Universiteit Leiden

nl en

Wat moet er anders aan de universiteit? Drie lijsttrekkers reageren

Van werkdruk tot verduurzaming: de Universiteitsraad beslist mee over belangrijke onderwerpen. Tijdens de universitaire verkiezingen - van 9 t/m 13 mei - kun je stemmen wie jou gaat vertegenwoordigen in de raad. Drie vragen aan de drie lijsttrekkers van de medewerkerspartijen: PhDoc, Universitair Belang en Leidse Academische Gemeenschap.

De drie lijsttrekkers zijn hoogleraar Remco Breuker van de Leidse Academische Gemeenschap (LAG), promovendus Max van Haastrecht van PhDoc en universitair hoofddocent Ludo Juurlink van Universitair Belang (UB).  

Wat onderscheidt jouw partij van de andere partijen in de raad?

Juurlink/UB: ‘Wij zijn volledig onafhankelijk van een vakbond of een andere invloedssfeer en wij proberen zo direct mogelijk alle werknemers een stem te geven. Dat doen we met een brede vertegenwoordiging van zoveel mogelijk faculteiten, instituten, maar ook centrale afdelingen in onze partij. En we pogen zoveel mogelijk verschillende functies in onze geledingen te hebben. We gebruiken ook duo's van een raadslid met een niet-raadslid om in een breed netwerk vragen uit te zetten, gesprekken te voeren en informatie te verzamelen alvorens we tot een standpunt komen en verder in gesprek gaan met de UR en het CvB.’ 

Van Haastrecht/PhDoc: ‘PhDoc is de partij van en voor de nieuwe generatie wetenschappers. Wij hebben minder ervaring met het reilen en zeilen van de universiteit dan onze hooggeleerde collega’s, maar dat maken wij ruimschoots goed met enthousiasme en creativiteit. De huidige PhD's en postdocs hebben een verfrissende kijk op de wereld, en wij willen hun ideeën een stem geven in de Universiteitsraad. Een mooi voorbeeld hiervan is onze focus op een duurzame toekomst voor de universiteit. Wij zijn de enige partij met duurzaamheid als speerpunt.’

Breuker/LAG: ‘Wij onderscheiden ons van PhDoc, met wie we het trouwens vaak eens zijn, omdat wij ons niet primair op aio’s en postdocs richten, maar op de hele academische gemeenschap van medewerkers: ondersteunend personeel, wetenschappers en docenten. Daarbij vergeten we ook de studenten niet. We onderscheiden ons omdat we niet bang zijn om onze rol als raadsleden serieus te nemen en het College van Bestuur daadwerkelijk kritisch te volgen. Wij zeggen waar het op staat, op basis van onze pijlers, demand, control en support – verwacht van ons geen verbloemend of gezwollen taalgebruik.’ 

Wat willen jullie bereiken?

Van Haastrecht/PhDoc: ‘Wij richten ons op vijf overkoepelende thema’s: diversiteit en inclusie, geestelijke gezondheid en welzijn, duurzaamheid, persoonlijke groei, en vertegenwoordiging. Zo willen wij diversiteit vieren en inclusie stimuleren door diversiteitscommissies op te richten en het mandaat van bestaande commissies uit te breiden. In de vertegenwoordiging van PhD's en postdocs valt nog veel te verbeteren. Iedereen moet de vrijheid krijgen, en voelen, om een actieve rol binnen de universiteit op zich te nemen. Vertegenwoordigers op alle niveaus moeten eerlijk worden gecompenseerd voor hun tijdsinvestering.’

Breuker/LAG: ‘Eigenlijk is het heel simpel: meer aandacht voor de primaire processen van onderzoek, onderwijs en outreach in een gezonde en duurzame Leidse academische gemeenschap waarin een ieder – student en medewerker, wetenschappelijk en ondersteunend – zich thuis voelt en naar behoren kan functioneren. Waar je stem gehoord wordt. Om dat mogelijk te maken willen we een plattere organisatie en minder hiërarchie. Met aandacht voor demand, control, support: een eerlijke inschatting van het werk dat we moeten doen (demand), meer zeggenschap over het werk en de omstandigheden waarin we dat doen (control), en steun daarvoor van leidinggevenden en collega’s (support).’

Juurlink/UB: ‘Een speerpunt is werkdruk. Teveel medewerkers lopen op hun tandvlees. Maar we denken liever in termen van uitgangspunten dan speerpunten en denken vanuit het standpunt van de medewerker mee over de beste oplossingen voor zaken die nu en in de toekomst aandacht behoeven. Oplossingen moeten uitvoerbaar zijn en de (financiële) consequenties helder. Balans tussen privé en werk is essentieel, maar ook tussen onderwijs en onderzoek en een naar binnen en naar buiten gerichte universiteit. De universiteit bloeit door gelukkige medewerkers die met plezier naar hun werk gaan. Kwaliteit prevaleert boven kwantiteit en iets dat niet ‘kapot’ is, behoeft ook geen reparatie.’  

Bekijk hier de campagnevideo's van de medewerkerspartijen.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Het nieuwe strategisch plan staat in het teken van vernieuwen en verbinden. Hoe draagt jouw partij daaraan bij?

Breuker/LAG: ‘Geen woorden, maar daden. Een universiteit die in daad uitdrukt wat het met de mond belijdt in plaats van woorden die de werkelijkheid aan het oog onttrekken. Wij verbinden nu al, bijvoorbeeld door onze klankbordgroepen bij faculteiten, zodat ook de stem van diegenen die niet direct in de Raad vertegenwoordigd lijken te worden, meetelt. Vernieuwen zegt ons niet zoveel, innovatie is vaak slechts een woord. Zorg eerst maar dat de basis op orde komt, dat klinkt luider dan welk plan dan ook.’ 

Juurlink/UB: ‘In mijn 22 jaren aan deze universiteit merk ik dat veel instituten en faculteiten nog erg op zichzelf staan en individueel denken. Dat is niet vreemd. Op aspecten als financiering, investeringen, voorzieningen en aanspraak op fysieke ruimte zijn zij vaak elkaars concurrenten. Iedereen is echter gebaat bij een kwalitatief goede en financieel gezonde universiteit met interne “Verbinding”. Maar samenwerking moet een doel dienen en is geen doel op zich. Hetzelfde geldt voor de positie en verbinding van de universiteit met de samenleving. Bij "Vernieuwing" denk ik voornamelijk aan ons onderwijs. Dat is mijns inziens nog teveel 20e-eeuws.’ 

Van Haastrecht/PhDoc: ‘PhDoc representeert de nieuwe generatie wetenschappers, dus vernieuwen en verbinden zit in ons DNA. Wakker interdisciplinaire interactie aan door alle cursussen voor PhD's en postdocs universiteitsbreed aan te bieden. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat nieuwe collega’s zich eerder thuis voelen, bijvoorbeeld door alle internationale collega’s en hun partners een gratis Nederlandse taalcursus aan te bieden. Wij willen vernieuwen door samen te werken aan een duurzamere en inclusievere toekomst, maar ook door de persoon achter de wetenschapper te erkennen en waarderen. Wetenschap is veel meer dan alleen publiceren, het is inspireren!’

De Universitaire verkiezingen zijn van 9 t/m 13 mei. In die periode kun je stemmen voor de studentengeleding en personeelsgeleding van de Universiteitsraad, de studentengeleding van alle Faculteitsraden en de studentenraad LUMC. Voor de personeelsgeleding van de faculteitsraden FGGA en Archeologie en de Dienstraad van het Bestuursbureau vinden tussentijdse verkiezingen plaats.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.