Universiteit Leiden

nl en

Indeling werkomgeving Humanities Campus: wie komt waar?

In december is aangekondigd dat een nieuw concept-Stedenbouwkundig plan voor de Humanities Campus gereed is. Om te komen tot dit plan met de verschillende gebouwen, de buitenruimte en de verkeersroutes op de campus is natuurlijk ook gekeken naar de faciliteiten en indeling van de gebouwen zelf. De ‘wie-komt-waar’-puzzel is nu na afstemming met alle instituten, afdelingen en kennispartners ook gelegd.

De medewerkers van de faculteit Geesteswetenschappen en de instituten zijn nu verspreid over meerdere (verouderde) gebouwen met hoge onderhouds- en energiekosten en hoge gemiddelde kosten per werkplek per jaar. De Humanities Campus visie gaat uit van een inspirerende, gezonde en duurzame werk- en studieomgeving met moderne faciliteiten en lage exploitatielasten. De groene campus zal meer ontmoeting en verbinding tussen studenten en medewerkers onderling stimuleren en ook de samenwerking over de werkgebieden. 

Indeling werkomgeving

In het traject om te komen tot een nieuw Stedenbouwkundig plan is gekeken hoe alle wensen voor een moderne duurzame Humanities Campus op de beschikbare vierkante meters te realiseren zijn. Daarbij is ook een afweging gemaakt over de locatie van de instituten, onderwijszalen, ondersteunende afdelingen, faciliteiten en kennispartners, waaronder Student Onderwijszaken en International Institute for Asian Studies (IIAS). Na veelvuldig overleg en afstemming kunnen we nu laten zien ‘wie waar een plek krijgt’ op de nieuw te realiseren campus.

Klik op de afbeelding om de gedetailleerde plattegrond te bekijken
Klik op de afbeelding om de gedetailleerde plattegrond te bekijken

Cluster Zuid

Na het Arsenaal en het P.J. Veth-gebouw is Cluster Zuid het derde gebouw van de Humanities Campus  dat wordt gerenoveerd. Meerdere instituten, afdelingen en kennispartners worden in dit ruime pand gehuisvest, te weten:

 • Faculteitsbestuur en ondersteuning (FEZ, IFZ, C&M, P&O, BBO en OSZ stafbureau en secretariaat bestuur)
 • Leiden University Centre for Area Studies (LIAS)
 • Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO) met bibliotheek
 • Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
 • Afrika-Studiecentrum (ASC) met bibliotheek
 • Universiteits Bibliotheek Leiden (UBL)
 • International Institute for Asian Studies (IIAS) (nu gevestigd op het Rapenburg 59)

Ook komen er in het pand diverse onderwijszalen, studieverenigingen en een hot coffee spot. Onder het pand wordt een grote fietsenstalling en autoparkeergarage gerealiseerd. Afgelopen december is het hoogste punt in de bouw bereikt. Cluster Zuid wordt naar verwachting in eerste helft van 2024 gefaseerd in gebruik genomen.

Cluster Noord

De ontwerpfase voor Cluster Noord start binnenkort. In het gebouw zal worden gehuisvest:

 • Leiden University Centre for Linguistics (LUCL)
 • Medewerkers primair werkzaam ten behoeve van bacheloropleidingen: Nederlandse taal en cultuur/Dutch Studies, Franse taal en cultuur, Italiaanse taal en cultuur, Russische studies en Afrikaanse talen en culturen en Latijns-Amerikastudies van de instituten LUCAS en LUCL
 • Instituut voor de Nederlandse Taal (INT)
 • Academisch Talen Centrum (ATC)
 • Deel van de SSH labs

Huizinga

Een renovatie voor Huizinga staat voorlopig niet op de planning. Wel wordt er gekeken naar verbeteringen in het kader van duurzaamheid en een slim gebruik van de beschikbare ruimte.

In het Huizinga blijft het Instituut voor Geschiedenis gevestigd. Er komen projectkamers en een uitgebreid modern Digital Skills Hub waar de verschillende digitale medialabs (nu verspreid over de campus) worden ondergebracht. Zo kan het onderwijs in digitale vaardigheden breed en afgestemd op de digitalisering in de samenleving vorm krijgen en zich coherent ontwikkelen.

