Universiteit Leiden

nl en

Toekomstbestendig onderwijs; een interview met Ton Liefaard

Onze faculteit heeft een midterm review juridische opleidingen uitgevoerd op 19 januari 2022. In de vorm van een online symposium met diverse break-out sessies en inspirerende sprekers, werd input verzameld door een reviewcommissie. In februari ontving het faculteitsbestuur het rapport van de reviewcommissie. We interviewen vice-decaan Ton Liefaard die vertelt welke acties er mede naar aanleiding van het kritisch constructief rapport in werking worden gezet. Ton Liefaard: ‘We kunnen erg trots zijn op onze opleidingen. Tegelijkertijd moet er iets veranderen binnen de juridische opleidingen willen we met toekomstbestendig onderwijs inspelen op wat een veranderende samenleving van ons vraagt.’

Wat sprong eruit in het rapport?
‘Het rapport laat zien dat als we toonaangevend op nationaal en internationaal vlak willen blijven, wij een aantal keuzes moeten maken en prioriteiten moeten stellen in onze doelstellingen. Concreet betekent het dat onze faculteit iets moet doen aan de hoge studentenaantallen en ook moet kijken hoe zij haar betekenis voor de samenleving kan vergroten.’

Als we toonaangevend willen blijven, moeten we een aantal keuzes maken en prioriteiten stellen in onze doelstellingen

Wat is jullie reactie hierop als faculteitsbestuur?
‘We vonden het rapport van de reviewcommissie heel nuttig en bruikbaar. We zijn het volledig eens dat als er niets verandert, wij onze doelstellingen niet halen. Bij het adresseren van de aanbevelingen uit het rapport, is het heel belangrijk om de werkdruk onder medewerkers te verlichten. Daarom moeten de vernieuwingen en veranderingen die we in gang zetten, energie en ruimte geven naast verlichting en ondersteuning. Dit zie je ook terugkomen in het universitair strategisch plan 2022-2027.’

Waar gaat het faculteitsbestuur zich nu op richten?
‘Er zijn onderdelen uit het rapport waar wij snel mee aan de slag kunnen en willen. Naast het bepalen van een facultaire kernvisie, waarmee wij de komende jaren gaan werken aan het door ontwikkelen en verbeteren van het onderwijs, is het mogelijk om ook op korte termijn resultaten te boeken.

We zijn het eens met de reviewcommissie dat bij de bacheloropleidingen aandacht moet komen voor de hoge studentenaantallen. Deze moeten beter hanteerbaar gemaakt worden en de komende jaren niet zomaar blijven doorgroeien. Andere belangrijke thema’s zijn studiesucces, activering van studenten, aansluiting op de arbeidsmarkt en diversiteit en inclusiviteit. We moeten goed kiezen waar we ons nu eerst op richten en wat beter daarna aan de orde kan komen.’

Er vindt overleg en afstemming plaats met een brede vertegenwoordiging van de facultaire gemeenschap

Hoe gaan jullie dat doen?
‘Om ervoor te zorgen dat we voortvarend met de aanbevelingen uit de midterm aan de slag kunnen, heeft het faculteitsbestuur een plan van aanpak opgesteld. Hierin wordt een aantal werkgroepen geïnstalleerd.

Als eerste gaat een adviesgroep Kernvisie Bachelor aan de slag om nog voor de zomer een kernvisie en werkplan voor de bacheloropleidingen te ontwikkelen. Deze adviesgroep is inmiddels van start gegaan.

Bij de ontwikkeling van de kernvisie betrekt de adviesgroep een brede vertegenwoordiging van de facultaire gemeenschap. Zo vindt er overleg en afstemming plaats met de bachelor vakcoördinatoren, opleidingscoördinatoren studieadviseurs, facultaire examencommissie, kleine opleidingscommissies en studenten uit de faculteit. De adviesgroep maakt gebruikt van alle kennis en ervaring die we de afgelopen jaren, ook tijdens de coronacrisis, hebben opgedaan.

Daarna wordt een werkgroep Implementatie en Doorontwikkeling (I&D) samengesteld uit alle lagen van de faculteit om de het werkplan invulling en uitvoering te geven, na de zomer.

Ten slotte wordt een werkgroep Lange Termijn Visie geformeerd die met name als denktank fungeert. Zij kijken naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij en de betekenis hiervan voor de opleidingen, de studenten en onderzoek. Deze werkgroep kan ook verder met thema’s waar de adviesgroep niet volledig aan toekomt.’

Hoe wordt er gecommuniceerd naar studenten en medewerkers over de ontwikkelingen?
‘We willen de medewerkers en studenten graag meenemen in de voortgang naar de kernvisie toe en ook de implementatie ervan. Op deze pagina vind je alle tussentijdse ontwikkelingen, FAQ en uitkomsten terug. Ook houden we iedereen op de hoogte via het LTC en de facultaire nieuwsbrief. Heb je vragen of opmerkingen voor de adviesgroep? Mail dan naar Kernvisie@law.leidenuniv.nl.

Bedankt Ton voor dit interview!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.