Universiteit Leiden

nl en

Update Facultair Strategisch Plan: feedback missie en visie

In het najaar is de Regiegroep gestart met de ontwikkeling van het nieuwe Facultair Strategisch Plan 2021 - 2026. De eerste stap was een missie en visie voor onze faculteit opstellen. Voor een goed begrip: een missie zegt iets over onze identiteit, het gaat over waar we voor bestaan. De visie zegt op welke wijze we die missie willen realiseren. Samen vormen ze een basis voor de strategische keuzes.

Feedback op drie voorstellen missie en visie opgehaald

In november 2020 hebben drie groepen medewerkers een missie en visie document opgesteld. Via de gremia en afdelingshoofden, waaronder alle adviesraden van de instituten, Sobo, PhDcouncils, opleidingsvoorzitters, leden van de Maatschappelijke Raad van advies en de klankbordgroep diversiteit is om feedback op deze drie voorstellen. Begin januari is alle input verzameld. De Regiegroep FSP is onder de indruk van alle waardevolle, heel diverse feedback die vanuit de verschillende gremia en afdelingen is aangeleverd.

Wat gebeurt er nu met alle opmerkingen?

De Regiegroep staat voor de opgave om een concept missie en visie voor de faculteit op te stellen. Daarin worden zoveel mogelijk gedeelde elementen uit alle feedback opgenomen. De Regiegroep streeft ernaar tot een zo breed mogelijk gedragen missie en visie te komen. Zodra deze (voorgenomen) missie en visie klaar is zal deze via de medewerkerswebsite gedeeld worden met de hele faculteit. Goed om daarbij vast te vermelden; de opgestelde missie en visie kan nog aangepast worden naar aanleiding van de discussies over het FSP in de loop van het jaar. De missie en visie worden namelijk als onderdeel van het strategisch plan pas formeel vastgesteld aan het einde van het ontwikkelproces.

Betrekken partners en medewerkers faculteit

De ambitie is om tot een Facultair Strategisch Plan te komen dat zo breed mogelijk wordt gedragen. Daarom worden bij de vervolgstappen in het proces opnieuw de medewerkers van de faculteit betrokken. Ook vragen we partners van buiten de faculteit en universiteit mee denken, omdat we ook van buiten naar binnen willen kijken.

Lees hier meer over de ontwikkeling van het Facultair Strategisch Plan 2021–2026.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.