Universiteit Leiden

nl en

Digitale leeromgeving: Brightspace

Brightspace is het hart van de digitale leeromgeving van de universiteit. Met Brightspace kunnen docenten een college of cursus digitaal ondersteunen. Ze kunnen opdrachten, hoorcollege-sheets en literatuur overzichtelijk bij elkaar plaatsen en actueel houden. Studenten hebben op die manier toegang tot al hun onderwijsmateriaal.

Brightspace

Log in met je ULCN gegevens.

Inloggen

Ondersteuning

Tip: Teaching Support website

De Teaching Supportsite bevat artikelen over hybride en online onderwijs. Je vindt hier een overzicht van de beschikbare onderwijstools, artikelen over inspirerende werkvormen en artikelen over didactisch advies.

In de faculteit Geesteswetenschappen wordt Blackboard intensief gebruikt bij de online ondersteuning van het onderwijs. Via Blackboard worden ook andere applicaties ontsloten, zoals voor plagiaatcontrole (Turnitin), online nakijken (Turnitin), peer review (Pitch2Peer), video (Kaltura) en stemmen in de klas (PresentersWall). Ook de links naar weblectures en kennisclips worden via Blackboard aangeboden.

Vragen

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de Blackboard of ECOLe Helpdesk. We komen ook graag bij u langs om uw vragen te bespreken.

Auteursrecht en archiveren

Informatie over o.a. auteursrecht en archiveringsbeleid vindt u hieronder.

Het auteursrecht is geregeld in de Auteurswet. Binnen de universitaire omgeving bent u als docent bekend met de bestaande Readerregeling waarin beschreven staat hoe met korte overnames van auteursrechtelijk beschermde werken moet worden omgegaan. U weet ook dat voor lange overnames moet worden betaald, tenzij de uitgever daartoe toestemming verleent of tenzij de universiteit op andere wijze een licentie op het materiaal heeft verkregen. Bovenstaande regelingen voor korte en lange overnames zijn ook van toepassing op het gebruik van digitale materialen in een digitale leeromgeving, zoals Blackboard. 

Stichting PRO is het administratiekantoor voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in het onderwijs. Bij de controle zal zij zich beperken tot teksten en eventueel afbeeldingen die daarin voorkomen. Overtreding van de regels voor het gebruik van digitale middelen in de digitale leeromgeving kan leiden tot een schadeclaim door Stichting PRO. De eventuele schadevergoeding komt voor rekening van uw instituut. 

We hebben een aantal zaken op een rij gezet.

Hoe moet het?

Het Auteursrechteninformatiepunt van de Universiteitsbibliotheek heeft een website met Vuistregels voor goed gebruik van publicaties in het onderwijs:

 • Linken mag altijd (mits niet naar illegale content); maak eventueel een SFX-link.
 • Het gebruik van open content (een Open Access publicatie), bijvoorbeeld zoals aanwezig in het Leids Repositorium, is ook altijd toegestaan en wordt van harte aanbevolen.
 • Het gebruik van content uit tijdschriften waarvoor de universiteit een licentieovereenkomst met uitgevers heeft gesloten, is toegestaan; zie daarvoor de "Verificatiemodule overname digitale bronnen" Licensed e-resources (voorheen de Uitgeverslijst of Publishers and Blackboard) op de website met Vuistregels. De uitgeverslijst is niet van toepassing op artikelen uit boeken.
 • Korte overnames zijn toegestaan (afgekocht bij Stichting PRO), mits met bronvermelding. De Readerregeling definieert wat een korte overname is aan de hand van het aantal overgenomen woorden; ook afbeeldingen, grafieken, tabellen, schema’s, foto’s, illustraties e.d. tellen mee (voor 200 woorden). Zie de Vuistregels.
 • Voor lange (=niet korte) overnames moet u vooraf toestemming vragen en betalen. U kunt dat regelen via de portal van de Stichting PRO; zie hoe lange overnames zonder licentie en links moeten worden aangemeld. U moet de verkregen toestemming expliciet vermelden.
 • Hoe u digitaal onderwijsmateriaal publiceert, is samengevat door het Auteursrechteninformatiepunt.

Hoe moet het niet?

 • Een lange overname doen waarvoor niet betaald is, mag niet op Blackboard, ook niet tijdelijk voor 5 minuten.
 • U mag niet een korte overname die een lange overname blijkt te zijn op Blackboard zetten.
 • U mag niet een lange overname op Blackboard plaatsen van een zelfgeschreven hoofdstuk of artikel in een boek of tijdschrift, als de auteursrechten aan de uitgever zijn overgedragen.
 • U mag niet meerdere korte overnames uit dezelfde publicaties doen die samen een lange overname vormen.

Wat kunt u doen?

 • Verwijder content waarover u twijfelt of kort deze in.
 • Zorg dat uw Blackboard-modules niet toegankelijk zijn voor gasten, omdat anders de ‘oplage’ van uw digitale materialen niet is vast te stellen; dit is de standaardinstelling. Met deze korte instructie kunt u dat controleren.
 • Als u een student-assistent heeft die voor u content in Blackboard plaatst, zorg dan dat u haar/hem op de hoogte van de regels brengt.

Welke alternatieven zijn er?

Als u een lange overname wilt doen, meldt u dat bij Stichting PRO (zie boven) en kunt u een reader laten drukken waarbij de extra kosten verrekend worden met de aanschafprijs voor studenten. Informeer bij uw instituut of het mogelijk is om een student-assistent  aan te stellen die kan helpen bij het tellen van woorden en afhandelen van de benodigde administratie.

Waar kunt u hulp krijgen?

