Universiteit Leiden

nl en

Deelnemers themabijeenkomsten leveren input voor strategisch plan

In het Strategisch Plan van de Universiteit Leiden beschrijft de organisatie de koers voor de komende jaren. Volgend jaar wordt een nieuw plan gepresenteerd, maar tot het zover is organiseren we onder de vlag LDN FWD (‘Leiden Forward’) verschillende vormen van consultatie onder medewerkers en studenten. Onlangs vonden themabijeenkomsten plaats rond de overkoepelende onderwerpen onderzoek, onderwijs en organisatie van de toekomst.

Binnen de universiteit werken vele projectteams en werkgroepen aan adviezen voor het Strategisch Plan. Tijdens drie themabijeenkomsten voor studenten en medewerkers zijn elementen uit deze adviezen, maar ook de uitkomsten van de online dialogen van juni, getoetst en voorgelegd. Bij iedere bijeenkomst gingen de deelnemers in kleine groepen de diepte in. Soms tot in detail over kansen binnen de aandachtsgebieden, soms op centrale uitgangspunten die bediscussieerd werden. In dit artikel lichten we een paar onderwerpen uit. Daarmee geven we niet de inhoud volledig weer, maar laten we zien waarover is gesproken. 

Thema: Onderwijs van de Toekomst

Dit thema omvat onderwerpen als blended onderwijs, duurzaamheid, studentenwelzijn, onderwijsmodel, docentontwikkeling en inclusief onderwijs

Uitgelicht: Onderwijsmodel
Gespreksleider Mark Rutgers besprak aan deze thematafel onder andere het concept van de Future Academic Self. Onderdeel van dit concept is dat studenten leren reflecteren op hun eigen ontwikkeling en latere rol in de samenleving als academisch opgeleide professional. De deelnemers discussieerden over de betekenis van dit concept voor het opleiden van studenten en hoe dit vorm kan krijgen. De omvang van veel opleidingen biedt op dit moment bijvoorbeeld onvoldoende ruimte om hier goed invulling aan te geven. Tijdens de discussie zijn concrete ideeën geopperd, zoals de mogelijkheid voor studenten om elkaar vaker te beoordelen. De deelnemers benadrukten dat het belangrijk is om studenten bewust te maken dat zij bij vaardighedenonderwijs zelf in de lead moeten zijn als het gaat om datgene wat ze verder willen ontwikkelen. Gezamenlijke reflectie kan hen hierbij ondersteunen, waarbij de deelnemers aan de discussie ook het belang van integratie met de discipline benadrukken.

Thema: Onderzoek van de toekomst

Hierbij gaat het om strategische samenwerking in netwerken (nationaal en internationaal), open science, samenwerking met maatschappelijke partners

Uitgelicht: Strategische samenwerking in netwerken
Tijdens de sessie onder leiding van Joachim Koops kwam de kern van de discussie neer op de vraag waarom we strategische samenwerkingen en netwerken nodig hebben. Wat is de toegevoegde waarde hiervan voor de universiteit? Vanuit verschillende perspectieven is hierover gediscussieerd.  De samenwerking met partneruniversiteiten, de steden en regio waarin de universiteit gevestigd is, en ook de kansen voor een strategische samenwerking met bijvoorbeeld SRON (het Nederlands instituut voor ruimteonderzoek), passeerden de revue. Voor studenten kan ook het netwerk van alumni een belangrijke rol spelen in het zorgdragen voor aansluiting op de arbeidsmarkt: zij zitten over de hele wereld en kunnen bijvoorbeeld gastcolleges geven of bijdragen aan informatiebijeenkomsten. Ook kunnen zij een belangrijke schakel zijn tussen de universiteit en samenwerkingsverbanden voor onderzoek. ‘Laaghangend fruit om hier meer mee te doen’, koppelde Joachim plenair terug. 

Thema: Organisatie van de toekomst

Hierbij gaat het over de onderwerpen 'van werkdruk naar werkgeluk', kernwaarden en identiteit, leiderschap, talentbeleid

Uitgelicht: Talentbeleid
Tijdens de sessies over het talentbeleid van de universiteit (onder leiding van Sarah Giest) sprongen twee onderwerpen eruit: een inclusieve benadering van talentbeleid en het oog hebben voor de diverse talenten die iemand heeft en kan inzetten. Eén van de deelnemers beschreef hoe zij persoonlijk een duidelijk onderscheid ervaart binnen de organisatie tussen ‘people who belong’ en ‘the people not belonging’, oftewel het wetenschappelijk personeel en het ondersteunend en beheerspersoneel. ‘Als we spreken over talentontwikkeling, moeten we ook wat dat betreft inclusief zijn.’ Ook stonden de deelnemers uitgebreid stil bij het benutten en ontwikkelen van ieders talenten, en het idee om dit ook te benaderen vanuit een teamperspectief. Hoe kun je elkaar versterken? En hoe zorg je ervoor dat medewerkers hun talenten kunnen inzetten – en dat zelfs over afdelingen, faculteiten en wellicht ook in samenwerking met andere universiteiten gericht kunnen doen? ‘Dat kan bijvoorbeeld door talentontwikkeling en talentbehoud vanuit een universitair in plaats van een facultair perspectief te benaderen,’ concludeerde de groep. 

En nu?

De input uit de gesprekken wordt door de projectteams en werkgroepen meegenomen in het vervolgtraject. Daarbij zijn de onderwerpen van de werkgroepen en projectteams, de uitkomsten van de online dialogen van juni en de grote lijnen van de themabijeenkomsten op 1 juli besproken tijdens de strategische conferentie van de Universiteit Leiden in Corpus. Dit moment markeerde de overgang van de ontwikkelfase van het Strategisch Plan naar de aanscherpfase. Op basis van alle input worden de eerste keuzes voor de houtskoolschets gemaakt. In de aanscherpfase vinden diverse consultaties plaats, zoals de bijeenkomst op 13 september, om deze schets door te ontwikkelen tot de volledige tekst van het strategisch plan. In het vierde kwartaal van 2021 gaan we over naar de besluitvormingsfase, waarna we uiteindelijk in februari 2022 het Strategisch Plan presenteren. 

Save the date: denk en praat mee op 13 september

We hopen dat medewerkers en studenten naar aanleiding van dit korte verslag meer willen weten en mee willen denken en doen. Dat kan namelijk na de zomer tijdens een vervolgbijeenkomst, waarin we graag met medewerkers en studenten van gedachten wisselen over de ‘houtskoolschets’ van het Strategisch Plan. Noteer daarom 13 september (13.00 – 15.00 uur) alvast in je agenda en houd de website in de gaten voor meer informatie. 
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.