Universiteit Leiden

nl en

Column Faculteitsbestuur

Aan het begin van dit academische jaar hebben we jullie meegenomen in de financiële ontwikkelingen waar we in onze faculteit mee te maken hebben. We hebben jullie laten weten dat de begroting van onze faculteit voor 2024 een tekort laat zien en dat we, bij gelijkblijvend beleid, ook voor de daaropvolgende jaren een negatief financieel beeld verwachten. Daarom moeten we keuzes maken wat we wel en niet kunnen doen de komende jaren.

Mark Rutgers

Het is een lastige boodschap, want wat het precies betekent is nog niet zichtbaar. We kunnen ons voorstellen dat je misschien vragen hebt of dat je je zorgen maakt.  We hebben nog lang niet overal een antwoord op, maar we vinden het belangrijk om open en duidelijk te zijn over de financiële realiteit. Daarnaast willen we jullie informeren over de stappen die we zetten zodat we weer financieel gezond worden. Vanzelfsprekend doen we dit in overleg met de faculteitsraad, de MT’s van de instituten en het College van Bestuur. 

In het kort

In oktober hebben we de begroting van onze faculteit aangeboden aan het College van Bestuur met een tekort van € 2,2 miljoen voor 2024. Voor de jaren erna voorzien we ook tekorten, die oplopen tot ongeveer € 4 miljoen per jaar als we nu geen actie ondernemen. Zorgelijk? Jazeker. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat we belangrijke stappen kunnen zetten om onze financiële positie te verbeteren en onze faculteit voor de langere termijn financieel duurzaam te maken. Belangrijk daarbij is oog voor de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Kort gezegd: Er is werk aan de winkel! Dat begint met een grondige analyse van een aantal kengetallen die inzicht geven in hoe er sturing op de financiën (baten en lasten) mogelijk is.

Saskia Goedhard

Kerngroep Analyse

Aan die analyse wordt inmiddels gewerkt. Een kerngroep bestaande uit bevlogen collega’s uit zowel de instituten als afdelingen van het Faculteitsbureau en onder leiding van Egbert Fortuin, stort zich de komende periode op het in kaart brengen van de relevante ontwikkelingen in onze faculteit. Denk aan: Hoe ontwikkelen studentaantallen zich? Welke trends zien we in het aantal behaalde European Credits (EC’s)’ ? Hoe heeft inhuur van personeel zich ontwikkeld in de afgelopen jaren? Hoeveel promoties zijn er gerealiseerd? En hoe verhouden ontwikkelingen en trends binnen onze faculteit zich met andere faculteiten en universiteiten? 

Dit is een flinke opgave. Allereerst richt de kerngroep zich op een kwantitatieve analyse. We verwachten dat de eerste resultaten hiervan eind november beschikbaar zijn. Daarna volgt een kwalitatieve slag om de betekenis van de ontwikkelingen op waarde te schatten. De kwaliteit van ons onderzoek en onderwijs moet immers voorop blijven staan. Met deze analyses krijgen we een betrouwbaar beeld van hoe de zaken er in onze faculteit écht voor staan. Ze geven inzicht in alle knoppen waar we aan kunnen draaien om onze financiële situatie weer gezond te maken. Met deze basis kunnen we verder richting de formulering van een sturingsplan.

Parallel aan het onderzoek van de Kerngroep Analyse gaat in december 2023 een Stuurgroep van start om, op basis van de analyse in combinatie met een kwalitatieve duiding, te komen tot een advies met mogelijke sturingsmaatregelen. De planning is om dit advies in het eerste kwartaal van 2024 gereed te hebben. Het uiteindelijke doel van dit gehele proces: komen tot een meerjarig sluitende en duurzame begroting.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Het vervolg kunnen we pas gericht bepalen nadat we bovenstaande inzichten hebben verkregen. Wat we in ieder geval niet kunnen ontkennen, is dat er moeilijke keuzes op ons pad liggen, omdat we inkomsten en uitgaven moeten afstemmen. We verwachten dat er beslissingen genomen moeten worden die soms pijn zullen doen. Daarbij kan worden gedacht aan de  vraag of we vacatures soms wel direct opnieuw moeten vervullen. Het Facultair Strategisch Plan zal een belangrijke rol spelen bij te maken keuzes. We hebben er vertrouwen in dat we samen deze knopen kunnen doorhakken, waarbij het uitgangspunt blijft: sterk onderzoek en onderwijs én een prettige werkomgeving voor iedereen.

AIs je vragen of zorgen hebt over de financiële situatie van de faculteit, blijf er dan niet mee rondlopen, maar bespreek ze met je leidinggevende. Ook als Faculteitsbestuur willen we graag met jullie in gesprek over dit thema en andere zaken die in de faculteit spelen. Daarom plannen wij op korte termijn een inloopmoment waar alle medewerkers met vragen, zorgen of ideeën van harte welkom zijn. Hierover volgt binnenkort meer.

We houden jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen over de financiële situatie van onze faculteit en het vervolg.

Mark Rutgers, Saskia Goedhard

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.