Universiteit Leiden

nl en

Succes bij NWO voor sociale wetenschappers

Tien Leidse sociale wetenschappers hebben succesvol een aanvraag ingediend voor de NWO Open Competitie. Met deze Open Competitie geeft NWO onderzoekers de kans om kleine, risicovolle, vernieuwende of veelbelovende onderzoeksprojecten te starten.

Youth mental health meets big data analytics: Hype or Hope?

Moji Aghajani - Pedagogische Wetenschappen

Depressie en angststoornissen onder jongeren nemen epidemische proporties aan, en veroorzaken zo grote emotionele/sociale/economische problemen voor miljoenen jongeren wereldwijd. Niettemin, weten we niet zo goed welke neurologische, biologische, en psychosociale mechanismes hierbij een rol spelen, waardoor effectieve preventie/interventie vrijwel onmogelijk wordt. Volgens experts is er dringend behoefte aan een paradigmaverschuiving, waarbij men meer focust op individuele patiënt en gepersonaliseerde analyses, met behulp van kunstmatige intelligentie en grote neuro-bio-psychosociale datasets (“big data”). Dit proof-of-concept project tracht deze paradigmaverschuiving binnen een bestaand klinisch consortium (±10.000 deelnemers) te testen, om zo diens relevantie voor gepersonaliseerde zorg (diagnose/prognostiek/risico) te bevestigen of te weerleggen.

Lees meer>

Coming of Age on Instagram

John Boy - Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Terwijl onderzoek vaak over jongvolwassenen en hun sociale media gebruik theoretiseert, zal dit project theoretiseren met hen. Het brengt beter in kaart hoe deze leeftijdsgroep (tussen 19-25) hun gebruik van Instagram vormgeeft, ervaart en managet, door voort te bouwen op hun eigen ervaringsexpertise. Het project zal experimenteren met een unieke mix van methodiek om dit fenomeen beter in kaart te brengen, zoals etnografische methodiek, open data en citizen science. Daarmee zal het academische kennis en maatschappelijk debat verrijken.

Lees meer>

The Peace Quartet. How playing music together shapes prosocial behavior

Niels van Doesum - Psychologie

Samen muziek maken kan bijdragen aan de vrede. Dat is de hoopvolle gedachte achter initiatieven waarin jonge musici uit conflictgebieden bij elkaar komen om concerten te geven. Een bekend voorbeeld is het West-Eastern Divan Orchestra. We weten echter niet óf en vooral hóe dat werkt. Een mogelijke verklaring is dat je voor een goede uitvoering geconcentreerd naar elkaar moet luisteren, wat uiteindelijk kan leiden tot meer onderling begrip. Deelnemers zullen het perspectief van de ander beter begrijpen en elkaar minder als vijand beleven. In een masterclass-setting ga ik dit experimenteel onderzoeken door jonge musici te vergelijken met een controlegroep.

Lees meer>>

Optimizing sample size in psychological science through sequential analyses

Tom Heyman - Psychologie

Wanneer je een uitspraak wil doen over een populatie (vb. alle mensen ter wereld) moet je ervoor zorgen dat je een steekproef trekt die groot genoeg is, maar je wil ook niet nodeloos geld uitgeven en tijd verliezen. Dit project onderzoekt hoe je met behulp van zogenaamde sequentiële analyses tot een optimale steekproefgrootte kan komen. Hiertoe zullen bestaande data uit gepubliceerd studies binnen de psychologie opnieuw geanalyseerd worden om te bekijken hoe het in de toekomst efficiënter kan, en of sequentiële toetsing een invloed kan hebben op de onderzoeksresultaten die daaruit voortvloeien.

Lees meer>>

Intellectual self-regulation, academic labor, and scholarly publishing as a business: Theorizing the political economy of peer review

Wolfgang Kaltenbrunner - CWTS

Peer review wordt algemeen beschouwd als een gebrekkig proces dat hervormd moet worden. Tegelijkertijd is het zelden voorwerp geweest van inductieve theorievorming. Dit project wil een nieuwe conceptuele kijk op de systemische problemen van peer review mogelijk maken. Hiertoe zal het analyseren hoe peer review als een cognitieve operatie wordt gevormd door zijn economische organisatie. Namelijk: als een vorm van academische arbeid die is ingebed in verschillende incentivestructuren en in commerciële structuren van wetenschappelijke publicatie. Empirisch zal het project gebaseerd zijn op interviews met redacteuren en reviewers van drie verschillende tijdschriften/publicatieplatformen in de psychologie, elk met een duidelijk eigen profiel.

