Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Bericht over sectorplannen

5 juli 2022

Beste collega’s,

Naar aanleiding van het verschijnen van de beleidsbrief Hoger Onderwijs van de minister van OCW op vrijdag 17 juni jl. en de kansen en uitdagingen die daar voor ons uit voortkomen, ontvangen jullie dit bericht. In de beleidsbrief staat op welke manieren er extra geïnvesteerd kan worden in hoger onderwijs en onderzoek. De zogeheten sectorplannen vormen daar een onderdeel van. Voor alle universitaire disciplines die een sectorplan hebben ingediend, komt naar verwachting in totaal €200 miljoen per jaar beschikbaar, waarvan waarschijnlijk €70 miljoen voor het SSH-domein (Social Sciences and Humanities). Dat betekent dat er ook voor onze faculteit een significant bedrag beschikbaar zal komen waardoor er onder andere UD’s kunnen worden aangesteld in de komende jaren. Dat is uiteraard heel goed nieuws.

Proces

De formele kaders vanuit het ministerie voor de sectorplannen zijn nog niet vastgesteld. Toch wordt er in afwachting daarvan - in overleg met de WD's van de instituten en de collega-faculteiten in het land - heel hard gewerkt aan plannen voor de manier waarop deze middelen ingezet en verdeeld zouden kunnen worden. Dat is een flinke puzzel, die onder grote tijdsdruk gelegd moet worden vanwege een zeer krap tijdspad bij het ministerie. 

Thema's sectorplan

In het sectorplan kiezen de Geesteswetenschappen voor versterking van de basis voor het onderzoek en onderwijs in de Talen & Culturen door samenwerking en profilering, en voor twee interdisciplinaire onderzoeksthema`s: Humane Artificiële Intelligentie en Cultureel Erfgoed & Identiteit, thema’s die raken aan onze facultaire strategie. SSH-brede interactie (d.w.z. samenwerking op het gebied van de Social Sciences en Humanities) wordt daarnaast gezocht binnen het thema Welvaart, participatie en burgerschap in een digitale wereld. Het gaat hier om structurele middelen.

Inzet Faculteitsbestuur: versterken van de basis

Van belang is dat het de insteek van het Faculteitsbestuur is om deze middelen zo veel mogelijk in te zetten om de werkdruk voortkomend uit hoge onderwijsdruk over de breedte van de faculteit te verlagen. Doordat het uitgangspunt is dat extra capaciteit niet moet leiden tot meer onderwijs, en daarmee de onderwijslast dus verdeeld wordt onder meer medewerkers, wordt de onderwijsdruk verlaagd. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor andere kerntaken als onderzoek, impact en bestuurstaken en, heel belangrijk, een gezonde werk-privé verhouding. De puzzel is om de inhoudelijke thema's van de sectorplannen en de gewenst brede verlaging van de werkdruk op elkaar te laten aansluiten.  Daarover is er nauw overleg met de instituten.

We houden jullie in de komende periode uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
namens het faculteitsbestuur,

Mark Rutgers
Decaan Faculteit Geesteswetenschappen

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.