Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Minister kent financiering sectorplan Geesteswetenschappen toe

12 april 2023

Onderstaand bericht is tot stand gekomen in samenspraak met het disciplineoverleg DLG

De minister van OCW heeft, op basis van het positieve advies van de Nationale Commissie Sectorplannen, besloten tot toekenning van het tweede deel van de universitaire sectorplannen. Dit betekent voor het SSH-domein (Social Sciences and Humanities) een structurele investering van 70 miljoen euro per jaar, waarvan 24 miljoen voor de Geesteswetenschappen. De disciplineoverleggen Letteren & Geesteswetenschappen (DLG), Godgeleerdheid (DGO) en Wijsbegeerte (DWB) zijn hierover bijzonder verheugd en kijken ernaar uit om het sectorplan Geesteswetenschappen in gezamenlijkheid te bewerkstelligen. 

De sectorplannen vormen een specifiek onderdeel van het bestuursakkoord hoger onderwijs en wetenschap. Via dit bestuursakkoord wordt jaarlijks ongeveer een miljard euro in het hoger onderwijs en wetenschap geïnvesteerd, waarvan €200 miljoen voor de sectorplannen. De sectorplannen voor onderwijs en onderzoek zijn primair gericht op het maken van strategische en inhoudelijke keuzes, het landelijk identificeren van prioriteiten en het aanpakken van knelpunten door landelijke samenwerking. 

Sectorplan Geesteswetenschappen

Het plan ‘Traditie in transitie’ van de Geesteswetenschappen kiest voor een gerichte investering in de Talen & Culturen met als doel om taal en cultuur-expertise breder beschikbaar te maken en zo een substantieel groter potentieel aan leraren Nederlands, Duits en Frans te creëren. Daarnaast wordt geïnvesteerd in twee interdisciplinaire thema's waarin de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en samenleving tot uitdrukking komen: Humane Artificiële Intelligentie en Cultureel Erfgoed & Identiteit. Bovendien wordt vanuit de Geesteswetenschappen ook deelgenomen aan het SSH-overkoepelende sectorplan gericht op het thema ‘Welvaart, participatie en burgerschap in een digitale wereld’.

Met de sectorplanmiddelen worden op deze geprioriteerde terreinen ca. 148 fte aan universitair docenten gerealiseerd en extra investeringen gedaan in lokale onderzoeksinfrastructuur en de bijbehorende lab- en datamanagement-ondersteuning (ca. 22 fte). Op basis van de eerdere toekenning van het eerste deel van deze middelen (30% van het totaal) en het positieve advies van de NCSP zijn in de afgelopen maanden in alle universiteiten al voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van het sectorplan, o.a. door middel van werving van extra UD’s. 

Implementatie

Nu de minister tot volledige toekenning heeft besloten, gaan we verder met de implementatie van het sectorplan - op basis van het meegegeven uitvoeringskader, de overkoepelende KPI’s en de afzonderlijke facultaire bestedingsplannen. Wij zullen hiertoe eerst de toekenningsbrief van de minister bestuderen en presenteren dan uiterlijk 28 april de governance-structuur voor implementatie. Deze structuur moet zowel de inbreng vanuit de staf en externe partners als de samenwerking tussen belanghebbende instellingen in het verdere proces waarborgen. 

De komende periode gaan we graag nader in gesprek met stafleden om het vervolgproces toe te lichten en in gezamenlijkheid verdere invulling te geven aan het sectorplan. Via periodieke updates houden wij u daarnaast op de hoogte van de algemene voortgang. 

Tot slot

Hierbij willen we nogmaals onze blijdschap over de toekenning van de sectorplan-middelen uitspreken en bedanken wij graag iedereen die betrokken is geweest bij totstandkoming van het sectorplan. Wij zien ernaar uit het sectorplan in de komende jaren gezamenlijk te realiseren!  

Mark Rutgers
Decaan Faculteit Geesteswetenschappen
DLG

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.