Universiteit Leiden

nl en

Negen ‘Golden Rules’ voor een betere relatie tussen promotor en promovendus

Nieuw op de website voor promovendi zijn de Golden Rules for PhD Supervision. Een belangrijk deel van de problemen die promovendi ervaren, zijn terug te voeren zijn op een gebrekkige werkrelatie met hun promotor. Het document laat zien hoe die beter kan worden.

Het document Golden Rules for PhD Supervison beslaat slechts twee A4-tjes en bestaat uit drie kolommen. De eerste geeft steeds aan wat de verantwoordelijkheid van zowel de promotor als de promovendus is, bijvoorbeeld: Be willing to receive feedback. In de tweede kolom staat wat dat betekent voor de promotor (Be aware that for any professional relationship to work, feedback must be a two-way exchange) en in de derde wat het betekent voor de promovendus (Be aware that receiving feedback is very helpful for your progress). De be aware's zijn ook nog nader gepreciseerd. Negen aspecten van de werkrelatie van promotor en promovendus komen aan bod. Aan de adviezen ligt wijsheid en kennis ten grondslag van ervaringsdeskundigen over wat fout kan gaan.

Achtergrond

In 2018 peilde de Universiteit Leiden de werknemerstevredenheid onder het personeel. Deze Personeelsmonitor verschijnt om het jaar. Aan de promovendi werd gevraagd een extra vragenlijst in te vullen aangezien zij een aparte groep personeel vormen: het zijn werknemers die in hun drie- of vierjarige promotietraject extra ondersteuning nodig hebben. Uit de resultaten van de enquête kwam naar voren dat promovendi over het algemeen zeer tevreden zijn. Er is echter ook een groep die juist erg ongelukkig is. Daarvoor waren diverse oorzaken aan te wijzen. Een belangrijke bleek de begeleiding door de promotor. De kwaliteit daarvan hangt vaak samen met het promotiesucces. De promotor hoeft overigens geen hoogleraar meer te zijn; ook een universitair hoofddocent kan deze rol vervullen.

Promotie
Promotie in het Groot Auditorium

Publiciteit

In dezelfde tijd schreven ook belangrijke wetenschappelijke tijdschriften als Nature en Science over het welzijn van de promovendus, en landelijke dagbladen als NRC Handelsblad en Trouw haakten aan. Uit al die artikelen kwam een somber beeld naar voren, waarin stress, burn-out en psychische klachten een hoofdrol speelden. Eerder al, in 2017, had onderzoek van het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies (CWTS), een instituut van de Leidse faculteit Sociale Wetenschappen, uitgewezen dat de promovendi een kwetsbare groep zijn met een hoog risico op mentale klachten. Het is ook een gróte groep, in totaal ruim achttien procent van de werknemers van de Universiteit Leiden.

Initiatief voor werkgroep

Het College van Bestuur erkende de ernst van de signalen, hoewel er al maatregelen werden geïmplementeerd. Bijvoorbeeld: iedere promovendus heeft nu twee begeleiders, jaarlijks praten twee onafhankelijke stafleden met de promovendus over onder meer de begeleiding en elke Graduate School heeft een vertrouwenspersoon.
Onafhankelijk daarvan werd op initiatief van Eric Eliel, hoogleraar Kwantumoptica, voormalig wetenschappelijk directeur van het Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde en voormalig lid van de stuurgroep Personeels- en promovendimonitor,  een werkgroep geformeerd. Die bestond uit vertegenwoordigers van promovendiplatforms als LEO en LAP, van de universiteitsraadspartij PhDoc, het CTWS en de faculteit W&N, die veel promovendi heeft. Zij wilden aan de slag op basis van hun eigen ervaringen en wijsheid. Dat mondde uit in Golden Rules for PhD Supervision. De werkgroep constateerde dat het ontbrak aan een duidelijk gedefinieerde werkrelatie tussen promotor en promovendus: het moet voor beide partijen duidelijk zijn wat ieders taken zijn en wat ze van elkaar mogen verwachten.

Marishka Neekilappillai
Marishka Neekilappillai is nog niet klaar.

Kennis en ervaring delen

Marishka Neekilappillai was lid van de werkgroep. Ze is promovendus bij Burgerlijk recht en lid van de Universiteitsraad voor PhDoc. In de raad maakt ze zich hard voor een sterkere positie van promovendi maar de eer voor de Golden Rules schuift ze volledig naar Eric Eliel: 'Hij was de drijvende kracht achter de totstandkoming van de Golden Rules. Voor de promovendi in de werkgroep was het een inspirerende ervaring om met hem samen te werken. Door het delen van zijn kennis en enorme ervaring als promotor en wetenschappelijk directeur, creëerde Eliel een open omgeving waarin wij de pijnpunten in de PhD-begeleiding vrijuit konden benoemen. We hopen dat de promotor en de promovendus in de beginfase van het promotieonderzoek de Golden Rules bespreken. Dat zou frustratie, miscommunicatie, en stress kunnen voorkomen of verminderen.'  De Golden Rules zijn inmiddels door het College van Bestuur officieel vastgesteld.

Nog meer wensen

Neekilappillai heeft nog meer wensen wat betreft de positie van promovendi: er liggen ook nog een aantal juridisch getinte vragen. Zo bestaat er onduidelijkheid over contractverlenging ingeval van ziekte, zoals burn out. En wat als het promotietraject voortijdig wordt afgebroken omdat het project waarvan de promotie deel uitmaakt, helemaal wordt afgeblazen? Tenslotte: hoe ziet de positie van de promovendus eruit als de begeleiders onvoldoende tijd of belangstelling hebben voor het promotieonderzoek of geen vertrouwen hebben in de promovendus? Er ligt dus nog genoeg voor Neekilappillai om zich in de Universiteitsraad sterk voor te maken.

De Golden Rules zijn inmiddels op de promovendiwebsite geplaatst maar ze moeten ook levende praktijk worden. Hoe gaat dat gebeuren? Nick den Hollander, beleidsmedewerker bij Strategische en Academische Zaken: ‘De regels moeten tussen de oren van begeleiders en promovendi komen. Nu al krijgt elke startende promovendus het document via de Graduate Schools uitgereikt. Verder kan het toegevoegd worden aan de handboeken voor promovendi en kijkt HRM naar een goede manier om het te verwerken in cursussen voor promovendi en begeleiders. En het moet op tafel liggen als promotor en promovendus een begeleidingsplan maken.’

Tekst: Corine Hendriks
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.