Arsenaal

Het gerenoveerde Arsenaal is sinds april 2020 de thuisbasis voor de medewerkers van het instituut Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS) en medewerkers primair werkzaam ten behoeve van de gedeelde bacheloropleidingen Engelse taal en cultuur en Duitse taal en cultuur van de instituten LUCAS en LUCL.

P.J. Veth gebouw

Het P.J. Veth-gebouw is reeds in 2017 gerenoveerd. Na de realisatie van Cluster Zuid zal in het P.J. Veth het instituut Wijsbegeerte en de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) van de faculteit Geesteswetenschappen gehuisvest zijn. Daarnaast zal de afdeling Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) een plek in het gebouw krijgen. De medewerkers van SOZ verhuizen naar verwachting in de eerste helft van 2024 van het Gravensteen naar het P.J. Veth-gebouw. 

Een nieuwe werkomgeving met veel groen en moderne faciliteiten

Alle gebouwen op de Humanities Campus krijgen een open uitstraling met veel glas en openbare functies op de begane grond. De werkomgeving in de gebouwen wordt op een andere manier ingedeeld en gebruikt. Vanwege de minder beschikbare vierkante meters is in opdracht van het CvB een nieuwe werknorm toegepast bij de indeling van de werkomgeving. De zorgen van medewerkers over het indelen van de werkruimte en voldoende boekenkasten worden serieus genomen en met de instituten en afdelingen besproken. De ervaring van de medewerkers die al enige tijd in het Arsenaal werken in gedeelde werkkamers met boekenplanken én extra boekenkasten op de gang nemen we mee in de ontwikkeling van de werkkamers in de nieuwe gebouwen. Evenals de resultaten van de Denktank Humanities Campus en de Workshops Werkplek. In overleg met de instituten en de afdelingen wordt gekeken naar de juiste verdeling van werk- en overlegruimtes.

Onderwijs op de Humanities Campus

Het aantal vierkante meters voor onderwijs is hetzelfde gebleven als in het oorspronkelijke plan. In Cluster Zuid en Cluster Noord, Arsenaal, Huizinga en P.J. Veth-gebouw zijn onderwijszalen. Maar de meeste onderwijsfaciliteiten komen in het nieuwe Reuvens-gebouw. Dat gebouw wordt gesloopt en herbouwd tot centraal onderwijsgebouw. Het huidige centrale onderwijsgebouw Lipsius wordt ook afgebroken; hiervoor in de plaats komt het groene plein en nieuwbouw langs het water, voorlopig Lipsius Zuid gebouw genoemd. In het Lipsius Zuid gebouw komt het Leids Academisch Kunstcentrum (LAK), zelfstudieplekken en SOZ (uit Plexus gebouw).

Vervolg traject

Het Stedenbouwkundig plan van de Humanities Campus ligt nu bij de gemeente ter inzage voor inspraak; tot 2 februari kunnen zienswijzen ingediend worden. Voor de zomer van 2023 zal het college van burgemeester en wethouders naar verwachting een besluit nemen over het stedenbouwkundig plan. Vervolgens zal het plan ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. In 2023 wordt ook een bestemmingsplanprocedure gestart. In de loop van het eerste kwartaal van 2023 wordt het beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd. 

Binnen de faculteit wordt de planning van de ver- en inhuizing voor Cluster Zuid binnenkort gedeeld. Elisa Meijer, namens het faculteitsbestuur verantwoordelijk voor de ontwikkelfase van de Humanities Campus, en Huisvesting implementatie manager Carola Koetser van IFZ werken in nauw overleg met de afdelingshoofden, de MT’s van de instituten en kennispartners samen aan een prettige invulling van de werkomgeving op de nieuwe duurzame campus.  

In het Arsenaal staat een maquette die het Stedenbouwkundig plan Humanities Campus weergeeft. Neem gerust eens een kijkje!

Over de Humanities Campus

Meer nieuws en informatie over de Humanities Campus is beschikbaar op de projectpagina.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.