnen, uiterlijk op 20 mei om 13:00,  een pre-proposal indienen via m.c.belderbos@hum.leidenuniv.nl

Het pre-proposal heeft maximaal 500 woorden en behelst:

 • De titel van het project
 • Algemene beschrijving van het project
 • Probleemdefinitie, doelstelling en verwachte resultaten
 • Methodologie
 • Planning, inclusief startdatum.
 • Aanvragers dienen een aanstelling te hebben bij de Universiteit Leiden en niet langer dan tien jaar geleden gepromoveerd te zijn, dat wil zeggen op of na 1 april 2011;
 • een aanvrager mag niet tegelijkertijd betrokken zijn bij een aanvraag voor de LUF Stimulerings-subsidie 2021;
 • de tegemoetkomingsregelingen van het NWO zijn van toepassing, in het bijzonder de Extensieregeling.
 • Wetenschappelijk belang en vernieuwend karakter;
 • helderheid probleemstelling en methodologie;
 • ambitie aanvrager en kwaliteit cv;
 • inzichtelijke en passende begroting.
 • Aanvragen die de steun van het faculteitsbestuur hebben, kunnen worden ingediend tussen 1 juni en maandag 5 juli 2021 om 13.00 uur;
 • alle aanvragen worden besproken in de CWB-vergadering van maandag 20 september 2021;
 • de aanvragers van de drie als best beoordeelde projecten geven een presentatie in de CWB-vergadering van dinsdag 5 oktober 2021;
 • In beginsel wordt één projectsubsidie van maximaal € 75.000 toegekend;
 • bekendmaking van de toegekende subsidie vindt uiterlijk plaats in de week van 11 oktober 2021.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.