Universiteit Leiden

nl en

Examencommissies

Elke opleiding heeft een examencommissie. Dat is wettelijk geregeld. Deze commissie stelt vast of een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijs- en Examenregeling (OER) stelt. Heeft de student alle kennis, inzicht en vaardigheden in huis die nodig zijn voor het met goed gevolg afleggen van het desbetreffende examen?

Wat doet een examencommissie?

De examencommissie heeft een aantal door de wetgever vastgestelde taken:

 • Op objectieve en deskundige wijze vaststellen of een student voldoet aan de voorwaarden die de OER stelt en die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad.
 • Borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens.
 • Vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen, binnen het kader van de OER, om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen (bijvoorbeeld aan een examinator wanneer in een concreet geval een verkeerde beoordelingsmal is gebruikt).
 • Verlenen van toestemming voor het volgen van een samengesteld programma waarvan het examen leidt tot het verkrijgen van een graad.
 • Verlenen van vrijstellingen.
 • Vaststellen van regels over de uitvoering van taken en bevoegdheden (Regels & Richtlijnen)
 • Uitreiken van getuigschriften.
 • In geval van fraude of plagiaat door een student is de examencommissie bevoegd om sancties op te leggen.
 • Uitbrengen van het Bindend Studie Advies (BSA) (namens het faculteitsbestuur).

Wie zitten in een examencommissie?

Het faculteitsbestuur benoemt de leden van de examencommissie. Ten minste één lid is als docent verbonden aan de opleiding (of één van de opleidingen bij een gedeelde examencommissie). Met ingang van 1 september 2015 moet elke examencommissie een extern lid hebben. Dit kan iemand zijn van een andere opleiding binnen de universiteit of iemand van een andere universiteit. Het lidmaatschap van de examencommissie is niet verenigbaar met het bekleden van een management- of bestuursfunctie met financiële verantwoordelijkheid.

Hoe werkt een examencommisie?

Elke examencommissie werkt volgens eigen Regels en Richtlijnen. Hierin wordt onder meer de werkwijze en ondersteuning van de commissie geregeld, de orde tijdens tentamens en de op te leggen sancties bij fraude en plagiaat.

Benoemen van examinatoren

De examencommissie wijst elk jaar de examinatoren aan. De examinator stelt de examens op, neemt ze af en stelt de uitslag ervan vast. Vakbekwaam toetsen maakt deel uit van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). Voor informatie en ondersteuning kunnen examinatoren terecht bij dr. Floris van Blankestein (ICLON), telefoon 071 527 7341.

Borgen van de kwaliteit van tentamens en eindwerkstukken

Kwaliteitsborging van toetsen en eindwerkstukken is een belangrijke taak van de examencommissie. Naast schriftelijke of mondelinge tentamens kunnen kennis en vaardigheden ook getoetst worden door middel van een opdracht, een portfolio of een presentatie. Voor de kwaliteitsborging gelden binnen de Universiteit Leiden de volgende uitgangspunten:

 • Een schriftelijk tentamen wordt in beginsel ontworpen door tenminste twee examinatoren (vier-ogenprincipe).
 • Voor elk schriftelijk tentamen is een antwoordmodel beschikbaar.
 • Tentamens zijn betrouwbaar, valide en transparant.
 • Bij een sterk boven- of ondergemiddelde tentamenuitslag doet de examencommissie nader onderzoek.
 • De examencommissie neemt tenminste één keer per cursusjaar een steekproef van de afgenomen tentamens, met als doel de kwaliteit van de vragen en de beoordeling te controleren.
 • Eindwerkstukken worden door twee lezers, onafhankelijk van elkaar, beoordeeld.
 • Voor het beoordelen van eindwerkstukken zijn beoordelingscriteria beschikbaar.
 • De eerste en tweede lezer maken voor het beoordelen van eindwerkstukken gebruik van beoordelingsformulieren.

Positie examencommissie

De examencommissie heeft een functioneel onafhankelijke positie ten opzichte van het College van Bestuur, faculteitsbestuur en opleidingsbestuur, maar werkt in een krachtenveld samen met deze organen. Hoe de rol- en werkverdeling eruit ziet, voor zover het gaat om de borging van de kwaliteit van toetsen, leest u in Examencommissie, College van Bestuur, faculteitsbestuur, opleidingsbestuur, opleidingscommissie (pdf).

Bijeenkomsten en workshops voor examencommissies

Het College van Bestuur organiseert een keer per jaar een universiteitsbrede bijeenkomst voor examencommissies. Om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Daarnaast verzorgen Academische Zaken, Juridische Zaken en het ICLON workshops voor (nieuwe) leden van examencommissies over regelgeving en kwaliteitsborging toetsen. Deze workshops van twee halve dagen vinden - afhankelijk van de vraag - een of twee maal per jaar plaats.  Neem voor meer informatie contact op met dr. Floris van Blankestein (ICLON), telefoon 071 527 7341.

Vragen?

Heeft u vragen over de examencommissie? Neem dan contact op met uw facultaire onderwijsbureau. Op centraal niveau is Kirsten Dibbet de contactpersoon voor vragen over examencommissies.

Er is voor elke opleiding een examencommissie. De examencommissie ziet toe op naleving van de Onderwijs- en Examenregeling.

Werkzaamheden van de examencommissie

 • het waken over het niveau van tentamens en examens;
 • het beoordelen van individuele verzoeken van studenten, onder andere vrijstellingsverzoeken, keuzevakkenpakketten, stageaanvragen en andere verzoeken;
 • het behandelen van gevallen van fraude;
 • het uitbrengen van het bindend studieadvies namens het faculteitsbestuur;
 • het aanwijzen van examinatoren.

Zie voor meer informatie de lijst van examencommissies.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie