Universiteit Leiden

nl en

Studentleden over Faculteitsraad: je leert organisatie van andere kant kennen

Wat doe je als student in de Faculteitsraad? Hoe is het om lid te zijn van dit medezeggenschapsorgaan en wat heb je er eigenlijk aan? Studenten Rassoul Coelen (FR 2020-2021 en nu lid van de Universiteitsraad) en Max Garcia Hoogland (FR 2021-2022) vertellen over hun ervaringen. Garcia Hoogland: ‘Je krijgt inzicht in hoe beslissingen genomen worden en ziet de zaken vanuit een ander perspectief.’

De Faculteitsraad (FR) bij FGGA bestaat uit twee geledingen: personeelsleden en studenten. De raad bestaat uit vier medewerkers en vier studentleden. De FR heeft instemmings- en adviesrecht over belangrijke zaken die spelen binnen de faculteit, zoals de begroting en de Onderwijs- en Examenreglementen. Je wordt verkozen als vertegenwoordiger van de studenten én het personeel en fungeert als klankbord van het bestuur. Een keer in de zes weken vergadert de raad met het bestuur. Studenten zijn een jaar lid, personeelsleden worden voor twee jaar gekozen. 

Max Garcia Hoogland

Op een andere manier betrokken zijn

Voor Max Garcia Hoogland (23), die na de bachelor Internationale Betrekkingen en Organisaties en de master Bestuurskunde nu de master Crisis and Security Management (CSM) doet, is het de eerste keer dat hij in de Faculteitsraad zit. Hij is aangesloten bij de LSP (Liberale Studentenpartij) en wilde op een ander manier betrokken zijn bij de faculteit ‘dan alleen als student.’ ‘Ik wil me inzetten voor studenten bij alles wat er in en rond Wijnhaven gebeurt en dat kan als lid van de Faculteitsraad. Je ziet niet meer alles vanuit het perspectief van de student, maar ook vanuit de docenten en de medewerkers. Je bent veel meer betrokken bij de beslissingen die genomen worden en dat spreekt me zeker aan.’

Rassoul Coelen (22) zat vorig jaar in de Faculteitsraad van FGGA. Coelen heeft dit collegejaar de overstap gemaakt naar de Universiteitsraad en is aangesloten bij LVS (Lijst Vooruitstrevende Studenten) in zit. ‘Als enige FGGA-student’, lacht hij, want naast een master Internationale Betrekkingen volgt hij momenteel ook een master bij Bestuurskunde. Coelen zat tijdens zijn bachelor Bestuurskunde in de evaluatiecommissie van zijn studievereniging en merkte dat hij ‘overal wel verbeterpunten zag.’ ‘Ik had overal een mening over en zag dat dingen anders konden. Ik was dus op zoek naar een orgaan waar ook echt naar je geluisterd wordt. Met die gedachte heb ik me kandidaat gesteld voor de Faculteitsraad.’

Rassoul Coelen

Zaken liggen genuanceerder dan je denkt

Zowel Garcia Hoogland als Coelen geven aan dat ze door hun lidmaatschap van de FR genuanceerder denken over zaken die spelen rond de faculteit. Coelen: ‘Als student heb je geen idee wat er precies achter de schermen gaande is. Ik weet nu dat dit heel veel is en dat er veel belangen spelen. Zowel voor studenten als medewerkers. Een voorbeeld: voordat ik de Faculteitsraad in ging vond ik altijd dat colleges die opgenomen werden ook meteen online gepubliceerd moesten worden. Waarom niet? We hebben de mogelijkheden en we leven in de 21ste eeuw, was mijn redenering. Maar dat ligt dus veel genuanceerder dan ik dacht. Er zit ook een andere kant aan. Docenten die er problemen mee hebben als zij online gepubliceerd worden en door weblectures aan te bieden zijn de collegezalen leger dan ooit.’

Toch was het voor de studenten wel wennen in het begin. Garcia Hoogland: ‘Je krijgt ineens te maken met onderwerpen en dossiers waar je nagenoeg niks van afweet. Dus dat is wel even inkomen. Zeker in deze coronatijd was de overdracht niet uitgebreid.’ Coelen vult aan: ‘Je stapt op een rijdende trein. Die trein dendert door en jij moet aanhaken. Dat is zeker een uitdaging als je net nieuw bent.’

Kwaliteit boven kwantiteit

Volgens Garcia Hoogland kan je deze Faculteitsraad herkennen aan de volgende speerpunten: altijd kwaliteit boven kwantiteit plaatsen en inzet op welzijn voor studenten én docenten en medewerkers. Garcia Hoogland: ‘We kijken naar de groei van FGGA en de consequenties daarvan. Ons uitgangspunt daarbij is dat we kwaliteit altijd boven de kwantiteit plaatsen en kijken naar de onvoorziene negatieve gevolgen van die groei zoals het gebrek aan studieruimte in Wijnhaven. Als het gaat om welzijn en sociale veiligheid willen we dat elke keer bovenaan de agenda plaatsen. Onder werknemers is dat gepeild in de personeelsmonitor, maar ook onder studenten willen we deze zaken onder de loep nemen.’

Weten wat er speelt

Beide mannen zouden hun studiegenoten zeker adviseren om ook in de FR zitting te nemen. Coelen: ‘Zeker als je vindt dat jouw belangen niet goed naar voren komen, moet je het doen. Je leert er veel van en je ziet de organisatie vanuit een hele andere kant. Nu ik in de Universiteitsraad zit, kom ik weer voor hele andere afwegingen te staan. Want hier moet je een belangenafweging voor de gehele universiteit maken: dus niet meer alleen voor onderdelen binnen dezelfde faculteit die met elkaar vergelijkbaar zijn, maar nu juist ook voor organisatieonderdelen die totaal van elkaar verschillen. Ik vind dat er zeker goed naar ons studenten geluisterd wordt. Het maakt juist uit wat wij zeggen, wij weten wat er speelt en leeft en dat besef is er zeker in het bestuur.’

Garcia Hoogland ziet in dat communicatie richting studenten nog belangrijker is dan hij altijd dacht. ‘Denk maar aan de ophef rond de camera’s die geïnstalleerd waren. Dat moet wel teruggekoppeld worden aan studenten, die informatievoorziening is heel belangrijk. Ik wil ervoor zorgen dat we voor dit soort zaken als Faculteitsraad ook goed zichtbaar zijn. Studenten en medewerkers kunnen ons altijd bereiken via faculteitsraad@fgga.leidenuniv.nl

Tekst: Margriet van der Zee

Meer informatie over de Faculteitsraad

De faculteitsraad is na de universiteitsraad het op één na hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit en speelt een intermediaire rol tussen de verschillende onderdelen van de desbetreffende faculteit. De raad heeft instemmings- en adviesrecht over allerlei zaken die de faculteit aangaan. Daarnaast is de raad vertegenwoordiger van studenten en medewerkers en een klankbord voor het faculteitsbestuur. Meer weten:

Faculteitsraden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.