Universiteit Leiden

nl en

Procedures en formulieren

Iedere faculteit heeft eigen procedures over het inschrijven voor onderwijs en tentamens, BSA, het inleveren van cijfers, het publiceren van het rooster, etc. U vindt meer informatie onder de tab van uw faculteit.

Procedures en reglementen voor medewerkers

Procedures en reglementen voor studenten

Procedures voor onderwijsadministraties

 

BSA-procedure

Hier vind je de gehele procedure rond het Bindend Studieadvies (BSA)

In de propedeutische jaren wordt door de opleidingen een verplicht studieadvies uitgebracht: in januari, juni en augustus. Hierbij geldt dat het derde en/of het vijfde advies bindend is. Sinds september 2005 krijgen ook deeltijdstudenten te maken met het bindend studieadvies. 

De criteria voor het bindend studieadvies: Voltijdstudenten moeten in het eerste studiejaar (d.w.z. bij het derde advies) een minimum aantal EC van 40 behalen. Binnen twee jaar, dus bij het vijfde advies, moet het propedeutisch examen zijn behaald. 
Deeltijdstudenten moeten binnen twee jaar 40 EC hebben behaald, binnen drie jaar moeten zij in het bezit zijn van het propedeutisch examen. 

Uitzonderingen hierop vormen enkel (erkende) persoonlijke omstandigheden en de hardheidsclausule.

Cijfers inleveren

Het inleveren van cijfers gebeurt volgens een vaststaande procedure. Hier lees je hoe je cijfers registreert.

Presentielijsten werkgroepen

In veel werkgroepen wordt gebruik gemaakt van presentielijsten. Hier vind je het format presentielijsten.

Studentdossiers

Gegevens over de studievoortgang worden bijgehouden en bewaard in studentdossiers. Dit is wettelijk vastgelegd. De verantwoordelijkheid voor het beheer van de studentendossiers ligt bij de onderwijsadministratie. De studiecoördinator draagt de verantwoordelijkheid voor de correcte inhoud. Hier vind je informatie over het procédé studentendossiers.

Verwerken scripties

Procedure rond het verwerken van scripties in Usis. Het studiedeel scriptie/werkstuk/thesis is voor opleidingen een verplichte, individuele onderwijseenheid (INOE) in Usis. In een individuele onderwijseenheid kunnen extra, individuele gegevens worden toegevoegd, in het geval van bv. een stage, project of scriptie kunnen dit titels, begeleiders en eventuele derde partijen zijn.

Scriptierepositorium

Binnen de faculteit der geesteswetenschappen wordt gebruik gemaakt van het scriptierepositorium om scripties digitaal op een plek op te slaan. De procedure hiervoor vind je hier.

Aanmeldingsprocedures BA en MA

Als een student zich wil aanmelden moet hij aan een aantal voorwaarden voldoen. Hier lees je hoe de aanmelding voor bachelor- en masterstudenten verloopt. 

Bachelorstudenten 
Wanneer je aan alle voorwaarden voldoet schrijf je je in via Studielink.

Voldoe je niet aan alle voorwaarden dan geld het Colloquium doctum. Dit is een bijzondere toelatingsprocedure voor diegenen die:

  • op grond van hun diploma niet direct toelaatbaar zijn tot een universitaire studie én
  • 21 jaar of ouder zijn

Dit is geen gemakkelijke weg om toelating tot de universiteit te krijgen: de eisen die voor het colloquium doctum gesteld worden, zijn bepaald niet licht. Je moet toetsen afleggen in een aantal vakken op vwo-niveau. Zelfs als je alle toetsen succesvol aflegt, kan er nog een achterstand in kennis bestaan ten opzichte van studenten die wel een vwo-diploma hebben. Vanwege deze achterstand kunnen naderhand problemen ontstaan die de universitaire studie relatief veel zwaarder maken. Recente schoolverlaters moeten zeker overwegen om alsnog het vwo-diploma te behalen in plaats van toelating via het colloquium doctum aan te vragen. Wie met goed gevolg een colloquium doctum aan de Universiteit Leiden heeft afgelegd, heeft alleen toegang tot deze universiteit en uitsluitend tot de opleiding waarvoor het is behaald. 
Aanmelding moet bij voorkeur gebeuren vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van inschrijving, en liefst tegelijk met het indienen van het toelatingsverzoek. 

Voor internationale studenten verwijzen we je door naar de volgende website

Masterstudenten 
Elke student (met uitzondering van de studenten die zich aanmelden voor een doorstroommaster) die een (research) masteropleiding wil volgen aan de Universiteit Leiden moeten een aanmeldingsprocedure doorlopen. Dit houdt in dat ze een toelatingsverzoek tot een bepaalde (Res) MA indienen, aan de hand waarvan de betrokken toelatingscommissie beslist of de student toelaatbaar is. De hele procedure mag, na het inleveren van het toelatingsverzoek, niet langer dan vier tot zes weken duren. Meer informatie over de toelatingseisen van de verschillende opleidingen zijn te vinden op de volgende website. Tevens moet de student zich ook aanmelden bij Studielink.

Diplomeren

Diplomeren gebeurt volgens een vaststaande procedure. Hier lees je hoe je diplomeert.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.