Universiteit Leiden

nl en
Medewerkers in overleg
Monique Shaw

Resultaten PhD enquête bekend

De Graduate School van de Faculteit Geesteswetenschappen heeft in het voorjaar van 2023 een enquête afgenomen onder haar promovendi en hun begeleiders. Wat gaat goed? En wat kan beter? Inmiddels zijn de resultaten bekend.

De PhD enquête vormt een aanvulling op de eerder afgenomen Personeelsmonitor en dient om een vollediger beeld te vormen over het promotietraject en de bijbehorende begeleiding. Promovendi beantwoordden onder meer vragen over thema’s als communicatie met begeleiders, verdediging, carrièreperspectieven en sociale veiligheid. Hun begeleiders gingen onder meer in op de bestede tijd aan promotiebegeleiding, hun relatie met mede-begeleiders en de verschillende typen academische en persoonlijke ondersteuning. Daarnaast was er voor de respondenten ruimte om zelf punten aan te dragen.

Resultaten

In totaal vulde 25,5% van de 596 promovendi naar wie de enquête is verstuurd deze in, tegen 35,1% van de 296 wetenschappelijke medewerkers die betrokken zijn bij promovendibegeleiding. De meerderheid van de promovendi geeft aan wekelijks tot maandelijks contact te hebben met hun begeleider. Zij zijn over het algemeen neutraal tot zeer tevreden (88%) over deze frequentie. De belasting lijkt de begeleiders echter zwaar te vallen. Hoewel zij neutraal tot zeer tevreden (93%) zijn over de frequentie van het contact met promovendi, vindt 95% van hen dat deze begeleiding niet als onderzoekstijd gerekend zou moeten worden, zoals nu het geval is.

Op het gebied van sociale veiligheid laat de enquête positieve resultaten zien. De overgrote meerderheid van de respondenten heeft geen ervaring met seksuele intimidatie en is hier geen getuige van geweest (90% promovendi, 90% begeleiders). Daarnaast ervaren verreweg de meeste respondenten geen negatieve bejegening op grond van raciale, etnische of religieuze kenmerken (86% van de promovendi, 94% van de begeleiders), gender (89% promovendi, 95% begeleiders), LHBTI+-personen (97% promovendi, 97% begeleiders) of minderheidsgroep (91% promovendi, 92% begeleiders). Dit neemt echter niet weg dat er nog steeds promovendi en begeleiders zijn die onvoldoende sociale veiligheid ervaren binnen een promotietraject, de faculteit, de universiteit of de academische wereld en dit wellicht niet durven delen in een enquête. In het kader van een zero tolerance-beleid benadrukt de faculteit dan ook dat misstanden altijd aangepakt moeten worden.

Bij de resultaten van de promovendi valt verder op dat zij zich regelmatig eenzaam of geïsoleerd voelen (29% niet-Europese promovendi, 27% Europese promovendi). Het overgrote merendeel van de promovendi (89-91%) zou bovendien meer communicatie willen met andere promovendi binnen het eigen instituut of de eigen universiteit, terwijl 67% van de promovendi onvoldoende samenwerking met anderen ervaart in het promotietraject.

Bij de begeleiders lijkt regelmatig kennis over formaliteiten rond de promotie te ontbreken. Zo weet 63% van de begeleiders niet wat het niet-wetenschappelijke deel van de procedure is, is eveneens 63% niet bekend met de procedure aan het eind van het promotietraject en weet 60% niet hoe de dissertatiecommissie moet worden samengesteld. Verder wordt in slechts 44% van de begeleidingsteams afspraken gemaakt over onderlinge verplichtingen.

Toekomstplannen

Op basis van de resultaten worden verschillende verbeteracties in gang gezet. Zo is de website van de Graduate School inmiddels aangepast om de informatie over regels, promovendibegeleiding en aangeboden cursussen te verbeteren. Daarnaast worden informatiefolders ontwikkeld om promovendi en promotiebegeleiders te helpen de relevante informatie over het promotietraject te vinden en te communiceren over hun wederzijdse verwachtingen. Tot slot heeft de bevordering van sociale cohesie tussen promovendi de aandacht van de Graduate School. Hiervoor wordt onder meer een facultair breed PhD-programma ontwikkeld en wordt gewerkt aan meerdere ontmoetingsmomenten, zoals netwerkborrels.

De faculteit wil daarnaast blijven inzetten op een zero tolerance-beleid aangaande onveilige werkomstandigheden. In samenwerking met de relevante afdelingen binnen de faculteit wordt daarom gewerkt aan de ontwikkeling van beleid, procedures en preventiemaatregelen. Daarnaast gaat het faculteitsbestuur een bestuurlijk gesprek houden over de begeleiding en waardering van promovendi. Hierin zal onder andere worden gesproken over de mogelijkheid van een compensatiemaatregel, waardoor begeleiders een nader te bepalen deel van de tijd die zij kwijt zijn aan de promovendibegeleiding gecompenseerd krijgen. De meeste promovendi in de geesteswetenschappen maken immers geen deel uit van het onderzoek van hun begeleider, waardoor het onterecht is om deze begeleiding als onderzoekstijd te beschouwen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.