Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Vacature: facultaire coördinator voor het onderzoeksthema AI en de (digitale) samenleving (0,3 fte)

16 juni 2023

We zijn op zoek naar een:

facultaire coördinator voor het onderzoeksthema AI en de (digitale) samenleving (0,3 fte) gedurende de periode september 2023 - september 2026

De aanstelling van de facultaire coördinator wordt mede gedaan in het kader van het SSH sectorplan ‘ Samen vooruit - Investeren in de basis voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, versterken van de maatschappelijke veerkracht’.

De coördinator heeft een verbindende rol en verantwoordelijkheid op verschillende niveaus:

 • binnen de faculteit t.a.v. het versterken en verbreden van het interne AI-netwerk;
 • binnen de universiteit door het interne AI-netwerk te vertegenwoordigen in o.a. het universitair stimuleringsgebied SAILS en contacten met andere faculteiten te versterken;
 • op landelijk niveau door af te stemmen met andere GW-faculteiten en de faculteit te positioneren in het brede veld van maatschappelijke partijen en kennisinstellingen die zich met AI bezig houden.

De kandidaat die we zoeken brengt mensen bij elkaar, werkt goed samen over de disciplinaire en facultaire grenzen heen en verbindt vakinhoudelijke expertise op kunstmatige intelligentie met een discipline-overstijgend perspectief.

Profiel

 • Je bent werkzaam als universitair docent, universitair hoofddocent of hoogleraar bij de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden.
 • Je hebt een breed perspectief op het AI-onderzoeksveld dat aansluit op de omschrijving van het thema AI, zoals hieronder omschreven, en recht doet aan de breedheid van expertise op dit thema binnen de faculteit. Dit betekent dat je zowel ‘de taal spreekt’ van de technische ontwikkeling van AI, als oog hebt voor de kritische reflectie op wat AI betekent voor de samenleving. 
 • Je hebt een sterk netwerk binnen het AI-onderzoeksveld, zowel binnen als buiten de academie.
 • Je bent in staat om (senior) wetenschappelijke staf te mobiliseren en inspireren.
 • Je bent bestuurs- en organisatiesensitief.

Aanbod

We bieden per 1 september 2023 een tijdelijke vrijstelling voor 0,3 fte binnen je bestaande aanstelling tot 2026 met de mogelijkheid tot verlenging tot 2029.

Procedure

Deze vacaturetekst wordt gepubliceerd binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Een selectiecommissie bestaand uit de wetenschappelijk directeuren van de Faculteit der Geesteswetenschappen, en de trekker van het universiteitsbrede stimuleringsgebied SAILS, beoordeelt de binnengekomen sollicitaties en brengt daarover advies uit aan het Faculteitsbestuur. Mocht de commissie dit op basis van de binnengekomen sollicitaties nodig achten, worden kandidaten uitgenodigd voor een interview. Het Faculteitsbestuur benoemt, dit advies in acht nemend, de coördinator. Het Faculteitsbestuur benoemt, dit advies in acht nemend, de coördinator.

Reageren

Ben je geïnteresseerd in deze positie? Reageer dan uiterlijk 4 juli 2023 naar Marcel Belderbos, hoofd onderzoeksbeleid, op m.c.belderbos@hum.leidenuniv.nl

We ontvangen graag het volgende:

 • Motivatie.
 • Een visie op hoe je de rol van facultair coördinator in zou vullen (max. 1 A4). 
 • CV, inclusief opleidings- en arbeidsverleden, publicaties, gegeven cursussen en taalvaardigheid.

Informatie

Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Marcel Belderbos, via m.c.belderbos@hum.leidenuniv.nl.

De digitale samenleving heeft, mede door de enorme ontwikkelingen op het gebied van dataverzameling en dataverwerking (data science) en artificiële intelligentie, een enorme vlucht genomen. Deze ontwikkeling brengt kansen met zich mee, maar er zijn ook risico’s en uitdagingen aan verbonden, onder meer op het gebied van kansenongelijkheid, diversiteit, privacy, mensenrechten en desinformatie. Een mensgerichte benadering van AI die de publieke belangen en waarden vooropstelt is daarom van belang. Het gaat bij AI dus uitdrukkelijk niet alleen om techniek, maar ook om de maatschappelijke uitdagingen die AI met zich meebrengt.   

Bij FGW reflecteren we kritisch en denken we actief mee over de sociaal-culturele en ethische kwesties die de digitale samenleving met zich meebrengt. Ook dragen we bij aan een goede aansluiting tussen techniek, mens en de samenleving en het begrip hiervan in de wet en in de maatschappij. Algoritmen voor AI worden geschreven door mensen die onvermijdelijk impliciete vooroordelen hebben. Daarom hebben beslissingen die in het kader van de artificiële intelligentie worden genomen per definitie een ethische dimensie.

AI, digitale technieken en data-visualisaties zijn niet waarde-neutraal. FGW levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een AI die data ‘begrijpt’ zoals mensen die begrijpen in het licht van normen, waarden en identiteit. Zij reflecteert op wat deze ontwikkeling sociaal-cultureel betekent en welke ethische kwesties dit met zich meebrengt, ook in andere contexten dan de Nederlandse of Europese. Dat betekent dat we die normen, waarden en identiteiten moeten modelleren en de geesteswetenschappelijke objecten en praktijken (taal, kunst, geschiedenis) moeten kunnen duiden aan de hand van die modellen. In onze digitale samenleving hebben wij dagelijks te maken met interacties met technologieën. De grote uitdagingen zijn nog steeds de ambiguïteit en variatie van taal, spraak, kunst, media en kennis en de uitdaging van computer-gebaseerde generatie en interpretatie.

AI en het daarmee verbonden automated decision-making zal ingezet worden in allerlei sectoren en contexten, steeds vaker ook in directe interactie met mensen en de samenleving. Door vanuit de geesteswetenschappelijke disciplines betrokken te zijn bij het ontwerp van AI-systemen, zullen systemen ontstaan en gewaarborgd worden die niet alleen beter geaccepteerd zullen worden, maar ook bijdragen aan sociaaleconomische gelijkheid, het voorkomen van vooroordelen, en het vergroten van eerlijkheid (fairness). Naast de bijdrage aan de ontwikkeling van AI in samenwerking met andere disciplines en de industrie, hebben de Geesteswetenschappen een belangrijke eigenstandige rol door burgers te equiperen voor de omgang met technologie door de impact van technologie in en op de samenleving te bestuderen en er op te reflecteren. Zij geeft hen het vocabulaire om daar op te reflecteren en er zich kritisch toe te verhouden.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.