Universiteit Leiden

nl en

Deelname aan de Barometer Culturele Diversiteit: meer inzicht in de diversiteit van medewerkers

Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. De universiteit wil alle studenten en medewerkers gelijke kansen te bieden. Omdat de universiteit niet over data beschikt over de culturele diversiteit van haar medewerkers, doet zij dit voorjaar mee aan de Barometer Culturele Diversiteit. Om de werkwijze en het doel van deze barometer toe te lichten, en het belang van data en inzicht in de diversiteit van medewerkers te bespreken, organiseert het Expertisebureau Diversiteit & Inclusie een informatiebijeenkomst voor medewerkers op donderdag 1 april.

Door monitoring en een actief diversiteitsbeleid is in de laatste jaren vooruitgang geboekt in het bevorderen van een genderbalans bij wetenschappelijk personeel en in bestuurlijke functies. Momenteel beschikken wij echter niet over data over de culturele diversiteit van onze medewerkers. We weten dus niet in hoeverre de medewerkers een afspiegeling zijn van de diversiteit van de studentenpopulatie en de samenleving. Dit maakt het moeilijk gericht beleid te ontwikkelen dat ongelijkheid in de werkomgeving kan tegengaan. De universiteit wil daarom, samen met andere universiteiten in de Randstad, gebruik maken van de Barometer Culturele Diversiteit van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), een project dat op een veilige en betrouwbare manier inzicht geeft in de culturele diversiteit van medewerkers.

Wat is de Barometer Culturele Diversiteit?

De Barometer Culturele Diversiteit geeft een organisatie de mogelijkheid inzicht te verkrijgen in de culturele diversiteit van hun medewerkers, zonder individuele personen herkenbaar of herleidbaar te maken. Het CBS koppelt gegevens van het personeel van een organisatie met andere data en levert deze als anonieme data terug aan de organisatie. De resultaten worden alleen weergegeven voor de grotere eenheden zoals faculteiten en functiegroepen. Er worden geen nieuwe gegevens van medewerkers opgevraagd. De gegevens van het CBS worden niet vastgelegd in het personeelssysteem van de universiteit of voor andere doeleinden en/of onderzoek gebruikt. Sinds 1 juli 2020 kunnen organisaties met meer dan 250 medewerkers een aanvraag indienen, ook andere universiteiten zullen meedoen. Lees meer over de Barometer en veelgestelde vragen op de website van het CBS.

Wat betekent deze aanvraag voor privacy en persoonlijke gegevens?

De aanvraag van de Universiteit Leiden zal zich richten op wetenschappelijk personeel en ondersteunend beheerspersoneel in loondienst met een Nederlandse nationaliteit. De universiteit deelt gegevens uit eigen personeelsadministratie: geboortedatum, geslacht, postcode, huisnummer, huisnummertoevoeging en faculteit of dienst, functiegroep (groepen met meer dan 250 medewerkers, bijvoorbeeld hoogleraar of UHD, promovendus, administratieve en secretariële ondersteuning), salarisschaal en dienstverband. Internationale medewerkers zijn niet meegenomen maar vergelijkbare en reeds beschikbare data zullen in combinatie met de resultaten van de Barometer Culturele Diversiteit gepresenteerd worden. De peildatum is 31 december 2020. Vanzelfsprekend staan privacy en de bescherming van persoonsgegevens voorop en worden gegevens verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het CBS verwijdert identificerende gegevens na ontvangst en gebruikt volledig geanonimiseerde data voor de analyse en rapportage. De gegevens zullen uitsluitend voor de Barometer gebruikt worden. De resultaten zullen geen herkenbare gegevens bevatten of herleiding tot personen mogelijk maken.

Wat levert het op?

Het vergroten van de diversiteit van medewerkers is een van de kerndoelstellingen die in het werkplan D&I door het college van bestuur in 2020 zijn vastgesteld. Terwijl de diversiteit van studenten en medewerkers duidelijk groeit, zowel wat betreft gender als internationale achtergrond, bestaan er momenteel geen andere mogelijkheden om inzicht te verkrijgen in de culturele diversiteit van medewerkers en mogelijke ongelijkheid in kansen. De resultaten van de Barometer zullen inzichtelijk kunnen maken waar interventies het meest waardevol zijn: trekken wij voldoende diversiteit aan talent aan onder promovendi? Is er sprake van een gebrek aan doorstroom? Welke eenheden bieden een goed voorbeeld en trekken juist veel diversiteit aan? Samenwerking met andere universiteiten zal bovendien vergelijkende data opleveren. De data van de Barometer leveren ons belangrijke aangrijpingspunten voor het ontwikkelen van beleid waarmee we onze ambities op het gebied van diversiteit en inclusie kunnen waarmaken.

Vragen

We willen graag de werkwijze en de mogelijkheden van de Barometer Culturele Diversiteit toelichten tijdens een (online) bijeenkomst voor medewerkers op 1 april 2021, 15.30-17.00 uur. Heeft u vragen, of mocht u niet willen dat de universiteit enkele van uw persoonsgegevens met het CBS deelt voor de Barometer Culturele Diversiteit, dan kunt u binnen twee weken een e-mail sturen naar: barometer@bb.leidenuniv.nl.

Bijeenkomst Barometer Culturele Diversiteit: diversiteit aan de Universiteit Leiden

Op donderdag 1 april organiseert het Expertisebureau D&I een (online) bijeenkomst voor medewerkers en studenten om de deelname aan de Barometer Culturele Diversiteit toe te lichten, en in gesprek te gaan over de wijze waarop de diversiteit van medewerkers inzichtelijk gemaakt kan worden. Inschrijven kan via dit agendabericht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.