Universiteit Leiden

nl en

Werken aan een veiliger werk- en studieklimaat

De Universiteit Leiden staat voor een veilige en inclusieve leer- en werkomgeving voor de studenten en medewerkers. Helaas hebben zich het laatste jaar toch enkele incidenten voorgedaan op de Campus Den Haag waardoor studenten zich onveilig en niet welkom hebben gevoeld. In dit artikel staan de maatregelen die de universiteit heeft genomen.

‘Ik betreur dit zeer’, zegt Erwin Muller, bestuurder van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden als reactie op de incidenten. ‘Samen met de diversity officer van de universiteit, Aya Ezawa, hebben we onderzoek gedaan naar de incidenten en zijn maatregelen getroffen. Daarbij werken we aan een veiliger studie- en werkklimaat.’ De diversity officer vult aan: ‘Om een veilige leeromgeving te kunnen waarborgen is het van groot belang het gesprek niet alleen op de "dader" of "intenties" te richten. Buitensluiting en racisme gaan namelijk niet om intenties of individuele daden, maar om de gevolgen voor de groep die hier doelwit van werd. Het gaat niet om een individu, maar om de leergemeenschap in het geheel, en hoe deze hiermee omgaat. Waarom voelt iemand zich vrij zoiets te doen? Het is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de studenten, medewerkers en instelling om een leeromgeving te bevorderen waar soortgelijke incidenten zich niet meer kunnen voordoen.’

Dialoog nodig

Na de incidenten is onderzocht wat er is gebeurd, wie de daders waren en er zijn diverse maatregelen genomen. De maatregelen bestonden uit de betrokkenen aanspreken op hun gedrag en sancties. Ook na het recente incident met de vlag in Beehive hebben bestuurders en opleidingen zich, naast een uitvoerige reconstructie, via alle betrokken partijen ingezet voor het ondersteunen van studentengroepen die worden geraakt door de bredere discussie over dit voorval. Met zowel de groep studenten die zich onveilig voelde naar aanleiding van de gebeurtenissen als degenen die (onterecht) werden beschuldigd, is een dialoog gestart, om nader tot elkaar te komen en meer begrip te kweken over wat er is gebeurd, en de omgangsvormen te verbeteren. De dialoog past bij het beleid van de universiteit om er alles aan te doen om een veilige gemeenschap te realiseren voor alle studenten en medewerkers. De diversity officer van de universiteit heeft, in een overleg met een externe expert, een traject ontwikkeld voor de betrokken studenten. Dit traject bestaat uit meerdere werksessies die verplicht zijn voor betrokken studenten. 

Maatregelen van de universiteit

Aanspreken betrokken studenten:

  1. Naar aanleiding van het eerdere incident rond de groepsfoto (september 2018) is de identiteit van de betrokken studenten direct achterhaald, zijn indringende gesprekken gevoerd en geregistreerde waarschuwingen gegeven.
  2. Naar aanleiding van ontoelaatbare uitingen via Whatsapp-berichten in december 2018 is direct achterhaald wie de berichten heeft verzonden. Vast is komen te staan dat het meest gewraakte bericht is geschreven door een persoon die geen student was aan de Universiteit Leiden.
  3. Naar aanleiding van het vlag-incident is er onderzoek uitgevoerd. Dat heeft geleid naar een aantal studenten die hetzij over informatie beschikken, dan wel betrokken waren bij het voorval. Deze studenten volgen onderwijsprogramma’s bij diverse faculteiten. Een duidelijke link met een specifieke studie of faculteit ontbreekt. Een student heeft schriftelijk verklaard dat hij de tekst op het bord heeft geschreven van een studievereniging waar hij geen lid van is. (Deze student studeert overigens niet bij de opleiding Security Studies, zoals in sommige media wordt gesuggereerd.) Met deze student zijn meerdere gesprekken gevoerd. Hij en alle betrokken studieverenigingen en studenten gaan gezamenlijk deelnemen aan een trainingstraject dat erop is gericht dit soort incidenten te voorkomen. De training bestaat uit diverse werksessies onder begeleiding van een externe deskundige om begrip te bevorderen, dialoog te voeren over wat er is gebeurd, en te bespreken wat gedaan kan worden als een dergelijke situatie zich voordoet.

Maatregelen gericht op een veilige community:

  1. De betrokken opleidingen maken een concreet actieplan om staf en studenten actief te betrekken bij het realiseren van een veilige community, onder meer door het organiseren van bijeenkomsten waarin aandacht wordt besteed aan de wijze waarop een inclusieve leer- en werkomgeving bevorderd kan worden.
  2. In een kerncursus voor eerste-, tweede- en derdejaarsstudenten van een opleiding van de Campus Den Haag worden in tutorials inclusiviteit en omgangsvormen met alle studenten bespreekbaar gemaakt.  Dit wordt een vast onderdeel van deze (jaarlijkse) inleidende cursus.
  3. Docenten van een faculteit op de Campus Den Haag besteden in hun colleges aandacht aan omgangsvormen en gedragscodes, zowel in collegezalen als online.
  4. Bij de opening van het academiejaar (september 2019) is bij het welkom aan alle eerstejaarsstudenten van alle opleidingen in Den Haag uitvoerig aandacht besteed aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Dit is eveneens gebeurd bij een openingsevenement voor masterstudenten. Jaarlijks zal dit plaatsvinden bij de opening van het studiejaar. Een van de betrokken studieverenigingen heeft in een “Equity-project” inclusiviteit expliciet aan de orde gesteld.
  5. Op 8 november 2019 wordt er op de Campus Den Haag een bijeenkomst gehouden voor studenten met als onderwerp community-vorming en inclusiviteit. Dit wordt voorbereid samen met de studieverenigingen.
  6. Vanaf januari 2020 is er een speciale balie in gebouw Wijnhaven in Den Haag waar studenten extra ondersteuning kunnen krijgen bij community-vorming. Er komt ook een online variant van deze dienstverlening, waar studenten ook misstanden kunnen melden bij het facultaire meldpunt discriminatie.
  7. In 2020 wordt door het Diversity Office aan decanen en andere bestuurders van de universiteit een training aangeboden gericht op diversiteit en inclusiviteit die verzorgd wordt door een deskundige op het gebied van ontoelaatbaar gedrag.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.