Universiteit Leiden

nl en

Meer aandacht voor ontwikkelen vaardigheden van studenten

Samenwerken, overtuigen, onderzoeken, creatief denken, zelfsturend leren en (be)oordelen. Dat zijn vaardigheden die studenten Geesteswetenschappen bij uitstek kunnen gebruiken in hun voorbereiding op de arbeidsmarkt en daarna in hun baan. De werkgroep Transferable skills onderzocht welke vaardigheden vooral van pas komen voor studenten van onze faculteit en hoe deze getraind kunnen worden. We spraken hierover met Marlous Dekker, onderwijskundig adviseur, en Adriaan Rademakers , docent Griekse taal- en letterkunde.

Hoe zijn jullie op die vaardigheden voor studenten gekomen?

Marlous: ‘Het Arbeidsmarktonderzoek dat de faculteit in 2016 uitvoerde bood aanknopingspunten om de vaardigheden te bepalen. In welke functies komen afgestudeerde Geesteswetenschappers terecht? En welke vaardigheden komen hun daarbij van pas? De uitkomsten daarvan hebben we gespiegeld aan de Onderwijsvisie. Uiteindelijk hebben we zes vaardigheden benoemd die veel raakvlakken met elkaar hebben en die vervolgens ingedeeld in drie categorieën: interpersoonlijke, intrapersoonlijke en cognitieve vaardigheden.’

En hoe worden deze vaardigheden dan getraind tijdens het onderwijs?

Adriaan: ‘We besteden al veel aandacht aan het trainen van die vaardigheden alleen wordt dat vaak niet benoemd. Ik geef bijvoorbeeld een tweedejaars college Griekse taalkunde, waarbij de studenten eerst een theoretisch kader aangeboden krijgen. Vervolgens moeten ze, in groepjes, de UB in om de secundaire literatuur te onderzoeken en een tekst te analyseren. Daarna maken ze een mondelinge presentatie en dat is tevens een van de deeltoetsen. Zo heb je onderzoeks-, presentatie- en samenwerkingsvaardigheden in een opdracht. Ons onderwijs is eigenlijk al goed toegerust op het aanleren van transferable skills. Alleen worden die vaardigheden vaak nog niet uitdrukkelijk benoemd.’

Maar hoe kun je ervoor zorgen dat studenten zich daar wel bewust van worden?

Marlous: ‘Het is belangrijk dat ze weten te benoemen wat ze geleerd hebben.  Uit het onderzoek bleek dat alumni bijvoorbeeld noemen dat er in hun werk een groot beroep wordt gedaan op hun creativiteit, maar ze geven ook aan dat daar in hun opleiding niet veel aandacht voor geweest is. De vraag is dan: was er echt geen aandacht voor of hebben ze het niet zo ervaren? Het feit dat ze het niet zo ervaren hebben is voor ons een aanknopingspunt om er meer aandacht aan te besteden. We willen graag dat afgestudeerden weten wat ze aan vaardigheden geleerd hebben. Daarmee kunnen ze zichzelf beter profileren op de arbeidsmarkt. En het is belangrijk om te weten wat je in huis hebt als je je verder wilt ontwikkelen. Als docenten tijdens het onderwijs explicieter benoemen welke vaardigheden aan bod komen en opdrachten geven waarmee deze getraind worden , zijn studenten zich meer bewust van welke vaardigheden ze ontwikkelen. Ook zouden we meer aandacht kunnen geven aan de zelfreflectie en het geven van feedback.’

Hoe is zijn jullie te werk gegaan en wat is het resultaat?

Adriaan: ‘We zijn begonnen met lijsten met vaardigheden te bekijken. Daarbij hebben we samen gekeken welke vaardigheden we vonden passen bij alle studenten Geesteswetenschappen. Die lijst hebben we teruggebracht tot er uiteindelijk zes vaardigheden overbleven.  Vervolgens hebben we bedacht welke terminologie het beste past bij ons als geesteswetenschappers. Het moesten ook vaardigheden zijn die goed te integreren zijn in de programma’s; het is niet de bedoeling dat studenten aparte workshops moeten gaan volgen om zich er verder in te bekwamen. Uiteindelijk hebben we de zes vaardigheden in duo’s uitgewerkt. Wat verstaan we onder de betreffende vaardigheid, hoe kun je leerdoelen ervoor formuleren op diverse niveaus en welke werkvormen passen erbij?  Dat alles hebben we in een handreiking samengevat. Deze gaan we op verschillende manieren onder de aandacht brengen van docenten. En als ze hulp of adviezen willen kunnen ze contact opnemen met Marlous Dekker.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.