De aangewezen instantie voor alle vragen over auteursrecht, de Readerregeling en open content is het Auteursrechteninformatiepunt. Voor vragen over Blackboard kunt u terecht bij de Blackboard helpdesk. De website van SHERPA/RoMEO beantwoordt vragen over het beleid van uitgevers met betrekking tot auteursrecht en Open Access. Voor overige vragen kunt u terecht bij uw instituutsmanager.

Wat doet PRO?

PRO kijkt naar lange overnames (want daarvoor geldt de Readerregeling niet), incl. afbeeldingen, grafieken enz. die daarin voorkomen. PRO kijkt m.n. naar tekst-bestanden, zoals pdf- en Word-bestanden. Houd er rekening mee dat PRO evt. ook privacy-gevoelige gegevens onder ogen kan komen, zoals cijfers, persoonlijke beoordelingen of afbeeldingen van herkenbare individuen. PRO telt alle woorden in het overgenomen werk, inclusief noten, inhoudsopgave, onderschriften bij afbeeldingen, literatuurlijst, een doorgestreepte tekst uit een niet gebruikt hoofdstuk, enz. Zie ook de Standaardvoorwaarden van PRO.

Wat doet PRO niet?

PRO kijkt niet naar audio/video. 

Wat wil PRO van u?

PRO wil dat u zich bewust wordt van het auteursrecht en de regels die Stichting PRO met de VSNU heeft afgesproken, naleeft. De afspraken staan in de Readerregeling (actuele regeling voor de periode van 1-1-2017 t/m 31-12-2020; zie website VSNU) en in de samenvatting (website Stichting PRO).

Meer informatie

Op 21 juni 2010 vond een bijeenkomst plaats over het hanteren van auteursrecht, in het bijzonder in digitale omgevingen, zoals Blackboard. Van deze bijeenkomst is een weblecture gemaakt. De bijeenkomst was georganiseerd voor medewerkers van de faculteiten der Geesteswetenschappen en Archeologie.

De video-opnamen van deze bijeenkomst zijn gesplitst over 2 aparte weblectures. De eerste (ca. 1 uur) gaat over de introductie door (toenmalige) portefeuillehouder onderwijs, prof.dr. W. Drees, gevolgd door een presentatie van dhr. Barry Pijnacker namens de Stichting PRO en afgesloten door een presentatie vanuit de UB door Cynthia van der Brugge. Daarna is er discussie met de aanwezigen.

De tweede (ca. 11 min.) weblecture gaat over het onderdeel waarin Cynthia van der Brugge uitlegt en demonstreert wat de Vuistregels zijn (zie boven) voor het publiceren van digitale materialen, bijv. in Blackboard. Daarbij komt aan de orde hoe je kunt linken naar materiaal uit de Leidse Digitale Bibliotheek.

Inloopspreekuur

Voorafgaand aan elk academisch jaar wordt er een dubbel inloopspreekuur gehouden waarin u met al uw vragen over de digitale leeromgeving welkom bent.

Lunchbytes

Instructies over tools en werkvormen die u in de digitale leeromgeving kunt realiseren, zijn opgenomen in de reeks lunchbytes die ECOLe organiseert.

Verwijderen Blackboardcursus

Wellicht wilt u uit uw grote lijst met cursussen enkele verwijderen. Hieronder leest u hoe u dat doet.

Wellicht wilt u uit uw grote lijst met cursussen enkele verwijderen. Vanaf academisch jaar 2010-2011 worden cursussen automatisch gearchiveerd. Dit houdt in dat de cursussen uit het huidige jaar en de twee voorgaande jaren op de productieserver staan, d.w.z. op https://blackboard.leidenuniv.nl. Daarnaast is er een archiefserver die via een aparte website bereikt kan worden. Daarop worden cursussen uit de 3 daaraan voorafgaande jaren bewaard, dus uit jaar 4, 5 en 6. Cursussen ouder dan zes jaar worden automatisch verwijderd. Daarom kunnen wij cursussen niet meer voor u verwijderen. De wettelijke bewaartermijn voor materialen zoals in een digitale leeromgeving is 2 jaar. Voor visitatiedoeleinden moeten materialen tot 6 jaar geleden kunnen worden ingezien. 

Cursussen ouder dan zes jaar bewaren

Als u cursussen van ouder dan 6 jaar wilt bewaren, kunt u een mailtje sturen naar de Blackboard Helpdesk, blackboard@hum.leidenuniv.nl. Zij maken er dan een permanente cursus van. Hiermee kunt u er ook voor zorgen dat cursussen beschikbaar blijven op de productieserver en niet na drie jaar worden verplaatst naar de archiefserver.

Cursussen onzichtbaar maken in uw overzicht

Het is mogelijk om cursussen onzichtbaar te maken in uw overzicht op de pagina “My Institutions”, de beginpagina van Blackboard. Zo kunt u uw overzicht actueel houden. Onzichtbaar gemaakte cursussen blijven altijd beschikbaar via de tab “My courses”. U doet dit als volgt: log in op Blackboard. U komt nu binnen op “My Institution” . Rechts bovenin heeft u een box met “My Courses”. Klik in de rechter bovenhoek van de box “My Courses” op het "tandwiel" (rondje/sterretje). In het formulier dat nu verschijnt, kunt u aanvinken welke cursussen u wilt weergeven op de beginpagina van Blackboard. Zet bij cursussen die u wilt verbergen alle vinkjes uit. Bij cursussen die u wilt weergeven zet u twee vinkjes: één bij “Course name” en één bij “Announcements”. Klik als u klaar bent op Submit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.