Universiteit Leiden

nl en

Een nieuw universitair strategisch plan: wat staat er centraal bij de FSW?

Het nieuwe, universitaire Strategisch Plan ‘Vernieuwen en Verbinden 2022-2027’ is tijdens de Dies Natalis van 8 februari 2022 gepresenteerd. Ook vanuit onze faculteit hebben collega’s en studenten bijdragen geleverd, geïnspireerd door het sinds 2019 lopende visie en strategieproces in onze faculteit.

De versterking en verdere ontwikkeling van een diverse en inclusieve kennisgemeenschap staat voor de FSW centraal. (Paul Wouters)

Met inspraak van zoveel mogelijk studenten en medewerkers werken we de visie en missie voor de faculteit uit, met bijzondere aandacht voor hoe we dat met passende inzet van mensen en middelen willen doen. Nu het universitaire plan er is, gaan we met hernieuwde energie aan de slag met de facultaire uitwerking daarvan. 

Het Strategisch Plan geeft aan de hand van zes ambities en onze kernwaarden richting aan de keuzes die we met elkaar maken in de komende jaren. In het facultaire visie en strategieproces werken we deze uit met als topprioriteit het verminderen van de werkdruk onder medewerkers. Dat betekent dat we keuzes gaan maken die recht doen aan het samenspel tussen werkdruk, welzijn, leiderschap, sociale veiligheid, diversiteit en inclusie en Erkennen en Waarderen.

In het Strategisch Plan staat de universiteit als kennisgemeenschap centraal. Daarin werken studenten en medewerkers samen om met kennis en inzichten een bijdrage te leveren aan veranderingen in de samenleving.

In het facultaire plan werken we dat uit voor de facultaire kennisgemeenschap, die we solide en solidair willen maken, waarmee we bij willen dragen aan de sociaalwetenschappelijke uitdagingen waar onze samenleving voor staat. 

Lees het Strategisch Plan 'Vernieuwen en verbinden' en draag bij aan de consultatierondes voor het facultaire Visie en Strategieplan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.