Universiteit Leiden

nl en

Meld je aan voor OCW-onderzoek naar medezeggenschap in het hoger onderwijs

Het ministerie van OCW is gestart met een onderzoek naar succesfactoren van een sterke medezeggenschapscultuur in het hoger onderwijs. Leden van medezeggenschapsraden binnen de Universiteit Leiden kunnen tot 2 april meedoen aan de enquête.

Waarom werkt de medezeggenschap in de ene instelling beter dan de andere? Wat zijn werkzame elementen, maar ook: wat staat een goede medezeggenschap in de weg? Wat kunnen instellingen en medezeggenschapsorganen hiervan leren?

Recent is een groot onderzoek begonnen naar succesfactoren van een goede medezeggenschap in het hoger onderwijs. Via wetgeving is de laatste jaren het aantal taken en bevoegdheden van de medezeggenschap toegenomen. Daarmee is beoogd een goede cultuur te stimuleren waarin studenten, docenten, management, bestuurders en toezichthouders met elkaar het gesprek voeren over wat goed onderwijs is. Voorbeelden van nieuwe elementen in de wet zijn de rol en positie van opleidingscommissies, de facilitering van de medezeggenschap en de rol van de centrale medezeggenschap bij de benoeming van instellingbestuurders. In een tussenrapportage uit 2019 werd geconstateerd dat er verschillen zijn in de wijze waarop deze nieuwe taken en bevoegdheden zijn geïmplementeerd, wat een impact kan hebben op de kwaliteit van de medezeggenschapscultuur. Om deze reden heeft het Ministerie van OCW recent een onderzoek uitgezet om succesfactoren van een sterke medezeggenschapscultuur op het spoor te komen.                            

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Berenschot. Tussen half en eind maart ontvangen alle leden van medezeggenschapsorganen binnen alle bekostigde universiteiten en hogescholen een uitnodiging voor het invullen van een digitale enquête (zelfscan). Ook de Raden van Toezicht, Colleges van Bestuur en de gesprekspartners van de medezeggenschap in faculteiten, domeinen en afdelingen ontvangen de uitnodiging. Wie lid is van de medezeggenschap in het hoger onderwijs (student- of personeelsgeleding), op alle niveaus, of bestuurder, decaan, of domeinvoorzitter kan ook deelnemen aan de vragenlijst, door de volgende link te volgen.

Door het invullen van deze enquête draag je bij aan de verdere ontwikkeling van de medezeggenschapscultuur in het hoger onderwijs. Op basis van de resultaten van de enquête vinden vervolgens enkele diepgangsgesprekken plaats, zowel binnen instellingen over de hele kolom van de medezeggenschap als tussen verschillende instellingen. Voor de zomer van 2021 zullen de resultaten van dit onderzoek door het Ministerie van OCW worden gepubliceerd en met de Tweede Kamer worden gedeeld.

Voor verdere informatie over het onderzoek is Berenschot bereikbaar via medezeggenschapHO@Berenschot.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.