Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Resultaten enquête Erkennen en Waarderen waardevolle input voor advies

23 december 2021

In juni hebben ruim 1.000 medewerkers op uitnodiging van de stuurgroep Erkennen & Waarderen deelgenomen aan een enquête om hun ervaringen met Erkennen en Waarderen bij Universiteit Leiden te delen. De resultaten van de enquête zijn zeer waardevol. Deze maken inzichtelijk wat de huidige en gewenste situatie bij Universiteit Leiden is voor de ambities in Academia in Motion: Erkennen en Waarderen Universiteit Leiden. Ook hebben de respondenten suggesties gedaan hoe we de gewenste situatie op het gebied van differentiatie loopbanen, transparantie en leiderschap kunnen bereiken. De stuurgroep Erkennen en Waarderen bedankt de respondenten dan ook hartelijk voor hun bijdrage. 

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten worden gebruikt als input voor het advies van de stuurgroep aan het College van Bestuur. In deze ‘veranderingsvisie Erkennen & Waarderen’ staat beschreven wat er nodig is om de ambities uit Academia in Motion en de door medewerkers gewenste situatie te realiseren. Dit advies is niet alleen op de enquête gestoeld: er zijn in de afgelopen maanden vele gesprekken gevoerd met medewerkers en ook is onder andere het loopbaanbeleid geanalyseerd. De stuurgroep legt op dit moment de laatste hand aan het advies en verwacht deze in het eerste kwartaal van 2022 achtereenvolgens aan het college van bestuur en de decanen  te presenteren. 

Parallel aan de uitwerking van het advies heeft het team ook input geleverd voor het Strategisch Plan dat in februari wordt gepresenteerd. De ambities op het gebied van Erkennen en Waarderen maken hier deel van uit.  

De conclusies

Graag deelt de stuurgroep de belangrijkste conclusies van de enquête met je. Het volledige rapport vind je hier.

 • Respondenten geven aan behoefte te hebben aan meer tijd voor onderzoek en maatschappelijke relevantie en minder tijd voor onderwijs en leiderschapstaken. Om de gewenste tijdsbesteding te realiseren geeft 1/5 deel van de respondenten aan minder onderwijsdruk en minder regeldruk te willen ervaren. Internationaal Wetenschappelijk Personeel (WP) vraagt op dit punt extra aandacht.
 • Respondenten ervaren voldoende erkenning en waardering op kwantiteit. Echter, er is vraag naar meer erkenning en waardering op de overige aspecten van werkzaamheden, zoals kwaliteit. De veranderbehoefte verschilt per faculteit.
 • 84% van de respondenten ervaart enige tot erge discrepantie tussen de individuele ambities en de doelen van de instelling. De mate van discrepantie varieert per faculteit, per WP-functie en per soort dienstverband. Ook ervaart internationaal WP een grotere discrepantie dan Nederlands WP. 
 • Respondenten geven aan de grootste discrepantie op transparantie te ervaren bij:
 1. Carrièremogelijkheden in huidige positie;
 2. Beloning/compensatie bestuurstaken;
 3. Voorwaarden vaste aanstelling;
 4. Verkrijgen sabbatical leave;
 5. Criteria voor bevordering tot (bijzonder) hoogleraar en UHD;
 6. Mogelijke carrière paden binnen de sectie en universiteit;
 7. Aanstellingsprocedure tot gewoon hoogleraar.

Een deel van de respondenten geeft enerzijds aan minder tijd kwijt te willen zijn aan leiderschap (zie hierboven). Tegelijkertijd is men van mening dat in de R&O-gesprekken onvoldoende aandacht is voor leiderschap gericht op sociale en psychologische veiligheid (50% van de respondenten) en samenwerking (45% van de respondenten). Daarnaast is binnen onderzoek meer aandacht voor academisch leiderschap in de R&O-gesprekken dan binnen onderwijs. Aandacht voor academisch leiderschap in de R&O-gesprekken in het onderwijs wordt als onvoldoende gekwalificeerd. 

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête of over Erkennen en Waarderen? Neem dan contact op met projectleider Vincent Wolters (v.p.wolters@bb.leidenuniv.nl).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.