Universiteit Leiden

nl en

Toetsen en beoordelen

Toetsen en beoordelen beslaat alle activiteiten die nodig zijn om inzicht te verkrijgen in het niveau van studenten. Dit kan op formatieve wijze door studenten te laten oefenen met oefenmaterialen. Het kan op diagnostische wijze door bijvoorbeeld studenten te helpen hun leerproces te structureren of zelfstudie te stimuleren en op summatieve wijze om te bepalen of een student de vakinhoud beheerst.

Per werkvorm kan ICT op verschillende manieren worden ingezet:

Formatief digitaal toetsen

Bij formatief digitaal toetsen gaat het om het oefenen met studiematerialen. De meest gebruikte vorm is een meerkeuzetoets met feedback per antwoordmogelijkheid. Studiematerialen kunnen naast tekst ook bestaan uit audio- en videofragmenten. Behaalde scores kunnen worden meegewogen in een eindcijfer of dienen als noodzakelijke voorwaarde om een vak af te sluiten. De basisfunctionaliteit voor formatieve toetsing zit in Blackboard onder Tests, Surveys (anonieme enquêtes) and Pools (vragenbanken). Faculteiten experimenteren momenteel met specialistische toetssoftware. Heeft u vragen over digitaal toetsen? Neem dan contact op met uw ICT en Onderwijscoördinator.

Summatief digitaal toetsen

De universiteit inventariseert op dit moment de mogelijkheden voor summatief digitaal toetsen. Een variant van summatief toetsen is print & scan. Hierbij wordt uit bijvoorbeeld een digitale vragenbank een toets gegenereerd en geprint. Deelnemende studenten vullen de toets op papier in, waarna de antwoordbladen worden ingescand en voor zover mogelijk automatisch worden nagekeken. Dit kan onder andere met de toets- en tentamenservice van het ICLON.

Online nakijken

Met online nakijken kunt u werkstukken van studenten snel en effectief online beoordelen. De beoordeling kan bestaan uit cijfers, maar ook uit labels en markeringen die op een passage worden ‘geplakt’ uit ingetypte of gesproken commentaarteksten. Daarnaast kan er worden gewerkt met een ‘rubric’: een beoordelingsmatrix waarmee een student genuanceerder beoordeeld wordt op bijvoorbeeld argumentatie, stijl, taal en bibliografie. U kunt online nakijken via GradeMark, dat beschikbaar is in Blackboard als Turnitin Assignment. Heeft u vragen over GradeMark?
Neem dan contact op met uw ICT en Onderwijscoördinator.

Peer review

Peer review is een werkvorm waarbij studenten elkaars werk beoordelen, al dan niet aan de hand van door de docent opgestelde criteria. De eindversie van een werkstuk is hierdoor vaak van een hoger niveau. Meer informatie over peer review mogelijkheden is te lezen onder Samenwerkend leren.

Controleren op plagiaat

Bij het beoordelen van werk van studenten is controleren op plagiaat noodzakelijk. Plagiaat is een schending van het intellectuele eigendom van een ander. De universiteit beschouwt plagiaat als een ernstig vergrijp en heeft er daarom een aantal richtlijnen over opgesteld.

Plagiaatdetectiesoftware maakt het makkelijker om te controleren of ingeleverde werkstukken teksten van anderen zonder correcte bronvermelding bevatten. Via de universiteit kunt u gebruikmaken van de plagiaatdetectiesoftware Turnitin. Turnitin is beschikbaar via Blackboard als Turnitin Assignment. Heeft u vragen over het controleren op plagiaat? Neem dan contact op met uw ICT en Onderwijscoördinator.

Hulp bij toetsen en beoordelen?

Bij het ICLON is expertise aanwezig op het gebied van toetsing, het maken van goede toetsvragen, het werken met toetsmatrijzen en het interpreteren van statistische gegevens na afloop van een toets. Ook verzorgen zij hierover instructies. Meer informatie vindt u onder Workshops en trainingen.

Formatief digitaal toetsen

De faculteit Geesteswetenschappen is gestart met een pilot op het gebied van formatief toetsen ten behoeve van zelfstudie. Onder andere op het gebied van taalverwervingsonderwijs is er behoefte aan een voorziening waarmee studenten intensief kunnen oefenen. Hiervoor gebruiken we het programma Remindo Toets. Dit programma wordt via Blackboard ontsloten. Een ander programma voor zelfstudie in het taalonderwijs is Ellips, waarmee semi-adaptieve toetsreeksen kunnen worden aangeboden voor diverse talen. Beide programma’s hebben meer mogelijkheden dan de basisvoorzieningen in Blackboard (zie de Blackboard handleidingen over de “Test manager” en “Pool Manager”). Met het programma EasyGenerator kan content (kennisclip, tekst enz.) worden aangemaakt en worden voorzien van een of meer begripsvragen; met het programma Edpuzzle is het bovendien mogelijk om het filmpje alleen verder te laten gaan als de vraag juist is beantwoord, handig als luisteroefening of uitlegvideo.

Online nakijken, Peer review en Controleren op plagiaat

Zie in de sectie handleidingen 

  • de handleiding “Reviewing Turnitin Assigments (GradeMark) over online nakijken met Turnitin’s GradeMark,
  • de handleiding “Rubrics for Grading” over rubrics (beoordelingsmatrices),
  • de handleiding “Peer Reviewing Turnitin Assignments” over peer review met Turnitin’s  PeerMark en
  • de handleiding “Turnitin (Assignments) for anti-plagiarism” over controleren op plagiaat met Turnitin’s Originality Check.

Met de handleiding “How to Scan Student’s Papers for Plagiarism with Turnitin” kunt u als docent zelf papers van studenten uploaden naar Turnitin.

Hulp bij toetsen en beoordelen?

Informatie over het opstellen en beoordelen van toetsen in het algemeen vindt u in de Handreiking Tips bij Toetsen (in English). Neem voor al uw vragen over toetsen en beoordelen contact op met een van de ICT- en Onderwijscoördinatoren.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie