Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs, Sociaal

Uitreiking Leiden Leadership Centre Scriptieprijs 2023

5 september 2023

De uitreiking

Tijdens de Leiderschap onder de Loep conferentie van 26 oktober 2023 werd voor de eerste keer de Leiden Leadership Centre Scriptieprijs uitgereikt. Het Leiden Leadership Centre (LLC) van de Universiteit Leiden heeft het doel om kennisontwikkeling rond leiderschap te bevorderen. Naast bestaande onderzoeken en initiatieven is daarvoor nu ook de Leiden Leadership Centre Scriptieprijs in het leven geroepen. Een jaarlijkse scriptieprijs om jong talent en uiteenlopend leiderschap onderzoek verder te stimuleren.

 

 

Winnaar: Floortje Fontein

Floortje is masterstudent Management van de Publieke Sector: Politiek, Bestuur en Management. 

Titel scriptie: Inclusive leadership in politicized organizational environments: The mediating roles of centralization and formalization A quantitative study into the effects of politicization on the development of inclusive leadership in public organizations.

De centrale onderzoeksvraag van deze dissertatie is: Hoe beïnvloedt politisering inclusief leiderschap in organisaties in de publieke sector? Deze dissertatie draagt op verschillende manieren bij aan de literatuur over publiek leiderschap en inclusief leiderschap. Ten eerste beantwoordt deze dissertatie de oproep van Ashikali et al. (2020; 2021) om meer inzicht te genereren in de contextuele factoren die inclusief leiderschap beïnvloeden. Daarnaast is er een algemeen gebrek aan onderzoek dat leiderschap als afhankelijke variabele bestudeert. Deze dissertatie onderzoekt welke factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van inclusief leiderschap in publieke organisaties en draagt zo bij aan deze lacune in de literatuur. Ten tweede onderzoekt deze dissertatie de relatie tussen organisatorische context en inclusief leiderschap in de publieke sector. Terwijl de meeste onderzoeken naar inclusief leiderschap zijn gebaseerd op een organisatiecontext in de private sector (Nishii & Leroy, 2022; Shore & Chung, 2022). Deze bevindingen zijn belangrijk voor het informeren van organisatiebeleid en -praktijken gericht op het managen van diversiteit en het ontwikkelen van inclusief leiderschap in publieke organisaties (Ashikali et al., 2020). Tot slot geeft dit proefschrift inzicht in de effecten van de organisatiestructuurfactoren centralisatie en formalisatie op inclusief leiderschap en geeft het publieke managers praktische handvatten over hoe ze geformaliseerde werkprocessen en gecentraliseerde besluitvorming in de organisatie kunnen gebruiken om de ontwikkeling van inclusief leiderschap te bevorderen in plaats van te belemmeren.

Tweede plaats: Jason van Gelder

Jason is masterstudent Management van de Publieke Sector: Politiek, Bestuur en Management.

Titel scriptie: Balans is niet iets wat je vindt, het is iets wat je creëert.

Anno 2023 is maatwerk een belangrijk thema binnen de publieke sector. Dit vraagt om leiderschap dat rekening houdt met verschillende waarden, doelen en belangen. Street-level managers staan voor de uitdaging om maatwerk te ondersteunen bij street-level ambtenaren, terwijl ze ook verantwoording moeten afleggen aan het hoger management. Dit creëert een spanningsveld tussen maatwerk en verantwoording. Het onderzoek gaat in op de wijze waarop street-level managers en ambtenaren dit spanningsveld ervaren, welke dilemma’s en contextuele factoren zij tegenkomen en hoe zij hiermee omgaan.

De hoofdvraag luidt: "Hoe kan street-level leiderschap bijdragen aan een balans tussen maatwerk en verantwoording onder street-level ambtenaren, gegeven de dilemma’s en contextuele factoren waarmee zij te maken hebben?”

