Universiteit Leiden

nl en

Opleidingen en instituten in het nieuwe collegejaar aan de slag met Programmanormen

De faculteit Geesteswetenschappen wil de onderwijsinspanning op een transparante en eerlijke manier verdelen en start daarom met de uitvoering van de Programmanormen. De Faculteitsraad stemde in juni in met het project Programmanormen onder de voorwaarde dat er voldoende evaluatiemomenten zijn ingebouwd. Dat evaluatiekader is inmiddels ingericht. Vanaf het nieuwe collegejaar passen de opleidingen die nog niet zijn geoptimaliseerd, gefaseerd het programma aan aan de curriculumrichtlijn. Ook maken de instituten een start met de implementatie van de D.O.T en T.O.O.B.

Invoering onder voorwaarde van een uitgebreid evaluatiekader

De Faculteitsraad stemde in juni in met het project Programmanormen onder de voorwaarde dat er voldoende evaluatiemomenten zijn ingebouwd. Met de toevoeging van een uitgebreid evaluatiekader heeft het Faculteitsbestuur het project in juli vastgesteld. In de evaluatie is een belangrijke rol weggelegd voor een nog in te stellen klankbordgroep, bestaande uit medewerkers en studenten. Ook zullen de Faculteitsraad en opleidingscommissies bij de evaluatie van programmanormen worden betrokken als instrument. Daarnaast heeft het Faculteitsbestuur toegezegd zich er actief voor in te spannen dat de Programmanormen overal op een vergelijkbare manier worden gehanteerd.

Programmanormen voor optimaal onderwijs

Het project Programmanormen bevat nadere richtlijnen voor de inrichting van het onderwijs met als doel de onderwijsinspanning in de faculteit op een transparante en eerlijke manier te verdelen en de programma’s zo te organiseren dat we optimaal onderwijs aanbieden op een efficiënte manier. Zo kunnen we ook de onderwijstijd beschermen. De Programmanormen vormen een beleidsinstrument met drie modellen, die gezamenlijk een samenhangend kader vormen:

  1. Curriculumrichtlijn
  2. Model Docent-Onderwijs-Tijd (D.O.T.)
  3. Model Taakstelling Onderwijs, Onderzoek, Bestuur & Beheer (T.O.O.B.

Lees hier meer over de inrichting van de drie modellen.

Gefaseerde invoering curriculumrichtlijn door opleidingen

De opleidingsbesturen hebben eind 2020 een Plan van Aanpak per opleiding ingediend om het curriculum doelmatiger in te richten, met behoud van het huidige kwalitatieve niveau. De plannen zijn door het team Onderwijsadvies en Kwaliteitszorg (O&K) geanalyseerd en in afstemming met de vice-decanen van feedback voorzien. Opleidingen waarvoor dit van toepassing is, starten in het nieuwe collegejaar gefaseerd met het toepassen van de Programmanormen. Kleinschalige programmawijzigingen die uit de Plannen van Aanpak voortkomen, kunnen met ingang van collegejaar 2021-22 worden geëffectueerd. Grote programmawijzigingen zullen voor het eerst effect hebben op de curricula in collegejaar 2022-23.

Implementatie D.O.T. en T.O.O.B.

Het streven is om de D.O.T. en T.O.O.B. toe te gaan passen bij de bestaffing voor het onderwijs in collegejaar 2022/2023. Ter voorbereiding zal aan de hand van de bestaffing voor komend jaar eerst gekeken worden wat het effect van de D.O.T. is; het gaat dan om een administratieve oefening van de D.O.T. als rekenmethode. Een projectvoorstel voor de implementatie van de D.O.T. en T.O.O.B. inclusief kritisch tijdpad zal nog worden opgesteld.

 

Lees hier verder over de Programmanormen als je meer wilt weten over de eerdere ontwikkelingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.