Universiteit Leiden

nl en

Winnaars Meijers-beurzen 2023

In ieder geval zes mensen zijn de zomer goed gestart, want zij hebben ieder een Meijers-beurs binnengesleept. De komende jaren mogen die onderzoekers zich fulltime toeleggen op hun promotieonderzoeken. Maak kennis met deze nieuwe promovendi!

Meer onderzoekers dan ooit

Jaarlijks stelt de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een aantal Meijers PhD-posities ter beschikking aan talentvolle onderzoekers. Het gaat doorgaans om twee plekken, maar dit jaar waren er drie posities beschikbaar. Doordat alle afdelingen van de beoogde promovendi bereid waren om de helft van het onderzoeksgeld aan te vullen, zogeheten ‘matching’, kunnen er dit jaar zelfs zes onderzoekers hun promotieonderzoek doen in plaats van drie.

Wie zijn de promovendi en wat gaan zij doen

We legden de promovendi het vuur aan de schenen en vroegen hen wat het betekent om de Meijers-beurs te hebben bemachtigd en wat hun onderzoek inhoudt.

Heleen Andriessen

Heleen Andriessen
Afdelingen: Sociaal Recht en Staat- en Bestuursrecht
Promotores: prof.mr. B. Barentsen, prof.mr. G. Boogaard

‘Ik zie het als een unieke kans om mezelf intellectueel te ontwikkelen, maar ook als een mooie creatieve uitdaging waarmee ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan een belangrijk maatschappelijk thema: bijstandswetgeving.’

Opvatting over mensen in de bijstand
‘Ik ga onderzoek doen naar de ‘mensbeelden’ die ten grondslag liggen aan de Participatiewet, de wet op basis waarvan mensen een bijstandsuitkering krijgen. Zeker sinds ‘de Boodschappenaffaire is er in de media veel over gesproken: uitvoeringsinstanties zouden personen in de bijstand zien als fraudeurs. Ik wil onderzoek doen naar deze verschillende ‘mensbeelden’. Want naast deze voorbeelden zijn er nog vele andere mensbeelden. Daartoe ga ik onder meer in gesprek met mensen die in de praktijk met deze wet te maken hebben. Daarnaast ga ik onderzoek doen naar de wet zelf. Met welk ‘mensbeeld’ is deze wet eigenlijk gemaakt? Strookt dat met de uitvoering ervan? Mijn doel is om eventuele tegenstrijdigheden hierbij uit te lichten en de kritiek de onderschrijven, te ontkrachten of te nuanceren. En hopelijk kan ik bijdragen aan toekomstige bijstandswetgeving.’

Matthijs Appelman

Matthijs Appelman
Afdeling: Belastingrecht
Promotores: prof.dr. J. Vleggeert, prof.dr. J. van de Streek

‘Deze promotieplek betekent voor mij jaren de vrijheid om heerlijk onderzoek te kunnen doen naar een onderwerp van eigen keuze. Ik heb erg veel zin om me verder te kunnen verdiepen en specialiseren.’

Sluit het begrip ‘partnerschip’ uit de wet aan bij de realiteit?
‘Ik ga onderzoek doen naar het begrip ‘partnerschap’ binnen de fiscaliteit, het toeslagenstelsel en de sociale zekerheid. ‘Partnerschap’ is relevant voor heel veel verschillende wetten, maar bij al deze wetten wordt het op een geheel eigen wijze vastgelegd. Dat is opmerkelijk aangezien de meeste mensen één of geen partner hebben, en dat die partnerkeuze doorgaans los staat van de wet waarmee ze later te maken krijgen. Ik wil gaan kijken naar de rechtvaardigingen voor die verschillende partnerbegrippen, naar problematiek die zich in de praktijk voordoet, en naar mogelijke ruimte voor verbetering van deze wetgeving.’

Robbert Bruggeman
Afdeling: Staats- en Bestuursrecht en het Leiden University Centre for Linguistics (een instituut van de van de faculteit Geesteswetenschappen)
Promotores: prof.dr. A. Meuwese, dr. M. Westera, prof.mr. Y. Schuurmans

‘De promotieplek betekent heel veel voor mij. Ik heb een passie voor het bestuursrecht en ben me de afgelopen jaren steeds meer gaan interesseren in digitalisering en nieuwe mogelijkheden van kunstmatige intelligentie (AI) voor het bestuursrecht. Al vanaf februari 2022 volgde ik vakken bij het Pre-Phd Programma om op een gegeven moment een onderzoeksvoorstel voor de Meijers-beurs te schrijven, en ik ben heel erg blij dat dat nu gelukt is.’

