Universiteit Leiden

nl en

Jaarverslag 2023 verschenen

In het nieuwe Jaarverslag 2023 rapporteert de Universiteit Leiden over haar onderwijs en onderzoek, en over impact en kennisvalorisatie, vastgoed, ICT, personeel en financiën.

Het jaarverslag is ingedeeld in een algemeen deel en een cijfermatig deel, waarin de financiële verantwoording van de universiteit in haar jaarrekening is opgenomen. Wij houden ons bij de verslaglegging aan de hiervoor geldende richtlijnen van het ministerie van OCW.

Voorin het verslag staan onder meer een handig overzicht van (meerjarige) kerncijfers over studentenaantallen (instroom), studenttevredenheid, diploma’s, BSA, promoties, publicaties, en personeel in dienst. Daarnaast bevat het verslag kerncijfers over de ontwikkeling van onder meer rijksbijdragen en derdegelden. Ook bevat het informatie over onze duurzaamheid, zoals emissie, energieverbruik en -opwekking.

In het Woord vooraf (pagina 5) staat een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2023.

Welzijn

In 2023 is veel geïnvesteerd in het welzijn van onze universitaire gemeenschap. Belangrijke onderwerpen als (sociale) veiligheid, werkdruk, studentenwelzijn, diversiteit en inclusie kregen de nodige aandacht. Vanwege het Herdenkingsjaar Slavernijverleden zijn verschillende evenementen gehouden. Het onderzoek naar de rol van de universiteit in deze geschiedenis is inmiddels in volle gang. In 2023 was de universiteit een van de ondertekenaars van het landelijke kader Studentenwelzijn 2023-2030.

Aandacht voor het welzijn van medewerkers en studenten sluit niet alleen aan bij de ambities van ons strategisch plan Vernieuwen en verbinden, maar ook bij de wensen van en gesprekken met de Universiteitsraad. Vooral voor de aanpak van de stijgende werkdruk heeft de UR in 2023 een lans gebroken.

Samenwerking

In lijn met de ambitie ‘Toonaangevend interdisciplinair onderzoek en onderwijs’ uit ons strategisch plan zijn drie universiteitsbrede instrumenten uitgezet: Kiem, Groei en Bloei. De pilot van Kiem is inmiddels gestart: met behulp van 33 zogenoemde Kiem-beurzen kunnen Leidse onderzoekers samenwerkingsprojecten verkennen of starten met collega’s van andere faculteiten. Deze beurzen zijn bedoeld voor bottom-up initiatieven en gericht op het stimuleren van ontmoeting en samenwerking tussen faculteiten.

Verbinding

De ontwikkelingen op onze universiteit en in de wereld tonen opnieuw aan hoe belangrijk het is om verbindingen aan te gaan, te onderhouden en, waar nodig, te herstellen. De oorlog tussen Israël en Gaza die in oktober 2023 uitbrak, heeft ook op onze campussen voor behoorlijk wat beroering gezorgd. Juist nu is het belangrijk om het open gesprek aan te gaan, met respect voor elkaar en voor onze academische waarden.

Veel bereikt

Wanneer we terugkijken naar 2023, zien we dat het zowel een intensief als een rijkgevuld jaar betrof. Enerzijds kwamen de uitdagingen waar we met zijn allen voor staan scherp in beeld; anderzijds werd opnieuw duidelijk dat wij op het gebied van onderwijs en onderzoek mooie dingen hebben bereikt. Veel daarvan heeft direct invloed op onze samenleving. Hiervoor zijn we onze medewerkers en onze studenten enorm dankbaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.