Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe kwaliteitsafspraken in teken van studentenwelzijn en docentondersteuning

Meer well being officers, meer docenten en sterke teacher support desks moeten studenten en docenten beter ondersteunen. Na intensief overleg heeft de Universiteitsraad (UR) op 6 december ingestemd met het Aanvullend Bestedingsplan Kwaliteitsafspraken.

Het afgelopen jaar is het Bestedingsplan uit 2018 geactualiseerd. De belangrijkste veranderingen zijn de universiteitsbrede initiatieven die in 2022 starten op twee belangrijke thema’s: Studentenwelzijn en Docentontwikkeling. Marjolein Boessenkool, beleidsadviseur Onderwijs: ‘We konden drie jaar geleden niet voorzien dat aandacht voor studentenwelzijn en docentondersteuning extra belangrijk zouden worden. Door deze voorstellen gemeenschappelijk uit te voeren, ontstaat er bovendien community building binnen de universiteit, kennisuitwisseling tussen faculteiten en versterking en uitbreiding van het aanbod.’

Studentenwelzijn: preventie en signalering

De coronacrisis is van grote invloed op het welzijn van onze studenten. Dit initiatief vergroot het studentenwelzijn en de binding van studenten met hun opleiding door het versterken van het mentoraat/tutoraat. Op alle faculteiten komen well being officers die met elkaar werken aan initiatieven zoals trainingen, begeleiding en informatiemateriaal. De nadruk ligt op preventie en tijdige signalering van problemen.

Ondersteuning docenten

De universiteit kiest er eveneens voor om te investeren in haar docenten voor wie de coronatijd ook een extra grote beproeving is. Boessenkool: ‘De lessen die we hebben geleerd bij het ontwikkelen van online onderwijs vormen de basis om het ‘ad hoc’ supportsysteem een meer structurele basis binnen de universitaire organisatie te geven.’ 

Besteding dichtbij het onderwijs

De faculteiten besteden het grootste deel van de kwaliteitsmiddelen aan hun eigen plannen aangezien ze dichtbij het onderwijs staan en de prioriteiten van studenten en opleidingen het beste kennen. De meeste middelen besteden zij aan onderwijsintensivering, bijvoorbeeld door meer docenten aan te stellen of begeleiding te intensiveren. Daarnaast investeren de faculteiten ook veel in docentontwikkeling en in studiebegeleiding. De facultaire teacher support desks versterken de technische en didactische ondersteuning van docenten.
In overleg met de UR zijn de kwaliteitsmiddelen toegekend aan de faculteiten op basis van een uniform tarief per student.

Reactie UR

Rassoul Coelen, lid van de UR, reageert op de totstandkoming van de nieuwe kwaliteitsafspraken: ‘De Universiteitsraad heeft meerdere keren intensief met het College van Bestuur gesproken over de besteding van het budget en de inhoud van de universiteitsbrede initiatieven. We zijn positief over de plannen die er nu liggen, het is erg belangrijk dat er zichtbaar geïnvesteerd wordt in de begeleiding en het welzijn van studenten en in de ondersteuning en ontwikkeling van docenten. We hebben afgesproken om goed te monitoren of de initiatieven inderdaad structureel effect hebben, zodat we kunnen bijsturen als dat nodig is.’

Wat zijn de kwaliteitsafspraken?

 
In het regeerakkoord van 2017 is aangegeven dat de studievoorschotmiddelen die vrijkomen door de invoering van het leenstelsel worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het hoger onderwijs. De minister heeft de universiteiten daarna verzocht een plan te maken voor de periode 2019-2024, waarin wordt beschreven hoe de universiteiten dat precies gaan doen en welke kwaliteitsafspraken de universiteiten daarover met de minister maken.
Hoofdthema’s van de kwaliteitsafspraken zijn:

  • Intensiever en kleinschaliger onderwijs
  • Onderwijsdifferentiatie waaronder talentontwikkeling binnen en buiten de studie
  • Meer en betere begeleiding van studenten
  • Verdere professionalisering van docenten
  • Studiesucces inclusief doorstroom, toegankelijkheid en gelijke kansen

Het plan moest worden opgesteld in nauwe dialoog met de universitaire onderwijsgemeenschap, de universitaire medezeggenschap en, waar relevant, ook met externe belanghebbenden. Zowel de UR als de Raad van Toezicht hebben ingestemd met het plan, de universiteitsbrede initiatieven en de verdeling van de middelen over de faculteiten. En de faculteitsraden hebben ingestemd met de facultaire bestedingsplannen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.