Universiteit Leiden

nl en

Een nevenfunctie naast uw baan? Prima, maar…

Veel medewerkers van de Universiteit Leiden verrichten nevenwerkzaamheden die wel of niet in relatie staan tot hun baan. Dat is vooral positief want een universiteit hoort midden in de maatschappij te staan. Maar niet alles kan.

Nevenwerk heeft vooral positieve effecten

De Universiteit Leiden juicht het toe dat haar (wetenschappelijk) medewerkers maatschappelijk actief zijn; ze vervullen allerlei maatschappelijke rollen. Zo verrichten ze vaak nevenwerkzaamheden. Die kunnen toegevoegde waarde hebben voor de wetenschap, de maatschappij en de medewerker zelf.  Het is wel van belang dat uw leidinggevende weet van uw nevenwerk en er eventueel toestemming voor geeft.  Want werk -  betaald of niet – dat u naast uw baan bij de Universiteit Leiden doet, kan in strijd zijn met de belangen van de universiteit.

Voorbeelden

Een collega was lid van de lokale gemeenteraad. De universiteit wilde op een bepaalde locatie in de stad studentenhuisvesting (laten) realiseren. De betreffende partij was daartegen en de collega trad voor de partij naar buiten als woordvoerder. Hier lag duidelijk een belangenconflict.

Onze wetenschappers worden vaak gevraagd voor adviesfuncties. Bijvoorbeeld in een instelling voor de beslechting van internationale investeringsgeschillen. Twee Leidse wetenschappers maken deel uit van de Kiesraad, een overheidsorgaan dat toeziet op de landelijke verkiezingen. Weer een andere collega onderzoekt of er geweld voorkwam in blinden- en doveninternaten. Dit is allemaal prima te combineren met hun functie bij de universiteit. Het zou gaan knellen als er een situatie ontstaat waarin de Universiteit Leiden op enigerlei wijze onderwerp zou zijn van beslechting of advies.

Een andere collega werkte part time bij de universiteit in de ict en had daarnaast een eigen bedrijf. Er moest een voorstel worden geschreven. De collega zei: zal ik dat doen vanuit mijn bedrijf? Nee, dat kan niet. Je mag je eigen bedrijf geen werk (laten) bezorgen vanuit je eigen functie bij de universiteit.

Niet verenigbaar

Als u een nevenfunctie aanvaardt, let er dan op dat het nevenwerk het belang van de universiteit of een goede functievervulling niet kan schaden. Niet al het nevenwerk komt  in aanmerking voor toestemming. Als de mogelijkheid bestaat dat het werk dat u bent gaan doen of wilt gaan doen naast uw baan bij de universiteit niet verenigbaar is met uw baan, kan toestemming worden geweigerd of  is het mogelijk dat bepaalde voorwaarden worden gesteld aan de toestemming voor het nevenwerk.

Wat is nevenwerk

Onder nevenwerk wordt verstaan: alle werkzaamheden die een werknemer van de Universiteit Leiden niet uit hoofde van zijn functie bij de universiteit verricht. Daarbij doet het er niet toe of u voor de werkzaamheden een beloning krijgt of dat de werkzaamheden binnen of buiten werktijd plaatsvinden. Ook is de omvang van het nevenwerk niet relevant, dat wil zeggen dat u er minder of meer tijd aan kwijt kunt zijn dan aan uw baan bij de universiteit. Evenmin speelt de omvang van uw baan bij de universiteit een rol. In het kader van de transparantie bent u verplicht uw nevenwerkzaamheden op uw universitaire webpagina te zetten.

Welk nevenwerk hoeft u niet te melden aan uw leidinggevende?

Er is ook nevenwerk dat u niet aan uw leidinggevende hoeft te melden. Dit betreft het nevenwerk dat aan elk van de vier hierna genoemde criteria voldoet:

  • werkzaamheden die u buiten werktijd verricht en 
  • waarvoor u geen beloning in welke vorm dan ook ontvangt en 
  • die een goede functievervulling bij de universiteit niet de weg staan en 
  • waarvan duidelijk is dat ze het belang van de universiteit niet kunnen schaden.

Zelf verantwoordelijk

U bent zelf verantwoordelijk voor het al of niet melden van nevenwerk aan uw leidinggevende en het publiceren ervan op uw universitaire webpagina. Daarom krijgt iedere medewerker een keer per jaar een mail waarin wordt gevraagd na te gaan of de gemelde nevenwerkzaamheden nog kloppen met de werkelijkheid. In SelfService kunt u nevenwerkzaamheden melden of melden dat u gestopt bent met (een deel van) uw nevenwerkzaamheden.

Hoe weet u welk nevenwerk u moet bespreken met uw leidinggevende?

Als u een van de volgende vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, moet er een bel gaan rinkelen. Het betreft mogelijk nevenwerk dat u dient te bespreken met uw leidinggevende:

  • Zijn er overeenkomsten tussen het nevenwerk en het werk dat u bij de universiteit doet? 
  • Maakt u gebruik van hetzelfde netwerk van personen, bedrijven en/of instanties dat u op uw werk uit hoofde van uw functie gebruikt?
  • Hebt u het nevenwerk gekregen door/vanwege uw functie bij de universiteit?
  • Maakt u gebruik van informatie, kennis of vaardigheden uit uw functie bij de universiteit? 
  • Heeft de organisatie of de persoon waarvoor u het nevenwerk doet, een bedenkelijke reputatie?

Nevenwerk mogelijk onderwerp in ROG-gesprek

Het kan voorkomen dat nevenwerk en de verenigbaarheid daarvan met uw functie bij de universiteit onderwerp is van bespreking in uw R&O-gesprek. In dit gesprek kunnen eventueel ook afspraken worden gemaakt en vastgelegd over de voorwaarden waaronder uw nevenwerk toegestaan is.

Als uitvloeisel van artikel 1.14 (‘Nevenwerkzaamheden’) van de CAO voor Nederlandse Universiteiten, heeft de Universiteit Leiden de Kaderregeling Nevenwerkzaamheden vastgesteld. Deze heeft uitsluitend betrekking op werkzaamheden en niet op financiële of andere belangen in organisaties en/óf inkomsten uit andere bronnen, bijvoorbeeld aandelen.

Gedragscode Integriteit Universiteit Leiden 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.