Om de bovenstaande hoofdvraag te beantwoorden, is allereerst een literatuuronderzoek uitgevoerd. De inzichten verkregen uit deze literatuurstudie vormen de wetenschappelijke basis voor dit onderzoek. Voortbouwend op deze basis is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode en zijn meerdere semigestructureerde interviews afgenomen met street-level managers en ambtenaren van UWV. Het doel van de semigestructureerde interviews is het verkrijgen van inzicht in de vraag hoe street-level ambtenaren en street-level managers in de dagelijkse praktijk een balans bewerkstelligen tussen maatwerk en verantwoording.

Op basis van de empirische en analytische bevindingen wordt in dit onderzoek geconcludeerd dat street-level leiderschap in de praktijk bijdraagt aan een balans tussen maatwerk en verantwoording door middel van een faciliterende leiderschapsstijl. Hierbij geven zij ruimte en vertrouwen aan street-level ambtenaren om maatwerk te leveren, bevorderen zij samenwerking en kennisdeling tussen street-level ambtenaren en bieden zij emotionele en morele ondersteuning aan. Door de informele overdracht van inhoudelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot maatwerk aan street-level ambtenaren ontstaat autonomie. Deze autonomie resulteert in een waarborging van verantwoording en een verantwoordingslijn voor maatwerk onder street-level ambtenaren, waar street-level managers over het algemeen niet bij zijn betrokken.

Ten tijde van dit onderzoek wordt maatwerk als een belangrijk thema beschouwd en gestimuleerd binnen de publieke sector. Zodoende kan de toewijding ten aanzien van maatwerk invloed hebben op de antwoorden van de respondenten, wat kan resulteren in een potentieel vertekend beeld. Het is daarom raadzaam om kwalitatief vervolgonderzoek te doen naar de ervaringen en percepties van street-level managers en ambtenaren. Als de nieuwe data consistent zijn met dit onderzoek en dezelfde conclusie ondersteunen, versterkt dit de betrouwbaarheid en validiteit van de conclusie. Het suggereert eveneens dat deze conclusie robuust is.

Raymond LaGraauw

Raymond is masterstudent Psychologie en heeft meegedaan aan de competitie als bachelorstudent.

Titel scriptie: Ethical Leadership Mediates the Relation Between Leaders’ Honesty-Humility and Followers’ Contextual Performance

Mijn scriptie ging over de relatie tussen een leider's persoonlijkheid en contextuele werkprestaties van volgers. Contextuele werkprestaties zijn alle werkprestaties die niet direct bijdragen aan de taakprestatie (hoe veel sales maakt Bart elke maand?), maar wèl erg belangrijk zijn voor het succes van een bedrijf (bijv. hoe vaak helpt Bart zijn collega's? Draagt Bart proactief nieuwe ideeën aan? Steelt Bart stiekem uit het magazijn?). Mijn hypothese was dat een leider's mate van eerlijkheid en genegenheid (Honesty-Humility uit het HEXACO persoonlijkheidsmodel voor de kenners) invloed heeft op de prestaties van volgers via de volgers' perceptie van ethisch leiderschap. Lees: hoe meer eerlijkheid en genegenheid in de persoonlijkheid van een leider zit, hoe meer deze leider wordt gezien als een ethisch leider, en hoe meer positieve contextuele werkprestaties een volger daarom zal verrichten. Ik heb bewezen dat dit beschreven effect inderdaad bestaat.

 

De jury
Dank aan onze juryleden, Eduard Schmidt (Universiteit Leiden), Jacqueline Kuyvenhoven (SVB), Katja Verhulst (Belastingdienst) en Rosanne Stotijn (Coach). 

Wat is de prijs?
De winaars van de 1e, 2e en 3e prijs hebben een dinercheque ontvangen van respectievelijk €150, €75 en €50. De winnaar heeft bovendien een leiderschap meeloopdag gewonnen bij gemeentesecretaris Pim van Vliet bij Gemeente Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.