Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Call for Applications: Justice, Equity, Diversity and Inclusion Fund (JEDI Fund)

8 december 2021

Beeld door See you Sioe

Wij erkennen dat medewerkers en studenten binnen de Faculteit Geesteswetenschappen vaak vindingrijke ideeën hebben over hoe wij ‘het beter kunnen doen’. Het Justice, Equity, Diversity and Inclusivity (JEDI) Fund is een is fonds dat financiële steun verschaft aan projecten en initiatieven die diversiteit en inclusie (D&I) promoten, waarbij een specifieke nadruk ligt op het creëren van een inclusieve leeromgeving.

Wie komt in aanmerking?

Alle medewerkers en studenten van de Faculteit Geesteswetenschappen zijn welkom om beroep te doen op dit fonds.

  • Medewerkers: alle academici, onderzoekers, en ondersteunend personeel met een tijdelijk of vast, en parttime of fulltime contract komen in aanmerking, zolang zij exclusief of gedeeltelijk werkzaam zijn aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.
  • Studenten: alle bachelor- of (research)masterstudenten die studeren aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Wat zullen we financieel ondersteunen?

Een breed scala aan initiatieven die bijdragen aan de promotie van een inclusieve leeromgeving. Voorbeelden van initiatieven zijn lezingreeksen, workshops, conferenties, podcasts, het herontwerp van een cursus, het faciliteren van gastsprekers die nieuwe perspectieven inbrengen, en evenementen die georganiseerd worden door studieverenigingen. Aanvragen die de financiële vergoeding gebruiken als startkapitaal om verdere subsidies aan te trekken, of om activiteiten uit te proberen (‘pilot’) waar andere opleidingen van kunnen leren, zijn van harte welkom.

Aanvragen dienen aan te tonen:

  • Hoe het project bijdraagt aan de D&I prioriteiten van de Faculteit der Geesteswetenschappen zoals geformuleerd in het Werkplan, waarbij de nadruk ligt op een inclusieve leeromgeving.
  • Wat is de impact is van het project, bijvoorbeeld doordat het meerdere medewerkers en/of studenten over verschillende opleidingen/instituten raakt, en/of omdat er een duidelijk plan ligt om bij bewezen effectiviteit het voorstel meer in brede zin toe te passen..
  • Hoe de impact van het project zal voortduren na de initiële financieringsperiode.

Financiële ondersteuning wordt niet uitgekeerd aan:

  • Projecten waarvan verwacht kan worden dat zij elders financiële steun moeten krijgen, zowel binnen de faculteit als extern.
  • Projecten die regelmatig en herhaaldelijk financiële steun nodig hebben om voort te kunnen bestaan na de initiële financieringsperiode.

Hoe meld ik mij aan?

Aanvragen dienen aangeleverd te worden door middel van het JEDI aanmeldingsdocument en toegestuurd te worden naar divers-inclusief@hum.leidenuniv.nl vóór 20 december 2020. Toegewezen aanvragen ontvangen uiterlijk eind januari 2021 bericht. Alle afgewezen aanvragen ontvangen in diezelfde periode feedback.

Wie zou er nog meer bij betrokken kunnen zijn?

Medewerkers en studenten kunnen advies vragen aan het ondersteunend personeel en/of het opleidingsbestuur bij het ontwikkelen van hun aanvraag om te verzekeren dat hun voorgestelde project geschikt is en niet het werk van anderen dupliceert. Bijvoorbeeld, een aanvraag omtrent innovatieve lesmethodes zou wellicht het advies kunnen inwinnen van de Onderwijskundig Adviseur (Annebeth Simonsz) van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

De beleidsmedewerker D&I (Aurelie van ‘t Slot) kan informeel advies geven over de geschiktheid van het voorstel.

Wie besluit welke projecten worden gefinancierd?

Aanvragers zullen beoordeeld worden door een panel bestaande uit leden van het academisch personeel, het ondersteunend personeel, en de studentgemeenschap. Panelleden hebben adequate en erkende D&I expertise en ervaring. De beleidsmedewerker D&I zal optreden als secretaris van het panel.

Wat is de hoogte van de toegekende financiering?

  • Projecten van studenten die geselecteerd worden voor financiële ondersteuning zijn gelimiteerd tot een maximumbudget van €500;
  • Projecten van medewerkers die geselecteerd worden voor financiële ondersteuning zijn gelimiteerd tot een maximumbudget van €5000;
  • Activiteiten die worden opgezet door studenten en medewerkers zijn gelimiteerd tot een maximumbudget van €5000.

Het totaal aan beschikbare financiële ondersteuning bedraagt €15.000.

Wanneer kan het geld worden uitgegeven?

Financiële ondersteuning zal beschikbaar zijn vanaf februari 2022 en dient volledig gespendeerd te zijn vóór 31 december 2022.

Wat is het evaluatieproces?

Aanvragers dienen een rapport op te stellen over de realisatie en impact van het project. Zij worden wellicht verzocht om een korte presentatie te geven (e.g., Word document, PowerPoint, infographic of video) voor de website van onze faculteit en, indien nodig, voor bespreking tijdens een overlegvergadering.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact op met Aurelie van ‘t Slot via divers-inclusief@hum.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.