Universiteit Leiden

nl en

Rechtenfaculteit geprezen tijdens onderzoeksvisitatie

Iedere zes jaar wordt het onderzoek aan alle Nederlandse rechtenfaculteiten geëvalueerd in een onderzoeksvisitatie. Op 6 en 7 oktober was het de beurt aan de Universiteit Leiden. Het doel van deze ‘site visit’ was de commissie een beeld te geven van onder andere het facultaire onderzoeksklimaat, het onderzoeksbeleid, de promovendiopleiding en de in de afgelopen jaren behaalde resultaten.

Deze thema’s werden met de commissie besproken in panelsessies met de coördinatoren van de onderzoeksprogramma’s,  de leden van de stafdienst onderzoek en het faculteitsbestuur. Daarnaast sprak de commissie met promovendi en senior-onderzoekers van de faculteit.

Eerste bevindingen

Aan het einde van het bezoek presenteerde de commissie haar eerste bevindingen. De faculteit werd geprezen om specifieke aspecten van het onderzoek, waaronder het vernieuwende, interdisciplinaire onderzoek dat gedaan wordt binnen de faculteit en het succesvolle promovendibeleid. De commissie was onder de indruk van het enthousiasme van de facultaire onderzoekers en de open cultuur binnen de faculteit, waarin men de ruimte en vrijheid krijgt om met plezier en inzet onderzoek te doen. Tegelijkertijd zag de commissie mogelijkheden tot verbetering of herijking van het onderzoeksbeleid, waarbij zij in het bijzonder wees op de bestuurlijke aansturing van het facultaire onderzoek en de onderzoek structuur (die de commissie als ingewikkeld ervoer) alsook op de RAF-norm.

'Geen wandeling in het park'

Vice-decaan en portefeuillehouder onderzoek Stefaan van den Bogaert over de site visit: ‘Een onderzoeksvisitatie is een hele operatie, dit is niet zomaar even een wandelingetje in het (van der Werff) park. Het belang is ook niet te onderschatten, zeker ook voor de reputatie van de faculteit. Je wil er graag goed uit komen naar de buitenwereld toe. Je hebt als Leiden toch een zekere naam en faam te verdedigen. Ik wil dan ook graag iedereen van het Meijers, het onderzoeksbestuur, het faculteitsbestuur alsook alle andere medewerkers die bij de daadwerkelijke site visit op 6 en 7 oktober betrokken waren van harte bedanken voor de geleverde inspanningen. Ik denk dat we er met z’n allen in geslaagd zijn de commissie een goed beeld te geven van hoe het is om aan de faculteit te werken en onderzoek te doen. Bovenal denk ik dat we met z’n allen trots mogen zijn op het aan de faculteit gedane onderzoek in de afgelopen zes jaar, tijdens COVID vaak ook nog eens in moeilijke omstandigheden! We kijken het uiteindelijke rapport met vertrouwen tegemoet. En vervolgens gaan we met vernieuwde energie aan de slag om de gedane aanbevelingen om te zetten in de praktijk.’

Meer weten?

Ben je benieuwd naar het onderzoek dat aan de faculteit in de afgelopen zes jaar is verricht en welke mooie resultaten er zijn behaald? Bekijk dan het onderstaande filmpje, waarin in vogelvlucht een beeld van het facultaire onderzoek wordt gegeven:

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Ons onderzoek: 2016 - 2021

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

De zesjaarlijkse onderzoeksvisitaties van de Nederlandse rechtenfaculteiten vinden plaats op basis van een landelijk protocol, het Strategy Evaluation Protocol 2021-2027 (SEP). Hierin wordt voorgeschreven op welke aspecten het onderzoek van de verschillende faculteiten moet worden beoordeeld. In het verleden waren dit er steeds drie: kwaliteit, maatschappelijke impact en viability. Het huidige SEP voegt hier echter nog vier beoordelingscriteria aan toe: Open Science, promovendibeleid en -begeleiding, academische cultuur, en talentbeleid en diversiteit.

De Nederlandse rechtenfaculteiten hebben met elkaar afgesproken dat de onderzoeksvisitatie dit keer op facultair niveau zal plaatsvinden (in tegenstelling tot onderzoeksvisitatie in 2016, die op het niveau van de onderzoeksprogramma’s werd uitgevoerd). De visitatie en beoordeling wordt uitgevoerd door een externe visitatiecommissie die bestaat uit juridische experts afkomstig van universiteiten in binnen- en buitenland. Doordat er op facultair niveau werd gevisiteerd lag de focus van deze visitatie voornamelijk op het algemene onderzoeksbeleid van de faculteit, waarbij bijzondere aandacht uitging naar de hierboven genoemde criteria uit het SEP.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.