Universiteit Leiden

nl en

Facultair Strategisch Plan 2022 – 2027 vastgesteld

Op dinsdag 7 juni heeft het Faculteitsbestuur het nieuwe Facultair Strategisch Plan 2022 – 2027 vastgesteld. In juli is een opgemaakte pdf van het FSP in Nederlands en Engels beschikbaar voor de facultaire gemeenschap. Een aantal leden van de Regiegroep Facultair Strategisch Plan (FSP) kijken terug op een uitgebreid en zinvol traject.

Bij de start in oktober 2020 was het traject om te komen tot een nieuw Facultair Strategisch Plan al bekend. Het stond vast dat het een iteratief proces zou worden. Juist in coronatijd wil de Regiegroep FSP de tijd nemen om stap voor stap te werk te gaan. Van de ontwikkeling van een missie en visie, gesprekken met stakeholders en SWOT-analyses, naar het opstellen van concept-ambities, -doelen en -beleidsvoornemens. Waarbij bij elke stap zoveel mogelijk afgestemd, input opgehaald en feedback gevraagd werd, veelal online, maar in de laatste maanden gelukkig ook fysiek.

Met de vaststelling door het Faculteitsbestuur is het traject nu afgesloten en wordt de Regiegroep ontbonden. ‘Het enthousiasme en gezamenlijk puzzelen in de Regiegroep met Sybille, Iris, Gilles, Carin en eerst Tim en daarna Pui Chi was een bonus in dit traject,’ vindt decaan Mark Rutgers.

Trots en betrokkenheid in de faculteit

Giles Scott-Smith, lid van de Regiegroep en tot 1 juli Opleidingsvoorzitter en Bijzonder hoogleraar Geschiedenis, blikt terug op het traject. ‘We zagen een zeker gevoel van trots op de kwaliteit en reikwijdte van de Leidse Geesteswetenschappen. Velen wilden dat terug zien in het FSP. Ook was er een sterke roep om duidelijke doelen, verbeteringen en ambities, die de behoefte van collega's aan richting en doelgerichtheid zouden weerspiegelen.’

Ook Mark Rutgers, voorzitter van de Regiegroep FSP en decaan van de faculteit, zag een grote mate van openheid en betrokkenheid. ‘Ik heb de gesprekken met collega’s als heel positief ervaren. Er kwamen veel vragen en kwalitatief goede ideeën uit de gemeenschap. Tegelijkertijd zagen we ook dat doordat veel medewerkers niet voortdurend betrokken zijn bij de besluitvorming en ontwikkelingen in en rondom de faculteit, zij minder op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken. Zo kwamen er bijvoorbeeld suggesties voor zaken die betrekking hebben op landelijk beleid, of waarvoor al een voorziening bestaat die simpelweg onbekend is bij collega’s,’ aldus Mark. ‘Het is heel jammer dat er geen tijd (en capaciteit) was om toelichting te geven op alle feedback die we ontvingen op de concepten. Het bevestigt weer nadrukkelijk dat je nooit te veel kunt communiceren.’

Pui Chi Lai, BBO, ondersteunend lid van de Regiegroep FSP, concludeert: ‘Het was erg leerzaam om met diverse groepen en gremia binnen de faculteit te spreken over hun visie op de ambities van de Strategische Agenda. De verschillende perspectieven, expertise en belangen benadrukken de complexiteit en uitdagingen van de faculteit.’

Vijf ambities voor de komende zeven jaar

In het Facultair Strategisch Plan staan vijf ambities genoemd waar we de komende jaren aan zullen werken. Alle vijf de ambities zijn belangrijk, maar Mark benadrukt: ‘het is evident dat vooral de ambitie Verhogen welzijn voor alle personeelsleden en studenten voorwaardelijk is voor ons aller welbevinden, ons groeien en bloeien. Het terugdringen van werkdruk, meer onderzoeksruimte, helderheid over ontwikkelmogelijkheden (ook voor OBP), zorgvuldige werving en het goed inwerken van collega’s, om maar een paar punten te noemen, moeten bijdragen aan een goede, veilige en plezierige werkomgeving voor iedereen.’