The social nature of conspiracy thinking

Gert-Jan Lelieveld - Psychologie

Dit project veronderstelt dat complotdenken als sociale functie heeft om mensen te verbinden. Het eerste doel is om te testen of mensen die zijn buitengesloten complottheorieën aanhangen om ergens bij te horen. Het tweede doel is om te onderzoeken of het aanhangen van complottheorieën ook daadwerkelijk effectief is om gevoelens van buitensluiting te reduceren. Complotdenken zorgt voor gevoelens van verbintenis met andere complotdenkers, maar kan gevoelens van buitensluiting door de maatschappij juist voeden. Door het onderzoeken van de determinanten en consequenties van complotdenken geeft dit onderzoek cruciale inzichten in hoe complotdenken verminderd kan worden.

Lees meer>>

Through the revolving door? An analysis of post-parliamentary careers in the Netherlands

Tim Mickler - Politieke Wetenschap

Na beëindiging van hun Kamerlidmaatschap stappen sommige Kamerleden rechtstreeks over op aantrekkelijke functies elders, in sectoren waar zij eerder als beleidsmakers bij betrokken waren. Hierdoor ontstaat de perceptie dat Kamerleden hun publieke functie gebruiken om hun private loopbaan te bevorderen. Is deze indruk correct? Met behulp van een grootschalige kwantitatieve analyse van Nederlandse Kamerleden biedt dit project inzicht in de relatie tussen de politieke ervaring en het netwerk dat Kamerleden tijdens hun mandaat hebben opgebouwd en de kans op bepaalde post-parlementaire posities en betrekkingen. De resultaten leveren empirisch bewijs met betrekking tot het publieke debat over parlementen als 'carrière springplank'.

Lees meer>

Issue Competition at the Local Level

Simon Otjes - Politieke Wetenschap

De Rijksoverheid heeft recent taken overdragen naar gemeenten. De aanname hieronder was dat lokale politiek zou reageren op maatschappelijke problemen, zoals langdurige werkloosheid. Dit is echter nog niet bestudeerd. Mijn centrale vraag is: “in hoeverre en wanneer reageren partijen op het lokale niveau op de maatschappelijke vraagstukken in een gemeente?” Ik bestudeer dit in alle Nederlandse gemeenten tussen 2014 en 2022. Ten eerste onderzoek ik de relatie tussen maatschappelijke vraagstukken en de prioriteiten van partijen in lokale verkiezingsprogramma’s. Ten tweede onderzoek ik de relatie tussen die partij prioriteiten en het gedrag van deze partijen in gemeenteraden.

Lees meer>

It takes two to tango: The two mechanisms by which exposure to a novel environment can promote memory

Judith Schomaker - Psychologie

Wanneer je een nieuwe plek bezoekt is het belangrijk dat je snel leert over die omgeving, om bij een toekomstig bezoek gevaarlijke plekken te vermijden en beloningen te vinden. Onderzoek in dieren heeft laten zien dat blootstelling aan een nieuwe omgeving het geheugen verbetert en dat zowel het dopamine- als het noradrenalinesysteem deze effecten onderliggen. Alhoewel ook positieve effecten van nieuwigheid op geheugen zijn gevonden bij mensen, zijn de neurobiologische mechanismen nog niet onderzocht. Het doel van dit project is te onderzoeken of dopamine en noradrenaline ook een rol spelen bij de positieve effecten van nieuwigheid op geheugen in mensen.

Lees meer>>

Picture this! Exploring the effects of clinicians’ helpful and harmful communication behaviours on patients’ brain activity and brain connectivity

Liesbeth van Vliet - Psychologie

Arts-patiënt communicatie beïnvloedt patiënten hun psychologische (bv angst) en cognitieve (bv onthouden informatie) uitkomsten. We weten niet of communicatie ook effect heeft op neurobiologische uitkomsten. In dit project willen we de neurobiologische basis van communicatie ontrafelen. In de setting van gevorderde kanker onderzoeken we hoe helpende en schadelijke communicatie patiënten hun hersenactiviteit en hersenconnectiviteit beïnvloedt. Dit doen we door vijftien gezonde proefpersonen communicatie-video’s te tonen terwijl ze in een MR-scanner liggen. Deze studie opent een nieuw onderzoeksgebied waarbij de werelden van communicatie en neurobiologie worden samengevoegd, en helpt de evidentie achter communicatie te versterken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.