Universiteit Leiden

nl en

Overlegvergadering faculteitsraad en faculteitsbestuur 21 juni: Vaststelling OER

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit. De raad fungeert als de vertegenwoordiger van studenten en personeel, en als klankbord voor het faculteitsbestuur. De overlegvergaderingen tussen de faculteitsraad en het faculteitsbestuur zijn openbaar en vinden ongeveer om de zes weken plaats. Tijdens de laatste vergadering van dit academisch jaar, dinsdag 21 juni, stonden de onderwijs- en examenregelingen (OER’ en) op de agenda.

In de Onderwijs- en examenregeling (OER) zijn per opleiding alle rechten en plichten van studenten en docenten gedetailleerd vastgelegd. In het document staan de belangrijkste regels rondom het onderwijs en de examinering. Ook toelatingseisen voor de studie, inzagerecht, nakijktermijnen en herkansingen staan in de OER. Het is een wettelijk document en is bindend.

Het facultaire traject

Elk academisch jaar wordt voor elke opleiding een OER opgesteld. Het College van Bestuur (CvB) stelt de modellen voor bachelor- en masteropleidingen vast na instemming van de Universiteitsraad. Het facultaire traject duurt een half jaar (van januari t/m juni) en hier zijn ongeveer 70 collega’s van FGGA bij betrokken. Zowel de opleidingscommissies als de faculteitsraad (FR) hebben advies- en instemmingsrecht, maar op verschillende onderdelen van de regeling, afhankelijk van de artikelen. 

Liza Koppes, student-lidfaculteitsraad: ‘De FR stemt niet zomaar in met de OER. Dit jaar konden meningsverschillen, onduidelijkheden en ontevredenheden gelukkig op tijd worden verholpen waardoor de FR heeft ingestemd met alle OER’en.’

Max Hoogland, student-lid FR: 'De Campus Den Haag en ook de FGGA zijn voortdurend in beweging. We merken dat er kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven aan een (steeds) groeiende groep studenten. Als FR zijn we er daarom ook alert op dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en dat de situatie met betrekking tot de administratieve lasten voor studenten en medewerkers actief wordt aangepakt, zeker nu met de registratie van de eenmalige herkansing.'

Veranderingen in het proces rondom vaststellen

Het proces rondom het vaststellen van de OER is dit jaar anders geweest dan afgelopen jaren.
Zo is er tijdens de consultatieronde meer ruimte en tijd voor de FR en de opleidingscommissie geweest om zich voor te bereiden op de discussie rondom het vaststellen van de OER.
Ook is dit keer de bachelor en master model-OER voor academisch jaar 2022-2023 voor en na vaststelling door het CvB, aangeboden aan het FB en aan de FR. Dit is een extra stap in het proces dat, vorig jaar op verzoek van de FR, is ingevoerd om ervoor te zorgen dat de input van de FR in de model-OER meegenomen wordt.
En tot slot is de training over de opbouw en het voorbereidingsproces van de OER’en, aangeboden aan de opleidingscommissies en aan nieuwe leden van de FR.

Wat is er veranderd in de OER?

Nieuw dit jaar is dat niet-bekostigde opleidingen wordt geadviseerd de OER te volgen, maar niet verplicht zijn om dit te doen. Dit geeft ruimte om bijvoorbeeld af te wijken op taaleisen. Zowel de Master Cyber Security als MIRD gaan hier gebruik van maken.  

De belangrijkste wijzigingen in de OER zijn:

  • gestandaardiseerde Engelse taal in toelatingseisen;
  • eenmalige herkansing van reeds behaalde tentamens zonder toestemming van de examencommissie;
  • studenten moeten zich, vanaf volgend academisch jaar, via een nieuw systeem inschrijven voor deelname aan vakken en tentamens.
Student-leden FR: Max Hoogland en Liza Koppes. En Berta Fernandez Alvarez, Senior beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteitszorg

De volgende overlegvergadering tussen de faculteitsraad en het faculteitsbureau is op 30 augustus. Een van de onderwerpen op de agenda is de begroting voor 2022-2023. Wil je een vergadering bijwonen? Bekijk het vergaderschema hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.