Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Call for proposals: Facultair Fonds voor onderzoekssamenwerking

28 juli 2022

Het bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen stelt in 2023 financiering beschikbaar voor vier keer een onderwijsvrijstelling van 0,2 fte voor één semester ten behoeve van het verder brengen van onderzoekssamenwerking tussen onderzoekers uit verschillende instituten binnen de faculteit.  

Het doel van dit fonds is om samenwerking over de grenzen van de instituten heen te versterken, zo multi- en interdisciplinaire netwerken verder te laten groeien en uiteindelijk een betere uitgangspositie te hebben om succesvol thematisch en collaboratieve onderzoeksubsidies aan te vragen.

Aanvragen

Het fonds wordt opengesteld voor onderzoekers met een bezoldigde onderzoekaanstelling aan de Faculteit Geesteswetenschappen, exclusief promovendi. Ook wetenschappelijk personeel van het instituut ACPA met een aanstelling bij de Hogeschool der Kunsten komt in aanmerking voor financiering uit het fonds. Een aanvraag kan enkel ingediend worden door minimaal twee onderzoekers van verschillende instituten van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Enkel medewerkers met een bezoldigde onderzoekaanstelling die doorloopt tot minimaal een jaar na afloop van het semester waarvoor onderwijsvervanging wordt aangevraagd, komt voor dit fonds in aanmerking.

Het heeft de voorkeur dat vrijstelling wordt aangevraagd voor het voorjaarssemester. Het is echter ook mogelijk om vrijstelling aan te vragen voor het najaarssemester als dit leidt tot betere aansluiting op het tijdspad van een collaboratief onderzoeksubsidieprogramma. Dit dient in de aanvraag aangegeven te worden.

Onderwijsvervanging

Om in aanmerking voor onderwijsvrijstelling te komen, dienen aanvragers zelf een geschikte vervanger voor het onderwijs aan te dragen bij het managementteam van het eigen instituut. Het managementteam van het instituut waar de aanvragers een aanstelling hebben, dient akkoord te geven op de aanvraag voordat deze ingediend wordt. Aanvragen zonder een ondersteuningsbrief ondertekend door de wetenschappelijk directeuren van de relevante instituten, worden niet in behandeling genomen.

Beoordeling

Aanvragen worden beoordeeld door de wetenschappelijk directeuren en de decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

In de beoordeling wordt rekening gehouden met:

  • de toegevoegde waarde en het track record van het samenwerkingsverband;
  • het belang van interdisciplinariteit voor het verder brengen van het onderzoek van de aanvragers;
  • de noodzaak voor vrijstelling voor het behalen van de doelstelling (een gezamenlijke publicatie en/of een gezamenlijke subsidieaanvraag); 
  • de aansluiting bij (maatschappelijke) vragen waar externe onderzoeksubsidies voor beschikbaar zijn of zullen komen;

Verslaglegging

Onderzoekers worden gevraagd om na afloop van het semester waar onderwijsvrijstelling voor ontvangen verslag te doen van hoe zij de tijd gebruikt hebben om tot een gezamenlijke publicatie of subsidieaanvraag te komen, of het inderdaad gekomen is tot een publicatie of aanvraag en wat de toekomstige samenwerkingsplannen zijn.

Ondersteuning

Samen met SAZ-Grant Development en adviseurs op instituuts- en faculteitsniveau wordt op case-by-case basis gekeken hoe initiatieven die uit dit fonds voort komen zo goed mogelijk ondersteund kunnen worden.

Planning

Aanvragen bestaand uit een ingevuld aanvraagformulier (Nederlands of Engels), C.V.’s van alle aanvragers en ondersteuningsbrieven van de wetenschappelijk directeur van alle betrokken instituten dienen uiterlijk op vrijdag 30 september 2022 gestuurd te worden naar m.c.belderbos@hum.leidenuniv.nl. Aanvragen die later ingediend worden, worden niet in behandeling genomen.

Het Faculteitsbestuur streeft ernaar om de toekenningen uiterlijk op dinsdag 1 november 2022 bekend te maken.

Vragen

Bij vragen kunt u een email sturen naar m.c.belderbos@hum.leidenuniv.nl.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.