Artificial Intelligence in besluiten van de overheid?
‘Ik wil kijken hoe grote uitvoeringsorganisaties, zoals de IND, de SVB en DUO, besluiten nemen en of het mogelijk is om AI daarin toe te passen. Zowel het bestuursrecht als de wereld van AI is momenteel erg veranderlijk, dus dat maakt extra boeiend. Wat is op dit moment de invloed van beleidsregels, beslisbomen en algoritmen op besluitvorming? Sluiten wet en praktijk nog op elkaar aan? En kunnen we geavanceerde tekst-analysetools toepassen op besluiten om juist een meer mensgericht bestuursrecht te bevorderen? Over die vragen wil ik me komende jaren buigen.’

Elias Tissandier-Nasom

Elias Tissandier-Nasom
Afdelingen: Europees Recht en Jeugdrecht
Promotores: prof.mr.dr.drs. M.P. Sombroek van Doorm, dr. M.A.K. Klaassen LL.M.

‘Deze positie is niet alleen een enorme prestatie voor mij, maar naar mijn mening ook voor de ontwikkeling van het LHBTI-recht. Er is een fundamentele behoefte om aandacht te vragen voor de situatie van LHBTQIA+-kinderen, die met de dag ergere tegenslagen voor zich krijgen. Ik hoop dat mijn onderzoek en de bevindingen die daaruit komen een beginpunt kunnen zijn om een beschermend kader te ontwikkelen voor hun proces in het asielsysteem.’

Asielaanvragen van LHBTQIA+-kinderen
‘Voor mijn onderzoek zal ik me bezighouden met de beoordeling van de geloofwaardigheid van asielaanvragen die zijn ingediend door minderjarigen op grond van hun seksuele geaardheid en genderidentiteit. In lekentaal betekent dit dat ik de manier bestudeer waarop LHBTQIA+-kinderen worden opgevangen in het asielsysteem.’

Genevieve Noordeloos

Genevieve Noordeloos
Afdeling: Civiel Recht
Promotores: prof. V. Mak, dr. G. Veldt

‘Voor mij is deze promotieplek een droom die uitkomt. De komende jaren kan ik mijn eigen onderzoek uitvoeren naar een enorm uitdagend maatschappelijk vraagstuk dat ook nog eens heel dicht bij mij staat. Elke dag als ik mijn kledingkast opendoe, word ik er namelijk mee geconfronteerd!’

Recycling van kleding door consumenten
‘Mijn onderzoek neemt tot uitgangspunt dat de transitie naar een circulaire textielmarkt een gedeelde verantwoordelijkheid is. Daarbij staat hergebruik, reparatie en recycling van kleding centraal. Actie is nodig van zowel bedrijven als consumenten. Mijn onderzoek stelt daarom de vraag hoe bedrijven consumenten kunnen bewegen om hun kleding te hergebruiken en repareren. Specifiek ga ik daarbij onderzoeken hoe het contractenrecht, als onderdeel van het juridisch raamwerk voor duurzame kleding, dit kan faciliteren.’

Joni van Laeken

Joni van Laeken
Afdeling: het Grotius Centre for International Legal Studies

Promotores: prof. C. Stahn, prof. L.J. van den Herik

‘Ik ben enorm vereerd en trots. Ik heb altijd al een enorme passie gehad voor onderzoek en onderwijs. Ik kijk er dan ook heel erg naar uit om maatschappelijk en juridisch relevant onderzoek te mogen verrichten naar een onderwerp dat mij zeer nauw aan het hart ligt en dit aan mijn alma mater. Dat ik dit onderzoek mag en kan verrichten terwijl ik omringd word door en in samenwerking met inspirerende experts in hun vakgebied, maakt deze PhD-positie uitermate bijzonder voor mij.’

Werken herstelprogramma’s voor slachtoffers?
 ‘In mijn onderzoek tracht ik na te gaan in welke mate en in hoeverre bestaande herstelmaatregelen uitgaande van internationale en nationale herstelprogramma's slachtoffers van grootschalige gruweldaden (denk hierbij bijvoorbeeld aan genocide of oorlogsmisdaden) in staat stellen om hun leven in positieve zin te veranderen en vooruit te gaan. Dit zal worden gedaan vanuit het perspectief van de slachtoffers en aan de hand van een vergelijkende analyse.’

Toekomst

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid blijft de onderzoekers de komende jaren volgen en zal verslag doen van hun (tussentijdse) onderzoeksresultaten.

De jury bestond uit: Cecily Rose (van het Grotius Centre for International Legal Studies) (de voorzitter van de jury), Harold Koster (van de afdeling Ondernemingsrecht), Miranda Sentse (van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie), Jim Been (van de afdeling Economie), Tim Lubbers (de Promovendivertegenwoordiger/van de afdeling Rechtsgeschiedenis), Michael Klos (van de Stafdienst Onderzoek/van de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap). 

Fotograaf van de foto bovenaan het artikel: Ankush Minda via Unsplash.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.