Universiteit Leiden

nl en

It takes two to Tango - stand van zaken

Het is een tijdje stil geweest rondom de acties die voortkwamen uit het rapport It takes two to Tango. Dat betekent niet dat er niets gebeurt. Hoe staat het ervoor begin 2020? Tijd voor een korte update.

Samen aan de slag

Even terug in de tijd. Begin 2018 heeft het Faculteitsbestuur gesprekken gevoerd met leden van het WP en het OBP over de facultaire organisatie naar aanleiding van het rapport ‘It takes two to Tango’. Op basis van deze gespreksrondes heeft het Faculteitsbestuur een aantal verbeter- en actiepunten geformuleerd.

Belangrijkste onderdeel hiervan is het project Programmanormen, dat een groot deel van de oplossingsrichtingen bevat voor de drie belangrijkste doelen: verlaging werkdruk, een betere balans tussen onderwijs en onderzoek en een financieel gezonde toekomst. Het project Programmanormen inventariseert de middelen en het instrumentarium dat ons ter beschikking staat om onderwijs en onderzoek in balans te brengen en ambieert de werkdruk te verlagen door efficiëntie te bewerkstelligen.

Verder worden er vanaf het eerste kwartaal van 2020 trainingen georganiseerd voor onder andere opleidingsvoorzitters om ze te equiperen voor de taken en verantwoordelijkheden die bij deze functie horen. Aan de orde komen onder andere: rol en positie van de opleidingsvoorzitter, trends in het hoger onderwijs, financiën, de onderwijsvisie en kwaliteitszorg. Opleidingsvoorzitters zijn uitgenodigd om via casuïstiek een bijdrage te leveren aan het trainingsprogramma.

Ook is er op facultair niveau meer aandacht gekomen voor diversiteit en inclusiviteit, onder andere door het instellen van een klankbordgroep waarin docenten en leden van het OBP zitting hebben. 

Programmanormen

Het Project Programmanormen, dat bestaat uit twee deelprojecten, streeft naar een zo efficiënt mogelijk ingericht onderwijsprogramma en een beter inzicht in urentoedeling voor onderwijs en onderzoek. Het project beoogt daarbij de onderlinge vergelijkbaarheid van onderwijsprogramma’s te bevorderen. Dit zal richtinggevend zijn in het gesprek tussen faculteit, opleidingen en instituten om tot een efficiencyslag te komen. Daarnaast is het project erop gericht beter zicht te krijgen op de balans tussen inkomsten en uitgaven van de faculteit, met als doelstelling de faculteit – ook op de langere termijn - financieel gezond te houden.

In 2019 zijn de plannen voor Programmanormen verder uitgewerkt en voorgelegd aan een klankbordgroep. Deze groep, met vertegenwoordigers uit alle geledingen van de faculteit, is een aantal keren bij elkaar geweest en bereidt op verzoek van het Faculteitsbestuur een advies voor.

Hoe verder?

Als de uitgangspunten Programmanormen zijn vastgesteld, gaat het eigenlijk pas echt beginnen. Wat betekenen deze richtlijnen precies voor opleidingen, docenten, instituten en studenten? Hoe gaan de onderwijsprogramma’s eruitzien? Het Faculteitsbestuur gaat in de loop van dit jaar in gesprek met de opleidingen en instituten om te kijken hoe een opleiding efficiënter ingericht kan worden. Als bijvoorbeeld de curricula minder onderwijsinzet vereisen, leidt dit tot ruimte die gebruikt kan worden voor onderzoek. Door in de faculteit samen, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, kritisch te kijken naar de omvang van onderwijseenheden, werkvormen, de hoeveelheid keuzevakken en groepsgroottes kunnen we tot een efficiëntere inrichting van het onderwijs komen.

Meer informatie over het project Programmanormen, de bijbehorende deelprojecten, de planning van de besluitvorming en een uitgebreide lijst Vragen en Antwoorden vind je op de websiteStaat je vraag er niet tussen? Stuur dan een mail naar matrixstructuur@hum.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.