Universiteit Leiden

nl en

Onderwijsdashboard: met één klik toegang tot essentiële opleidingscijfers

Alle relevante opleidingsinformatie zoals slagingspercentages, jaarverslagen en evaluaties staan sinds dit collegejaar in het Onderwijsdashboard. Dit online dashboard is toegankelijk voor alle medewerkers van de Universiteit Leiden. Lees meer over de voordelen die dat biedt.

Het Onderwijsdashboard maakt een einde aan de onuitputtelijke stroom e-mails van dataleveranciers binnen de universiteit; de informatie kan rechtstreeks in het dashboard worden gezet. Dat is in het bijzonder prettig en efficiënt als opleidingen informatie moeten leveren aan bijvoorbeeld een visitatiecommissie. ‘Alle informatie op één plek scheelt een hoop aanlever- en opzoektijd’, beaamt Koen Caminada, vicedecaan van de faculteit Governance and Global Affairs en trekker van dit project. ‘Het is een laagdrempelige en gemakkelijke supporttool voor docenten en andere gebruikers.’

Bezoek het Onderwijsdashboard

Ga naar de site

Beter beeld

De gebruikers krijgen een beter beeld van het onderwijs omdat het dashboard een totaaloverzicht geeft op alle niveaus: per opleiding, instituut, faculteit en universiteitsbreed. Het dashboard is in opdracht van het college van bestuur ontwikkeld naar aanleiding van de instellingstoets kwaliteitszorg en ondersteunt ons interne kwaliteitszorgsysteem.

Doelgroepen

Alle medewerkers kunnen met hun ulcn-account inloggen in het Onderwijsdashboard en zo snel de kerngegevens vinden. Zoals instroom en rendement, ec-productie, vakevaluaties, slagingspercentages (per vak, per opleiding en per faculteit), programma-evaluaties en andere studentevaluaties van het onderwijs zoals de NSE. Het dashboard is met name bedoeld voor docenten, programmadirecteuren, bestuurders, leden van opleidings- en examencommissies en collega’s die zich bezighouden met kwaliteitszorg en onderwijs. 

Inzichten op alle niveaus

Caminada legt uit wat de meerwaarde is. ‘Het Onderwijsdashboard biedt op alle niveaus inzichten. Voorheen stond veel informatie van al die verschillende opleidingen, instituten en faculteiten op verschillende plaatsen. Nu hebben alle medewerkers toegang tot dezelfde cijfers.’ Zo zijn universiteitsbrede trends sneller op te sporen, bijvoorbeeld als het gaat om de ‘struikelvakken’, de vakken met lage slagingspercentages. ‘We zien dat er lagere cijfers worden gehaald voor tentamens in een drukke tentamenperiode. In de oude situatie zag een docent of medewerker dat alleen bij zijn eigen opleiding, nu kan de gebruiker zien of dat ook geldt voor andere vakken en opleidingen. En of er sprake is van een meerjarige trend of van een eenmalige uitschieter.’ 

Trends in coronatijd

Recente cijfers en die van voorgaande jaren – vanaf 2016 – kunnen dus gemakkelijk met elkaar vergeleken worden. Caminada signaleert een opvallende ontwikkeling in deze coronatijd: het Onderwijsdashboard laat zien dat studenten gemiddeld genomen nu iets meer vakken doen, iets hogere cijfers halen en iets vaker slagen in vergelijking met andere jaren. ‘We zien dus dat studenten harder werken en zich voor meer vakken inschrijven. Wellicht komt dat omdat ze geen andere afleiding hebben. Maar het blijft knap, gezien de moeilijke omstandigheden.’

Vakevaluaties

Met het Onderwijsdashboard kan ook de studententevredenheid van het onderwijs beter gemonitord worden omdat het ook toegang biedt tot alle vakevaluaties, waarbij vanzelfsprekend de docentscores niet zijn opgenomen. Caminada is zich ervan bewust dat het voor sommige docenten toch een gevoelig punt is. ‘Het dashboard is niet bedoeld om elkaar de maat te nemen maar als vertrekpunt om knelpunten te signaleren en met elkaar in gesprek te gaan om de kwaliteit en de studenttevredenheid te verbeteren.’ Het dashboard wordt de komende tijd verder ontwikkeld om ook interactieve mogelijkheden te bieden voor de gebruikers. 

Vragen of opmerkingen over het het dashboard? Mail naar cijfers@bb.leidenuniv.nl
 

Wat biedt het Onderwijsdashboard:    

  • Eén plek voor alle rapportages  bachelor- en masteropleidingen 
  • Enquêtegegevens en kwantitatieve gegevens per vak, per opleiding en per faculteit 
  • Visuele tabellen tonen meerjarige trends 
  • Programma-en vakevaluaties 
  • Visitatierapporten
  • (Opleidings)jaarverslagen 
  • NSE-factsheets 
  • Universiteitsbrede rapportages zoals slagingspercentages per vak en gemiddelde cijfers en afwijkingen
     
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.