Tenslotte merkt Mark Rutgers op dat er vaak is gezegd dat we teveel willen. ‘Dat begrijp ik. Er speelt echter ook heel veel binnen en buiten de faculteit. En daarin moeten we meebewegen. Maar we maken afwegingen, ook door het over de tijd te doseren. En tijdig de ambities te herijken. Het aantal genoemde beleidsvoornemens is in elk geval aanzienlijk minder dan in ons vorige strategische plan. Van dat plan hebben we uiteindelijk bijna 90% kunnen realiseren. De gezamenlijke inspanning van de faculteit om dat voor elkaar te krijgen laat onze kracht zien en stemt positief voor de uitvoering van dit plan.’

Beschikbaarheid FSP

In juli is een opgemaakte pdf van het FSP in Nederlands en Engels online beschikbaar. Na de zomer wordt handen en voeten gegeven aan de uitvoering van het FSP en inbedding in de organisatie. Er is dan ook een verkorte versie van het FSP voor elke medewerker beschikbaar.

Wil je teruglezen hoe het FSP tot stand kwam? Klik dan hier

FSP 2022 – 2027: vijf ambities met strategische doelen voor de faculteit Geesteswetenschappen

Ambitie A. Het versterken van onze positie binnen de internationale top van onderzoek en onderwijs in de geesteswetenschappen

 1. Bestendigen van onze sterke disciplinaire identiteit en tevens versterken van onze multi- en interdisciplinaire aanpak
 2. Samenwerken met interne en externe partners om de visie en inbreng van onze faculteit te maximaliseren in overkoepelend onderzoek op mondiale thema's
 3. Zorgen voor maatschappelijke erkenning van het facultaire onderzoek en onderwijs en ons succes uitbreiden op het gebied van fondsenwerving
 4. Consolideren en versterken van de band tussen onderwijs en onderzoek

Ambitie B. Het bieden van een uitdagende, duurzame en dynamische leeromgeving

 1. Aanbieden van een breed en dynamisch aanbod van onderwijstrajecten
 2. Duurzame implementatie van onderwijsvernieuwing

Ambitie C. Studenten optimaal voorbereiden op een breed scala aan carrièremogelijkheden in hun verdere werkzame leven

 1. Studenten toerusten hun eigen toekomst als kritische burgers en professionals in de maatschappij voor ogen te stellen en vorm te geven
 2. Bewustwording en vaardigheden in Digital Humanities in alle opleidingen versterken

Ambitie D. Het versterken van de cultuur en het functioneren van onze faculteit

 1. Versterken van interinstitutionele samenwerking, integrale bedrijfsvoering en leiderschap
 2. Stimuleren van loopbaanontwikkeling

Ambitie E. Het verhogen van het welzijn van alle personeelsleden en studenten

 1. Bevorderen van een inclusieve en ondersteunende werk- en leeromgeving
 2. Verlagen van de werkdruk voor alle medewerkers

Het proces om te komen tot het strategisch plan stond onder verantwoordelijkheid van het Faculteitsbestuur. De dagelijkse voortgang is toevertrouwd aan een Regiegroep Strategisch Plan, met drie bestuurders/wetenschappers en drie ondersteuners; Mark Rutgers (decaan en voorzitter Regiegroep), Sybille Lammes (hoogleraar Nieuwe media en digitale cultuur en Wetenschappelijk Directeur LUCAS) en Giles Scott-Smith (tot 1 juli Opleidingsvoorzitter en Bijzonder hoogleraar Geschiedenis, daarna Dean Leiden University College in Den Haag). Zij werden inhoudelijk en organisatorisch ondersteund vanuit de afdeling BBO (Iris Rahusen en Tim Lamers, later opgevolgd door Pui Chi Lai) en C&M (Carin Gelpke).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.