Universiteit Leiden

nl en

De faculteit is volop in beweging: op zoek naar bestuurlijk talent!

16 november 2023

De faculteit is volop in beweging! Er wordt hard gewerkt aan het onderwijs, onderzoek en diverse maatschappelijke vraagstukken, met als basis onze kernwaarden: Verbindend, Vernieuwend, Verantwoordelijk en Vrij.

Voor een aantal posities binnen de faculteit zijn we op zoek naar bestuurlijk talent. Indien je al bestuurlijke ervaring hebt opgedaan of je verder wilt ontwikkelen en je met die kwaliteiten wil bijdragen aan de diverse thema’s in de faculteit:  de komende tijd komen er mooie kansen op een aantal posities:

De opleidingsdirecteur master Rechtsgeleerdheid zorgt, onder leiding van de portefeuillehouder Onderwijs, dat het aangeboden masteronderwijs daadwerkelijk wordt gegeven en aan de kwaliteitsstandaard voldoet. De opleidingsdirecteur zorgt ook voor de algemene bewaking van de studievoortgang van de studenten. De opleidingsdirecteuren vormen tezamen het Onderwijsbestuur, onder voorzitterschap van de portefeuillehouder Onderwijs. 
 

De faculteit zet in op verbinden en vernieuwen, in lijn met de zes universitaire strategische ambities. Een van deze ambities betreft het stimuleren van doorlopende professionele groei, in het bijzonder professionele educatie. Het faculteitsbestuur zoekt een Vice-Dean die inhoudelijke leiding geeft aan de Leiden Law Academy.

Onze faculteit richt zich op hoogstaand wetenschappelijk onderzoek en initieel (advanced) onderwijs. De overheid ziet evenwel een bredere maatschappelijke taak voor universiteiten, niet alleen gericht op het opleiden van studenten maar in toenemende mate ook op het (bij)scholen van werkenden (via leven lang ontwikkelen). Maatschappelijke ontwikkelingen veranderen de eisen die aan (juridische) professionals worden gesteld. Zij hebben een sterke behoefte nieuwe vaardigheden te verwerven, eerder verworven kennis te actualiseren of een nieuw carrièrepad in te slaan. Daarom is er vanuit de bestaande activiteiten de afgelopen tweeënhalf jaar operationeel en financieel een nieuwe basis voor het juridisch PAO gelegd, met het label Leiden Law Academy. De Academy is tevens een belangrijke partner van het College van Bestuur om Leven Lang Ontwikkelen in de universiteit aan te moedigen en breed uit te bouwen.

De Leiden Law Academy wordt gevormd door twee afdelingen:

(1) bureau juridisch postacademisch onderwijs (JPAO) en (2) bureau congressen en evenementen. De afdelingen staan onder operationele leiding van een afdelingshoofd.

Dit afdelingshoofd werkt samen met de Dean en Vice-Dean die verantwoordelijk zijn voor de wetenschappelijke kwaliteit en ontwikkeling van de Academy.

De Dean en Vice-Dean werken nauw samen met het faculteitsbestuur.

Belangrijkste activiteiten voor de komende jaren:

(1) inhoudelijke ontwikkeling aanbod juridisch PAO;

(2) bouwen van Leiden Law Academy als premium merk;

(3) transitie naar leven lang ontwikkelen als vast onderdeel van de maatschappelijke taak;

(4) aansluiting op universiteitsbrede leven lang leren project.

Voor vragen, neem gerust contact op met de huidige Dean Jean-Pierre van der Rest.

De faculteit heeft per 1 januari 2024 een nieuwe decaan aangesteld. De volgende stap is het complementeren van het bestuur. Daarom is de Faculteit op zoek naar vice-decanen Onderwijs/ Onderzoek die samen met de decaan, die de algemene leiding neemt van de faculteit, de taak hebben om zorg te dragen voor het beheer van de Faculteit, de wetenschappelijke basis van het onderzoek, onderwijs, organisatie en ontwikkeling van langetermijnvisie. Daarnaast is er de taak van de monitoring van facultair onderzoek en onderwijs en voor wat betreft bredere en belangrijke thema’s als internationalisering en inclusie. Het is de taak van het bestuur deze gezamenlijk verder te brengen.

Meer in zijn algemeenheid geldt dat bewaken, bevorderen en waarborgen van de kwaliteit binnen het verantwoordelijkheidsgebied samen met de voorbereidingen van interne en externe evaluaties en het zorg dragen voor implementaties van aanbevelingen, tot het geheel van betekenisvolle taken behoort.

Bij voorkeur heeft de vice-decaan ruime bestuurlijke ervaring en draagvlak bij de faculteit. Als vice-decaan ben je lid van het faculteitsbestuur en wordt de portefeuille gedeeld met de decaan. In de taakverdeling binnen de portefeuille opereert de decaan strategisch en extern gericht en de vice-decaan meer coördinerend en intern gericht. De vice-decaan is binnen de portefeuille verantwoordelijk voor de organisatie, integratie, coördinatie en kwaliteitsbewaking, alsook voor de uitvoering van het strategisch beleid in samenwerking met de gremia. Daarnaast besluit de vice-decaan mee over de besteding van de middelen in de meerjarenbegroting die nodig zijn voor de primaire taken van de faculteit en voor de ambitie zoals opgenomen in het facultair strategisch plan 2022-2027.

Om voort te bouwen op de basis die er is gelegd in de faculteit en gezamenlijk de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van de faculteit nog verder uit te breiden, wordt gezocht naar collega’s die door verbinding samenwerking op gang brengen/initiëren. Daarbij zoeken we naar collega’s die open staan voor vernieuwing, die dit ook met andere bestuurders binnen de faculteit op een hoger niveau gaan brengen, met gevoel voor verantwoordelijkheid voor bestuurlijke taken, het uitdragen van eigenaarschap en beweging genereren in de organisatie. Dit alles in gezamenlijkheid voor het ontwikkelen van een inspirerende, aantrekkelijke en veilige studeer- en werkomgeving.

Een kleine commissie onder leiding van prof. Jan Adriaanse zal actief op zoek gaan naar mogelijke kandidaten voor genoemde posten en daarop leidinggevenden in de faculteit ook bevragen. Mocht je zelf interesse hebben of voor informatie, aarzel niet om contact op te nemen met Gertia Knorr via e-mail of telefoon:+31715277638.

Dit kan tot uiterlijk 1 december a.s. Na contact zal je naam onder de aandacht worden gebracht van de commissie. De commissie zal bezien of je wordt uitgenodigd voor een gesprek ten behoeve van een voordracht aan de decaan. Een reactie van HR ontvang je in elk geval.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.